PL EN


Journal
2015 | 4 (61) | 9-40
Article title

O skuteczności i efektywności antycyklicznej polityki makroostrożnościowej

Content
Title variants
EN
On the Effectiveness and Efficiency of Countercyclical Macroprudential Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problemu oceny skuteczności i efektywności antycyklicznej polityki makroostrożnościowej. Przedstawiono w nim podstawowe źródła procykliczności sektora finansowego oraz przeanalizowano cele antycyklicznej polityki makroostrożnościowej i środki niezbędne do ich osiągnięcia. W myśl zarysowanej w artykule definicji skuteczność dotyczy stopnia, w jakim można zlikwidować zaburzenie funkcjonowania rynku (tj. zakłócenie mechanizmu rynkowego) oraz osiągnąć cele pośrednie i ostateczne. Analiza dostępnej literatury w poszukiwaniu metod pomiaru stopnia osiągnięcia celów polityki makroostożnościowej prowadzi do wniosku, że obecnie wiemy na ten temat bardzo mało. Podobnie ograniczona jest dostępna wiedza na temat efektywności antycyklicznej polityki makroostrożnościowej, ponieważ obecnie dysponujemy jedynie pomiarem niektórych skutków pośrednich antycyklicznych regulacji kapitałowych i płynnościowych, szacowanych jako koszty i korzyści makroekonomiczne. Regulacje makroostrożnościowe, szczególnie te antycykliczne, są potrzebne - ponieważ stabilność finansowa sprzyja wzrostowi gospodarczemu i w efekcie wiąże się ze wzrostem dobrobytu społecznego. Jednakże przeprowadzona w artykule analiza skłania do wniosku, że konieczne są dalsze badania, które pozwolą na wypracowanie metod oceny skuteczności, jak i dadzą nam pełniejszy obraz jej efektywności, uwzględniający nie tylko skutki pośrednie stosowania antycyklicznych instrumentów makroostrożnościowych, ale również bezpośrednie następstwa tej polityki.
EN
The article focuses on the problem of assessment of the effectiveness and efficiency of countercyclical macroprudential policy. It presents basic sources of procyclicality of the financial sector and analyses objectives of countercyclical macroprudential policy. The effectiveness of macroprudential policy concerns the degree to which market failures can be addressed and intermediate and final objectives can be achieved. An analysis of contemporary literature in search of methods which could be applied to assess the degree to which the objectives of macroprudential policy are achieved leads us to the conclusion that the current state of knowledge in this area is insufficient. In the same vein, we know very little about the efficiency of countercyclical macroprudential policy, because available studies focus on a few indirect macroeconomic costs and benefits of more restrictive capital adequacy and liquidity standards, estimated as output losses and gains. Macroprudential regulations, in particular those that are countercyclical, are essential to safeguarding financial stability, which is a prerequisite for stable economic growth and social welfare. However, the analysis conducted in this paper leads to the conclusion that we need further research, with the aim of developing a robust framework of assessment of these regulations. The research should also attempt to design a reliable framework of assessment of the efficiency of macroprudential policy.
Journal
Year
Issue
Pages
9-40
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • 1.Angelini IP, Clerc L., Curdia V, Gambacotra L., Gerali A., Locarno A., Motto R., Roeger W., Van den Heuvel S., Vicek J., BASEL III: Lon-term impact on economic performance and fluctuations, "BIS Working Papers" No. 338.
 • 2.Athanasoglou EE, Danilidis I., Procyclicality in the banking industry: causes, consequences and response, "Working Paper" 139/October 2011. Bank of Greece.
 • 3.Athreya K.B., Big Ideas in Macroeconomics. A Nontechnical View, The MIT Press. Stany Zjednoczone 2013.
 • 4.Bank of England (BoE), The role of macroprudential policy, Discussion paper, November 2009.
 • 5.Barczyk R., Teoria i praktyka polityki antycyklicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • 6.Basel Committee on Banking Supervision BCBS, Basel III: a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, Bank for International Settlements, Basel 2011.
 • 7.Basel Committee on Banking Supervision, An assessment of the long-term economic impact of stronger capital and liquidity requirements, Bank for International Settlements, sierpień 2010.
