PL EN


2017 | 64 | 9: Teologia fundamentalna i religiologia | 19-30
Article title

Inkarnacyjna wiarygodność chrześcijaństwa. Zarys metodologiczny argumentu inkarnacyjnego

Authors
Title variants
EN
Christianity’s Incarnational Credibility a Methodological Outline of the Incarnational Argument
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości zbudowania oraz wskazanie metodologicznych uwarunkowań argumentu inkarnacyjnego przy zastosowaniu metody psychologiczno-egzystencjalnej. Konstruowanie argumentu inkarnacyjnego odbywa się dwuetapowo. Najpierw poddaje się analizie życiową sytuację człowieka, a następnie przedstawia się sposoby jej rozwiązania. Ponieważ współczesny człowiek nie jest w stanie poradzić sobie z wieloma problemami egzystencjalnymi, dlatego szukanie odpowiedzi odbywa się na płaszczyźnie Objawienia Bożego. Zrozumienie prawdy o człowieku oraz sensu ludzkich dziejów jest możliwe dzięki misterium Wcielenia. W Jezusie Chrystusie, Wcielonym Synu Bożym, możemy odnaleźć pełne oraz ostateczne rozwiązanie egzystencjalnych problemów ludzkiego życia. W artykule wskazano także na potrzebę powiązania argumentu inkarnacyjnego z innymi argumentami za wiarygodnością chrześcijaństwa.
EN
The aim of the article is to present the possibility of constructing and to indicate the methodological determinants of the incarnational argument using the psychological--existential method. Constructing the incarnation argument takes place in two stages. First, the human situation is analysed and the ways of solving it are presented. Because modern man is unable to cope with many existential problems, the search for answers takes place on the plane of Divine Revelation. Understanding the truth about man and the meaning of human history is possible through the mystery of the Incarnation. In Jesus Christ, Incarnate Son of God, we can find complete and ultimate solution to the existential problems of human life. The article also points to the need to link the incarnation argument with other arguments for the credibility of Christianity.
Contributors
 • Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej KUL
References
 • Artemiuk P. (red.), Współczesny kontekst wiary, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2016.
 • Bartnik Cz.S., Chrystus – Syn Boga Żywego, Wydawnictwo STANDRUK, Lublin 2000.
 • Cuda J., Wiarygodna antropologia. Hermeneutyczny zarys teologii fundamentalnej, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2002.
 • Dola T., Eklezjotwórczy charakter wcielenia, w: Ratio et revelatio. Z refleksji filozoficzno--teologicznych. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Herbutowi z okazji 65. rocznicy urodzin, red. J. Cichoń, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998, s. 339-349.
 • Dola T., Krzyż, II. Krzyż a Wcielenie, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Wydawnictwo M, Lublin–Kraków 2002, s. 708-710.
 • Dola T., Relacja krzyża do Wcielenia, „Studia Paradyskie” 8(1998), s. 191-202.
 • Dola T., Sens tajemnicy wcielenia w jubileuszowej bulli Incarnationis misterium, „Roczniki Teologiczne Śląska Opolskiego” 19(1999), s. 230-239.
 • Dola T., Teologia misteriów życia Jezusa, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
 • Dola T., Wcielenie jako wydarzenie zbawcze, „Roczniki Teologiczne Śląska Opolskiego” 18(1998), s. 159-170.
 • Dola T., Wcielenie, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Wydawnictwo M, Lublin–Kraków 2002, s. 1310-1315.
 • Dola T., Zbawczy sens wcielenia w świetle formuły admirabile commercium, w: Tajemnica Odkupienia (KolCom, t. 11), red. L. Balter, Poznań 1997, s. 145-156.
 • Espezel A., Ciało zbawienia, „Communio” 23(2003), nr 1, s. 118-125.
 • Haas A.A., Mistyka Wcielenia, „Communio” 24(2004), nr 1, s. 3-14.
 • Hryniewicz W., Chrystus nasza Pascha. Zarys chrześcijańskiej chrystologii paschalnej, t. 1, TN KUL, Lublin 1982.
 • Hryniewicz W., Wcielenie a misterium paschalne, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 26(1979), z. 2, s. 53-66.
 • Hume B., Tajemnica Wcielenia, tł. M. Wolak, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2006.
 • Kasper W., Jezus Chrystus, tł. B. Białecki, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1983.
 • Kaucha K., Argument sensotwórczy za wiarygodnością Kościoła w świetle nauczania Jana Pawła II, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 44(2001), nr 2, s. 373-386.
 • Kaucha K., Kaloniczny argument, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Wydawnictwo M, Lublin–Kraków 2002, s. 598-601.
 • Kaucha K., Wiarygodność i wiara w ujęciu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej, w: Wiara – wiarygodność, red. D. Wąsek, Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce, Kraków 2014, s. 49-85.
 • Kaucha K., Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
 • Kostecki T., Kościół drogą życia każdego człowieka. Antropologiczna wiarygodność Kościoła i jej uzasadnianie w świetle nauczania Jana Pawła II, POLIGRAF, Międzyrzec Podlaski 2015.
 • Kośla R.H., Tajemnica wcielenia we współczesnej refleksji chrystologicznej, Wydawnictwo OO. Bernardynów CALVARIANUM, Kalwaria Zebrzydowska 2001.
 • Krzyszowski Z., Wcielenie jako fakt eklezjotwórczy w nauczaniu Jana Pawła II, „Roczniki Teologiczne” 42(1995), z. 2, s. 81-89.
 • Ledwoń I.S., „… i nie ma w żadnym innym zbawienia”. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
 • Ledwoń I.S., Objawienie chrześcijańskie i jego wiarygodność według René Latourelle'a, Wydawnictwo KUL, Lublin 1996.
 • Mastej J., Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.
 • Nossol A., Teologia na usługach wiary, Wydawnictwo św. Krzyża, Opole 1978.
 • Rusecki M., Argumentacja w teologii fundamentalnej, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Wydawnictwo M, Lublin–Kraków 2002, s. 109-110.
 • Rusecki M., Bonatywny argument, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Wydawnictwo M, Lublin–Kraków 2002, s. 152-155.
 • Rusecki M., Cud w chrześcijaństwie, TN KUL, Lublin 1996.
 • Rusecki M., Sperancyjny argument, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. Rusecki i in., Wydawnictwo M, Lublin–Kraków 2002, s. 1126-1132.
 • Rusecki M., Traktat o Objawieniu, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2007.
 • Rusecki M., Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa, TN KUL, Lublin 2010.
 • Rusecki M., Wiarygodność chrześcijaństwa, t. 1: Z teorii teologii fundamentalnej, TN KUL, Lublin 1994.
 • Söding T., Wcielenie a Pascha. Dzieje Jezusa w świetle Ewangelii Jana, „Communio” 24(2004), nr 1, s. 50-63.
 • Štrukelj A., Wcielenie pełnią stworzenia, „Communio” 24(2004), nr 1, s. 38-49.
 • Waldenfels H., O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele – dzisiaj. Teologia fundamentalna w kontekście czasów obecnych, tł. A. Paciorek, Wydawnictwo św. Jacka, Katowice 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-496a790b-3563-4ba0-b551-db7a591117f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.