PL EN


2017 | 93(149) | 175-209
Article title

Academic aspects of management accounting and controlling in Poland since the 1990s

Content
Title variants
PL
Akademickie aspekty rachunkowości zarządczej i controllingu w Polsce od lat 90. XX wieku
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Management accounting (MA) systems in enterprises in Poland are shaped by numerous economic and institutional factors. Normative drivers such as teaching at the university level, academic research and publications of Polish academics (which are, in turn, influenced by the development of MA and controlling in Western countries) are of major importance. The aim of the paper is to recognize and present the scope of the impact that the Anglo-American concept of management accounting, and the controlling concept according to the approach in German-speaking countries, have had on the academic aspects of MA in Poland since 1990. The authors answer in the paper six explorative research questions. The basis for the answers to these questions is a literature study, a review and thematic classification of articles concerning MA and controlling, published in the two main Polish journals in this area, and a survey conducted by the authors among heads of accounting departments at universities and other entities of further education in Poland. The paper provides arguments confirming that there is no uniform perception of the relationship between MA and controlling among Polish accounting researchers, that research topics in Poland are dominated by the Anglo-American concept of MA, and that educational programs on accounting at university level have a preference for the term management accounting, although they also offer courses on controlling.
PL
Na kształtowanie systemów rachunkowości w przedsiębiorstwach w Polsce wpływa wiele czynników ekonomicznych i instytucjonalnych. Spośród tych drugich decydujący wpływ mają takie normatywne czynniki, jak nauczanie uniwersyteckie, badania naukowe i aktywność publikacyjna polskich pracowników naukowych, które z kolei pozostają pod wpływem rozwoju rachunkowości zarządczej i controllingu w krajach zachodnich. Celem tego artykułu jest określenie i prezentacja zakresu wpływu anglo-amerykańskiej koncepcji rachunkowości zarządczej i koncepcji controllingu rozwijanej w krajach niemieckojęzycznych na akademickie aspekty rachunkowości zarządczej w Polsce od 1990 roku. Autorki odpowiadają na sześć pytań badawczych. Podstawę do tych odpowiedzi stanowią studia literaturowe, przegląd i tematyczna klasyfikacja artkułów dotyczących rachunkowości zarządczej i controllingu, opublikowanych w dwóch polskich czasopismach z tego zakresu, oraz badania ankietowe przeprowadzone wśród kierowników instytutów i katedr rachunkowości na uniwersytetach i w innych szkołach wyższych w Polsce. Artykuł jest potwierdzeniem, że nie ma jednolitego postrzegania relacji między rachunkowością zarządczą a controllingiem wśród polskich autorów publikacji i pracowników naukowych w dziedzinie rachunkowości, badania w zakresie rachunkowości zarządczej w Polsce pozostają pod dominującym wpływem anglo-amerykańskiej koncepcji management accounting, a programy edukacyjne na poziomie uniwersyteckim są ukierunkowane na rachunkowość zarządczą, ale są także oferowane przedmioty dotyczące controllingu.
Contributors
author
  • University of Lodz, Faculty of Management, Department of Accounting
  • University of Lodz, Faculty of Management, Department of Accounting
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-498e2f68-e54c-4db9-928d-2b1d4d040106
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.