PL EN


Journal
2018 | VOL. 10 | 9-22
Article title

Архівувати – досліджувати – повертати із забуття: нотатки до творчого портрету Наталі Хобзей

Content
Title variants
EN
To archive ‒ explore ‒ return from the oblivion: notes for the creative portrait of Natalia Khobzey.
Languages of publication
UK EN
Abstracts
UK
Дослідницький шлях Наталі Хобзей (1964–2018) позначений цінними студіями про лексику українських карпатських діалектів, регіональними словниками Гуцульська міфологія. Етнолінгвістичний словник (2002), Гуцульські світи. Лексикон (2013), Лексикон львівський: поважно і на жарт (2009, 2012, 2015), підготовленими до друку діалектними лексиконами інших авторів. Ці праці відчутно розширюють інформацію про лексику та інші структурні рівні українських діалектів. У дослідженнях стверджено виразну самобутність гуцульських говірок, інформаційний потенціал яких досі не розкрито вповні; продемонстровано необхідність залучення до студіювання діалекту автентичних розлогих діалектних текстів, фольклорних записів, давніших етнографічних та діалектологічних праць (як основи зіставного студіювання говірок за їх різночасовими фіксаціями / описами). У працях Н. Хобзей та львівського академічного кола діалектологів реалізовано тріаду актуальних завдань: архівувати кожен елемент говірок як результат народного мовокористування та мовотворенння; досліджувати діалектні явища у просторі, змінах у часі та на тлі народної культури; повертати із забуття в інформаційний науковий простір, віталізувати загрожені на зникнення елементи народної мови.
EN
The research path of Natalia Khobzey (1964‒2018) is noted by valuable studies of the vocabulary of Ukrainian Carpathian dialects, regional dictionaries Hutsul mythology. Ethnolinguistic Dictionary (2002), Hutsul Worlds. Lexicon (2013), Lexicon of Lviv: respectfully and in joke (2009, 2012, 2015), as well as prepared for publication dialectal dictionaries of other authors. These works significantly expand information on lexis and other structural levels of Ukrainian dialects. The studies confirm the expressive originality of the Hutsul dialects, the informative potential of which hasn’t been fully disclosed yet. The necessity of involving of the extended authentic dialectal texts, folklore records, old ethnographic and dialectological works to the research of dialect (as the basis for a comparative study of dialects by their fixations / descriptions occurring at different times) is demonstrated. In the works of N. Khobzey and the academic community of Lviv dialectologists the triad of immediate tasks is implemented: to archive each element of dialects as a result of popular language using and language creation; to explore dialectal phenomena in space, temporal changes and on the back of the folk culture; to return from the oblivion to the scientific information space, to vitalize the endangered elements of folk speech.
Journal
Year
Volume
Pages
9-22
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Інститут української мови Національної академії наук України, Київ ORCID: 0000-0002-5363-6585
References
 • Гнатишак Ю. (2017), Слова з Болехова, співавтори-лексикографи О. Сімович, Н. Хобзей, Т. Ястремська [Hnatyshak Yu., Slova z Bolekhova, spivavtory-leksykografy O. Simovich, N. Khobzei, T. Yastremska], Львів.
 • Грицак М. (2008), Скарби гуцульського говору: Росішка (Вівчарство у текстах), упорядн. Н. Багнюк, В. Шелемех; відпов. ред. Н. Хобзей, Т. Ястремська [Hrytsak M., Skarby hutsulskoho hovoru: Rosishka [Vivcharstvo u tekstakh], uporiadn. N. Bahniuk, V. Shelemekh; vidpov. red. N. Khobzei, T. Yastremska], Львів.
 • Гриценко П., Ястремська Т., (2018). Наталя Хобзей: у силовому полі української мови, [в:] Далектологічні студії. 11. Слово – словник – корпус, ред. П. Гриценко, Н. Хобзей [Hrytsenko P., Yastremska T., Natalia Khobzei: u sylovami poli ukrainskoi movi, [v:] Dalektolohichni studii. 11. Slovo – slovnyk – korpus, red. P. Hrytsenko, N. Khobzei], Львів, c. 7–13.
 • ГгКс, Гуцульські говірки. Короткий словник, укладачі Г. Гузар, Я. Закревська, У. Єдлінська, В. Зеленчук, Н. Хобзей [Hutsulski hovirky. Korotkyi slovnyk, ukladachi, H. Huzar, Ya. Zakrevska, U. Yedlinska, V. Zelenchuk, N. Khobzei], Львів 1997.
