PL EN


2015 | 3(45) | 133-144
Article title

Wykorzystanie obiektów poprzemysłowych na cele turystyki

Content
Title variants
EN
Use of Post-Industrial Facilities for Tourism Purposes
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem rozważań jest przedstawienie danych literatury dotyczącej wykorzystania wybranych zrewitalizowanych obiektów poindustrialnych i wykazanie ich ogromnej wartości dla zachowania dziedzictwa i krajobrazu kulturowego. Przeznaczenie tych obiektów na potrzebyzagospodarowania turystycznego jest szansą dla rozwijania i popularności turystyki, a szczególnie turystyki kulturowej, miejskiej i biznesowej.
EN
An aim of considerations is to present data from the literature on the use of the selected revitalised post-industrial facilities and to show their vast value for retention of the cultural heritage and landscape. Assignment of those facilities for the needs of tourist management is an opportunity to develop and popularise tourism and, in particular, cultural, urban and business tourism.
Year
Issue
Pages
133-144
Physical description
References
 • Bąk S.A. (2007),Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej, Difin, Warszawa.
 • Celuch K. (2013), Obiekty dziedzictwa kulturowego jako miejsca konferencyjne – próba analizy, „Problemy Turystyki i Rekreacji”, nr 3.
 • Jędrysiak T. (2008), Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa.
 • Jędrysiak T. (2011), Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne, „Turystyka Kulturowa”, nr 6, http://www.turystykakulturowa.org pdf [dostęp: 18.08.2015].
 • Kaczmarska A., Przybyłka A. (2010), Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego na potrzeby turystyki, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 14.
 • Kaprowski W., Midura F., Sienkiewicz J.W. (2008), Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce, Almamer, Warszawa.
 • Maciak F. (2003), Ochrona i rekultywacja środowiska, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa.
 • Myga-Piątek U. (2010), Historia, metody i źródło badań krajobrazu kulturowego, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, Vol. 17.
 • Porębska G. (2005), Nowa jakość przyrody i krajobrazu na terenach poprzemysłowych, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych”, nr 28.
 • Raport o społecznym i kulturowym wymiarze rewitalizacji zabytkowych obiektów poindustrialnych na Mazowszu (2012), pdf [dostęp: 13.08.2015].
 • Rostański A. (2000), Rekultywacja i zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych--rozwiązania alternatywne, „Inżynieria Ekologiczna”, nr 1.
 • http://www.ihtourism.pl [dostęp: 18.08.2015]
 • http://www.kopalnia.pl [dostęp: 13.08.2015]
 • http://www.museo.pl [dostęp: 18.08.2015]
 • http://www.kolejkarudy.pl [dostęp: 18.08.2015]
 • http://www.1944.pl [dostęp: 18.08.2015]
 • http://www.starapapiernia.pl [dostęp: 18.08.2015]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4973c90d-349a-4df3-87c7-c5f510dcf48d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.