PL EN


2016 | 1 | 283-296
Article title

WIĘZIENNA SŁUŻBA ZDROWIA W TROSCE O STAN OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH, ZABURZONYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Authors
Content
Title variants
EN
THE ACTIVITY OF THE PRISON HEALTH SERVICE REGARDING CHRONICALLY ILL, DISABLED AND MENTALLY IMPAIRED PERSONS
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule są analizowane działania więziennej służby zdrowia wobec osadzonych z różnymi problemami zdrowotnymi. Omawia się sytuację kilku grup osób – zakażonych HIV, chorych na gruźlicę, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, niepełnosprawnych fizycznie i z zaburzeniami psychicznymi. Podkreśla się potrzebę zwiększenia finansowania więziennej służby zdrowia i liczby personelu medycznego, a także polepszenia warunków materialno-bytowych i sanitarnych w procesie profilaktyki zachowań suicydalnych oraz poprawienia stanu zdrowia osób tymczasowo aresztowanych i skazanych.
EN
The article analyzes the activity of the prison health service regarding persons with different health problems. In this context the author considers several groups of people, namely HIV positive persons, consumptives, alcohol and drug addicts, physically disabled and mentally impaired persons. The article stresses the importance of increasing funding for the prison health service, the number of medical staff and improving health and living conditions in order to prevent suicidal behavior and to strengthen the health of temporarily arrested and convicted persons.
Year
Issue
1
Pages
283-296
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Pedagogicznych
References
 • Chmielewska-Hampel A., Wawrzyniak M. (2010). Depresja i psychotyzm u więźniów. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 66, s. 77–85.
 • Dubiel K., Majcherczyk A. (2006). Polski system terapii skazanych uzależnionych od narkotyków. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 52–53, s. 53–70.
 • Florczykiewicz J. (2008). Kompetencje twórcze wychowanków zakładów poprawczych o obniżonej sprawności intelektualnej. „Szkoła Specjalna”, nr 5, s. 61–69.
 • Florczykiewicz J. (2012). Warsztaty twórcze w resocjalizacji skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami osobowości. „Szkoła Specjalna”, nr 3, s. 121–132.
 • Głowik T., Matyba A. (2010). Samobójstwa osadzonych w latach 2006–2009. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 66, s. 5–18.
 • Gordon M. (2013). Obraz kliniczny i postępowanie z osobami skazanymi z zastosowaniem art. 31 par. 2 Kodeksu karnego. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 81, s. 59–60.
 • Gordon M. (2011). Rekomendacja 1235 (1944) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o psychiatrii i prawach człowieka. Komentarz. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 72–73, s. 251–260.
 • Ickiewicz-Sawicka M. (2005). Opieka medyczna nad więźniami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS w świetle opinii osób pozbawionych wolności oraz personelu penitencjarnego. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 47–48, s. 65–76.
 • Kolarczyk T. (1995a). Oddziały psychiatrii sądowej w zakładach penitencjarnych (powstanie, rozwój, perspektywy). „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 11, s. 9–21.
 • Kolarczyk T. (1995b). Terapeutyczny system wykonywania kary pozbawienia wolności. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 10, s. 57–69.
 • Kolarczyk T. (1994). Traktowanie osadzonych z psychotycznymi zaburzeniami alkoholowymi. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 6–7, s. 38–54.
 • Kopciuch M. (2001). Analiza przyczyn i uwarunkowań samobójstw dokonanych przez osoby pozbawione wolności w zakładach penitencjarnych w Polsce w latach 1995–1997. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 30, s. 55–63.
 • Kozioł T. (2011). Wybrane zagadnienia warunkowego umorzenia postępowania karnego wobec sprawcy uzależnionego lub używającego substancje psychoaktywne. „Probacja”, nr 2, s. 5–14.
 • Królikowska A. (2010). Regulacje prawne dotyczące opieki zdrowotnej osób pozbawionych wolności. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 67–68, s. 210–221.
 • Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1989–2009 (2009). Warszawa: Centralny Zarząd Służby Więziennej.
 • Kwieciński A. (2013). Rola diagnozy stanu zdrowia psychicznego skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 8, s. 37–49.
 • Pustkowiak L. (2005). Przestępczość osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz ich terapia w zakładzie karnym. „Szkoła Specjalna”, nr 1, s. 36–44.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności. (2004). Dz.U. nr 204, poz. 1985.
 • Szwejkowska M. (2013). Stosowanie i wykonywanie leczniczych środków zabezpieczających z art. 94 kk i art. 95a kk. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 79, s. 5–29.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4961cd48-dfa6-4c9b-9811-47389521c03a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.