PL EN


2017 | 1 | 49-59
Article title

Programy szkolne jako dokumenty określające treści kształcenia w świetle oświatowych tradycji i zmian

Authors
Content
Title variants
EN
The educational programs in the context of educational tradition and change of education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule prezentuję teoretyczne ujęcie zagadnień z zakresu programów szkolnych, przedstawiam także kilka wątków z badań własnych dotyczących ich roli i miejsca w praktyce oświatowej i edukacyjnej. Wiele uwagi poświęcam uregulowaniom prawnym z zakresu dopuszczania do użytku programów kształcenia.
EN
In the article I present the theoretical approach issues concerning school programs. I also present a number of themes from own research on the role of education programs in educational practice. I pay much attention to the legal provisions in the application of educational programs.
Year
Issue
1
Pages
49-59
Physical description
Dates
published
2017-06-30
Contributors
author
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Arends R.I., Uczymy się nauczać, przeł. K. Kruszewski, Warszawa 2001.
 • Baranowicz K., Program kształcenia – próba wyjścia poza schematy, Łódź 1995.
 • Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, Kraków 2015.
 • Dylak S., Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania, Warszawa 2000.
 • Giza T., Źródła i inspiracje alternatyw edukacyjnych w szkołach, [w:] Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, red. B. Śliwerski, Kraków 2001.
 • https://men.gov.pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/podreczniki-i-programynauczania/zmiany-w-zasadach-dopuszczania-do-uzytku-szkolnegopodrecznikow. html [25.02.2016].
 • Komorowska H., O programach prawie wszystko, Warszawa 1999.
 • Konarzewski K., Reforma oświaty. Podstawa programowa i warunki kształcenia, Warszawa 2004.
 • Kruszewski K., Od tłumacza, [w:]: D.F. Walker, J.F. Soltis, Program i cele kształcenia, przeł. K. Kruszewski, Warszawa 1997.
 • Kruszewski K., Program szkolny, [w]: Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski, Warszawa 2002.
 • Lewowicki T., O jakości kształcenia nauczycieli – uwagi niemodne, „Ruch Pedagogiczny” 2010, nr 5–6.
 • Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996.
 • Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995, 2003.
 • Ornstein A.C., Hunkins F.P., Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, przeł. K. Kruszewski, Warszawa 1998.
 • Petrykowski P., Refleksje przed kolejnym „pierwszym dzwonkiem”, https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2171 [25.09.2016].
 • Podręczniki i materiały edukacyjne. Zmiany od roku szkolnego 2014/2015, MinisterstwoEdukacji Narodowej, 2015-01-14, https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjRsqfi5_TUAhWEBZoKHUaEAzYQFggoMAE&url=https%3A%2F%2Fmen.gov.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fmaterial_informacyjny_ustawy_podrecznikowe_17_06_2014_wersja_zaktualizowana_14_stycznia_2015_r.docx&usg=AFQjCNHPkQPOIloAhVn6MfjSyMYlbXhYSQ&cad=rja [25.09.2016].
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2009 nr 89 poz. 730).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz.U.2014 poz. 909).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356).
 • Siemak-Tylikowska A., Podstawy teorii doboru treści kształcenia, Warszawa 1985.
 • Śliwerski B., Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badan polityki oświatowej, Kraków 2015.
 • Ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 811).
 • Walker D.F., Soltis J.F., Program i cele kształcenia, przeł. K. Kruszewski, Warszawa 2000.
 • Wragg E.C., Trzy wymiary programu, przeł. K. Kruszewski, Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4979b23b-1d69-4f82-b0f0-73278f5e76bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.