 • ГЛе, Гуцульщина. Лінгвістичні етюди, ред. Я. Закревська [Hutsulshchyna. Lingvistychni etiudy, red. Ya. Zakrevska], Київ 1991.
 • Данчак Н.В. (1987), Лексика на позначення снігопаду в гуцульському говорі у порівнянні з літературною нормою, [в:] Молоді учені-суспільствознавці УРСР – 70-річчю Великого Жовтня. Тези респ. наук.-теорет. конф. [Danchak N.V., Leksyka na poznachennia snigopady v hutsulskomu hovori u porivnianni z literaturnoiu normoiu, [v:] Molodi uchenisuspilstvoznavtsi URSR – 70-richchiu Velikoho Zhovtnia. Tezi resp. nauk.-teoret. konf.], Львів.
 • Двсд, Діалекти в синхронії та діахронії: тексти як джерело лінгвістичних студій, ред. П. Гриценко [Dialekty v synchronii ta diachronii: teksty yak dzherelo lingvistychnykh studii, red. P. Hrytsenko], Київ 2015.
 • Неґрич М. (2008), Скарби гуцульського говору: Березовú, ред. Н. Хобзей, Т. Ястремська, К. Сімович, Г. Дидик-Меуш [Hehrych M., Skarby hutsulskoho hovoru: Berezovy, red. N. Khobzei, T. Yastremska, K. Simovich, H. Dydyk-Meush], Львів.
 • Романина І. (2015), Структурно-семантичні особливості діалектних текстів про чуда в наддністрянському говорі: дис. … канд. філол. наук [Romanyna I., Strukturnosemantychni osoblyvosti dialektnykh tekstiv pro chuda v naddnistrianskomu hovori: dis. ... kand. filol. Nauk], Львів.
 • Хобзей Н. (2002), Гуцульська міфологія. Етнолінгвістичний словник [Khobzei N., Hutsulska mifologiia. Etnolingvistychnyi slovnyk], Львів.
 • Хобзей Н. (1996), Матеріали для дослідження української демонології (фольклористичний і мовознавчий аспекти їх збирання), [в:] Українська історична та діалектна лексика, вип. 3, відп. ред.: Д. Гринчишин [Khobzei N. , Materialy dlia doslidzhennia ukrainskoi demonologii [folklorystychnyi i movoznavchyi aspekty yikh zbyrannia], [v:] Ukrainska istorychna ta dialektna leksyka, vyp. 3, vidp. red.: D. Hrynchyshyn], Львів.
 • Хобзей Н. (2000), Між світом і антисвітом: чоловік, що може перемітуватися на вовка, [в:] Гуцульські говірки. Лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження, ред. Я. Закревська [Khobzei N., Mizh svitom i antysvitom: cholovik, shcho mozhe peremityvatysia na vovka, [v:] Hutsulski hovirky. Lingvistychni ta etnolingvistychni doslidzhennia, red. Ya. Zakrevska], Львів.
 • Хобзей Н. (2003a), Міфологічні назви у Словнику української мови XVI – першої половини XVII століття, [в:] Діалектологічні студії. 1. Мова у часі і просторі. Збірник на пошану Дмитра Гринчишина, відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей [Khobzei N., Mifologichni nazvy u Slovniku ukrainskoi movy XVI – pershoi poloviny XVII stolittia, [v:] Dalektolohichni studii.1. Mova u chasi i prostori. Zbirnyk na poshanu Dmytra Hrynchyshchyna, vidp. red. P. Hrytsenko, N. Khobzei], Львів.
 • Хобзей Н. (2003б), Мовний простір міфологічних назв, [в:] Діалектологічні студії. 2. Мова і культура, відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей [Khobzei N., Movnyi prostir mifolohichnykh nazv, [v:] Dalektolohichni studii.2. Mova i kultura, vidp. red. P. Hrytsenko, N. Khobzei], Львів.
 • Хобзей Н. (2011), У просторах воєнного часу. Про першу світову війну в записах для „Атласу української мови”, [в:] Українська мова в Галичині: історичний вимір, відп. ред. Я. Ісаєвич, М. Мозер, Н. Хобзей [Khobzei N., U prostorakh voiennoho chasu. Pro pershu svitovu viinu v zapisakh dlia „Atlasu ukrainskoi movy”, [v:] Ukrainska mova v Halychyni: istorychnyi vymir, vidp. red. Ya. Isaievich, M. Mozer, N. Khobzei], Львів.
 • Хобзей Н., Сімович К., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. (2009), Лексикон львівський: поважно і на жарт [Khobzei N., Simovich K., Yastremska T., Dydyk-Meush H., Leksykon lvivskyi: povazhno i na zhart], Львів (2 вид. 2012; 3 вид. 2015).
 • Хобзей Н., Ястремська Т., Сімович О., Дидик-Меуш Г. (2013), Гуцульські світи. Лексикон [Khobzei N., Yastremska T., Simovich O., Dydyk-Meush H., Hutsulski svity. Leksykon]. Львів.
 • Janόw J. (2001), Słownik huculski, оpracował i przygotował do druku J. Rieger, Krakόw. LAHDUL, A Lexical Atlas of the Hutsul Dialects of the Ukrainian Language, сompiled by J. Rieger, Warsaw 1996.
Notes
DOI 10.14746/gd.2018.10.2
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-498205a7-f85a-492f-84d2-0bee7e2463f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.