PL EN


2017 | 2(962) | 71-87
Article title

Dzietność a aktywność zawodowa kobiet w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2014

Title variants
EN
Fertility and the Professional Activity of Women in Poland and Other Eu Countries in the Years 2004–2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Utrwalenie się procesu odtwarzania pokoleń na poziomie poniżej prostej zastępowalności pokoleń (wyraźny spadek wskaźników dzietności do niskich poziomów), a jednocześnie wydłużania się życia ludzkiego i wzrost aktywności zawodowej kobiet w krajach Unii Europejskiej to cechy zjawiska określanego mianem nowej demografii Europy. Zjawisko to istotnie wpływa na aktualną politykę gospodarczą krajów unijnych, ale stanowi także ważny problem związany z kształtowaniem przyszłego wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów unijnych. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza zależności między dzietnością a aktywnością zawodową kobiet w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2014. W artykule przeprowadzono przegląd teorii dotyczących wpływu posiadania dziecka na aktywność zawodową kobiet oraz analizę danych statystycznych Eurostatu z wykorzystaniem prostych metod statystycznych i współczynnika korelacji Pearsona. W odniesieniu do Polski wykorzystano wyniki raportu Bilans kapitału ludzkiego w Polsce (2015) obrazującego wpływ liczby dzieci na aktywność zawodową kobiet. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w zdecydowanej większości krajów UE wskaźnik zatrudnienia kobiet jest silnie związany z poziomem dzietności, a w przypadku Polski dodatkowo istotne znacznie dla aktywności zawodowej kobiet ma liczba dzieci – im wyższa jest liczba dzieci, tym niższa aktywność zawodowa kobiet.
EN
The “new demography of Europe” is characterised by consolidation of the recovery process of generations below the generational replacement level (a pronounced decline in fertility rates to low levels), a longer human life span and increased professional activity among women. The new demography has been affected to a great extent by the current economic policies of EU countries, as well as the problems they have had providing for future growth and economic development. The aim of this article is to present and analyse the relationship between fertility and women’s professional participation in Poland and other EU countries in the period 2004–2014. The article contains a review of theories addressing the impact of having a child on the professional activity of women and an analysis of data from Eurostat statistics using simple statistical methods and Pearson’s correlation coefficient. The results of the report Bilans kapitału ludzkiego w Polsce (The Study of Human Capital in Poland, 2015) show the influence of the number of children on the economic activity of women. As a result of the study, it is indicated that in the vast majority of EU countries, the employment rate for women is strongly linked to fertility levels. In Poland’s case, moreover, the number of children a woman has is a key factor in her economic activity – the higher the number of children, the lower her economic activity will be.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej, ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra, Poland
References
 • Becker G. [1965], A Theory of the Allocation of Time, „Economic Journal”, vol. 25, nr 299, https://doi.org/10.2307/2228949.
 • Becker G. [1981], A Treatise on the Family, Harvard University Press, Cambridge.
 • Bilans kapitału ludzkiego w Polsce [2015], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, www.bkl.parp.gov.pl.
 • Czarnik S., Turek K. [2015], Polski rynek pracy – aktywność zawodowa i struktura wykształcenia, PARP, Warszawa.
 • Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej [2003], red. A. Dijkstra Geske, J. Plantega, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Giddens A. [2010], Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gronau R. [1980], Home Production – A Forgotten Industry, „The Review of Economics and Statistics”, vol. 62, nr 3, https://doi.org/10.2307/1927108.
 • Grzenda W. [2012], Analiza płodności kobiet w Polsce z wykorzystaniem Bayesowskiego modelu regresji Poissona, „Przegląd Statystyczny”, nr 2.
 • Kotowska I., Jóźwiak J. [2012], Nowa demografia Europy a rodzina, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 28, Warszawa.
 • Moffitt R. [1984], Profiles of Fertility, Labour Supply and Wages of Married Women: A Complete Life-Cycle Model, „Review of Economic Studies”, vol. 51, nr 2, https://doi.org/10.2307/2297691.
 • Ott N. [1995], Fertility and Division of Work in the Family [w:] Out of Margin: Feminis Perspectives on Economics, ed. E. Kuiper, J. Sap, Routledge, London–New York.
 • Rękas M. [2013], Sytuacja zawodowa ludności w Polsce w latach 2010–2012 z uwzględnieniem płci i wieku [w:] Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej, red. D. Kotlorz, A. Przybyłka, Studia Ekonomiczne nr 196, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Rosen A. [1993], An Equilibrium Search, Matching Model of Discrimination, FIEF, Trade Union Institute for Economic Research, Stockholm.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-498aea9d-519b-4358-b38b-5039ffb5ae3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.