PL EN


2018 | 9 | 1 | 144-153
Article title

Tablica interaktywna w pracy współczesnego nauczyciela szkoły podstawowej

Authors
Content
Title variants
EN
Interactive Board at Work of Modern Teacher of Primary School
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W obliczu dynamicznych przeobrażeń społecznych oraz wyzwań, przed którymi stoi ludz-kość, a także przeobrażeń w mentalności i podejściu do życia współczesnych dzieci i młodzieży zmianie powinny ulec sposoby oddziaływania szkoły. Wychodząc tym zjawiskom naprzeciw, powinna ona w większym aniżeli dotąd stopniu wykorzystywać nowoczesne technologie eduka-cyjne. Duże możliwości w tym względzie daje np. tablica interaktywna. Odpowiednie jej zastoso-wanie podnosi efektywność pracy nauczyciela, a także zwiększa atrakcyjność zajęć, odpowiadając zapotrzebowaniu uczniów na konkretny rodzaj bodźców i aktywności. Tablica interaktywna staje się powoli codziennością szkoły, jednak istnieje ciągle wiele czynników, które ograniczają jej wykorzystanie.
EN
In the face of dynamic social transforms and challenges, which stands before humanity and also transforms in mentality and attitude towards life of modern children and youth the ways of influence of school should be changed. To meet the expectations of these phenomenon school should use much better than so far modern educational technologies. High potential in these re-spect gives for example interactive board. Its appropriate use enhances effectiveness of teacher’s work but also makes the classes more attractive, what is relevant to students demands for special kind of stimulus and activity. The interactive board slowly becomes reality of school, however there are still many factors that restrict its use.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
144-153
Physical description
Contributors
 • Doktor, Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Edukacyjnych, Zakład Dydaktyki i Metodologii Badań Pedagogicznych, Polska
References
 • Cutrim Schmid, E. (2008). Potential Pedagogical Benefits and Drawbacks of Multimedia Use in the English Language Classroom Equipped with Interactive Whiteboard Technology. Computer & Education, 51, 1553–1568.
 • Hennessy, S., London, L. (2013). Wnioski z międzynarodowych doświadczeń w wykorzystywaniu tablic interaktywnych – rola doskonalenia zawodowego we wprowadzaniu nowych technologii do szkół. Pobrane z: file:///C:/Users/ISE/Downloads/ibe-oecd-wnioski-z-miedzynarodowych- -doswiadczen-tablice-interaktywne%20(4).pdf (15.05.1017).
 • Image Recording Solutions Sp. z o.o. (2017). Pobrane z: http://puls.edu.pl/sites/default/files/Tabli-ce%20SMART%20Instrukcja%20metodyczna%20dla%20nauczycieli.pdf (03.04.2017).
 • Kigina, J. (2016). