PL EN


2018 | 8 | 83 - 97
Article title

Konsekwencje i determinanty wpływu innowacji informacyjnych na rynek pracy w obszarze pośrednictwa finansowego i w bankowości

Content
Title variants
EN
Consequences and determinants of the impact of innovation on the labour market in the area of financial intermediation and in banking
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W opracowaniu wyznaczono kluczowe trudności związane z określeniem wpływu innowacji informacyjnych na rynek pracy. Konsekwencje tych zmian korygują tradycyjne, stworzone jeszcze w erze przemysłowej, kanony zatrudniania oraz świadczenia pracy. Szczególnie wyraźnie zmiany te przebiegają w sferze pośrednictwa finansowego i w bankowości. Reintermediacja i digitalizacja obsługi klientów pozwoliła na wykorzystywanie outsourcingu i rozwoju pośrednich kanałów dystrybucji usług. Klienci coraz częściej obsługują się samodzielnie. W sektorze usług finansowych zmienia się struktura zatrudnienia. Rośnie znaczenie pośredników, a maleje banków, które w przyszłości będą centrami decyzyjnymi I organizacyjnymi. Następuje decentralizacja obsługi klientów połączona z centralizacją zarządzania. Ma to silny wpływ na rynek pracy. Zmiany dotyczą: samej pracy, pracodawców i pracowników.
EN
The study identifies key difficulties related to determining the impact of information innovations on the labour market. The consequences of these changes are corrected by the traditional canons of employment and work, which were created in the industrial era. These developments are particularly marked in financial intermediation and banking. Reintermedia and digitization of customer service allowed to use outsourcing and development of indirect service distribution channels. Increasingly, customers are being served on their own. In the financial services sector, the structure of employment is changing. Intermediaries are becoming increasingly important and banks, which in the future will be decision-making and organisational centres, are becoming increasingly less important. Decentralisation of customer service is underway, combined with centralisation of management. This has a strong impact on the labour market. The changes concern: the work itself, employers and employees.
Year
Issue
8
Pages
83 - 97
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Bank i agent bankowy (2017), (red.) R. Pacud, Difin, Warszawa.
 • Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2016), Kreowanie wartości banku, CeDeWu.pl,Warszawa.
 • Batorski D., Bendyk E., Filiciak M., Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej (2014),w: Batorski, D. (red.), Cyfrowa gospodarka, kluczowe trendy rewolucji cyfrowej, diagnoza,prognozy, strategie reakcji, MGG Conferences sp z o.o., Warszawa, s. 13-62.
 • Czapiński J. (2008) Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polskiparadoks, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2 (4), s. 5-24.
 • Doligalski T. (red.) (2014), Modele biznesu w internecie. Teoria i studia przypadkówpolskich firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Fiedor B. (1979), Teoria innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaźmierczyk J. (2012), Information technology systems and their impact on theemployment level in the polish banking sector, Journal of Security and Sustainability Issues, available on: www.lka.lt/index.php/lt/217049/2012, 1 (3), pp. 187-195 (access date:24.07.2018)
 • Kaźmierczyk J. (2014), Centralizacja działalności jako czynnik zmniejszający jejregionalny charakter w: „Zeszytach Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznegow Zielonej Górze”, nr 1, s. 119-133
 • Kłos D. (2017), Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Kotliński G. (2016), Innowacje informacyjne w bankowości. Ujęcie ilościowei jakościowe, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Kowalik I., Sobolewska S. (2017), Podstawy informacyjne marketingu, OficynaWydawnicza SGH, Warszawa.
 • Koźmiński A. K., Latusek-Jurczak D. (2017), Rozwój teorii organizacji. Od systemu dosieci, Warszawa, Wydawnictwo Poltex.
 • Marks K. (1951), Kapitał. T. I., Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Pariser E. (2011), The Filters Bubble: What the Internet Is Hiding from You, ThePenguin Press, New York.
 • Płókarz R. (2017), Bankowość osobista, personal banking, premium banking,CeDeWu.pl, Warszawa.
 • RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz (2017), M. Kuby,D. Lubasz (red.), Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Simpson P. M., Siguaw J. A., Enz C. A. (2006), Innovation orientation outcomes: Thegood and the bad, „Journal of Business Research”, vol. 59, pp. 1133-1141.
 • Stankiewicz W. (1998), Historia myśli ekonomicznej, Polskie WydawnictwoEkonomiczne, Warszawa.
 • Węgrzyn G. (2013), Innowacje jako determinanta zmian strukturalnych rynku pracy,„Studia Ekonomiczne, Zeszyt”, nr 145, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice,s. 209-219.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4966d6a7-ecff-4db6-a68c-469eac431173
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.