 • 8.Berger A.N., Udell G.F., The institutional memory hypothesis and the procyclicality of bank lending behavior, "Journal of Financial Intermediation" No. 13/ 2004.
 • 9.Borio C., Zhu VH., Capital Regulation. Risk-Taking. and Monetary Policy: A Missing Link in the Transmission Mechanism?, "Journal of Financial Stability" 8, Elsevier 2012.
 • 10.Borio C., The financial cycle and the macroeconomics: What have we learnt?, "Journal of Banking and Finance" 45 (C), Elsevier 2014.
 • 11.Borio C., Implementing the macroprudential approach to financial regulations and supervision, "Financial Stability Review", No. 13 - The future of financial regulation, Banque de France, 2009.
 • 12.Borio C., Furfine C., Lowe P, Procyclicality of the financial system and financial stability: issues and policy options, "BIS Papers" No. 1, Bank for International Settlements, Basel 2001.
 • 13.Borio C., Zhu VH., Capital Regulation, Risk-Taking, and Monetary Policy: A Missing Link in the Transmission Mechanism?, "Journal of Financial Stability" 8/2012.
 • 14.Brunnermeier M.K., Goodhart Ch., Crocket A., Persaud A., Shin H., The Fundamental Principles of Financial Regulation: 11th Geneva Report on the World Economy, CEPR/ICMB, 2009.
 • 15.Claessens S., An Overview of Macroprudential Policy Tools, "IMF Working Paper" No. WP/14/214, 2014.
 • 16.Claessens S., Kose M.A., Terrones M.E., Financial Cycles: What? How? When?, "IMF Working Paper" WP/11/76, 2011.
 • 17.Claessens S., Kose M.A., Terrones M.E., How Do Business and Financial Cycles Interact?, "Journal of International Economics" 87/ 2012.
 • 18.Committee on the Global Financial System CGFS. Operationalising the selection and application of macroprudential instruments, "CGFS Papers" No. 48, Bank for International Settlements, 2012.
 • 19.De Nicólo G., Favara G., Ratnovski L., Externatilities and Macroprudential Policy, "IMF Staff Discussion Paper", 2012.
 • 20.Drehmann M., Borio C., Tsatsaronis K., Characterising the financial cycle: don't lose sight of the medium term!, "BIS Working Papers" No. 380, 2012.
 • 21.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.Urz. UE L 176 z 27.06.2013, s. 338, z późn. zm.); tzw. CRD IV
 • 22.European Systemic Risk Board, The ESRB Handbook on Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking Sector, ESRB 2014.
 • 23.Europejska Rada Ryzyka Systemowego (ERRS), Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie celów pośrednich i instrumentów polityki makroostrożnościowej (Dz.Urz. UE C 170/1).
 • 24.Galati G., Moessner R., What do we know about the effects of macroprudential policy", Working Paper No. 440, De Nederlandsche Bank NV, 2014.
 • 25.Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W., Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, Alterum, Warszawski Instytut Bankowości, 2014.
 • 26.Laeven L., Valencia F., Systemic Banking Crises: a New database, "IMF Working Paper" WP/08/224, IMF 2008.
 • 27.Liu Ch., Herding Behavior in Bank Lending: Evidence from U.S. Commercial Banks, Working Paper, Queen's University, 2012.
 • 28.Macroeconomic Assessment Group (MAG), Assessing the macroeconomic impact of the transition to stronger capital and liquidity requirements, Bank for International Settlements, sierpień 2010.
 • 29.Macroeconomic Assessment Group (MAG), Assessing the macroeconomic impact of the transition to stronger capital and liquidity requirements, Bank for International Settlements, grudzień 2010.
 • 30.Olszak M., Procykliczność działalności bankowej, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • 31.Olszak M., Polityka ostrożnościowa w ujęciu makro - cel, instrumenty i architektura instytucjonalna, "Problemy Zarządzania" nr 11(163), 2012a.
 • 32.Reinhart C., Rogoff K., Banking crises: an equal opportunity menace, NBER Working Paper 14587, 2008.
 • 33.Rötheli T.R., Boundedly rational banks' contribution to the credit cycle, "The Journal of Socio-Economics" 41/ 2012.
 • 34.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 176 z 27.06.2013, s. 1 z późn. zm.); tzw. CRR.
 • 35.Slovik P, Cournede B., Macroeconomic Impact of Basel III, OECD Economics Department Working Papers No. 844, OECD Publishing 2011, doi: 10.1787/5kghwnhkkjs8-en.
 • 36.Tirole J., When markets fail, "IMF Survey" 30(2), 2001.
 • 37.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. z 2015, poz. 1513).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49a1edde-88a6-4e3a-9c65-a697ea83b888
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.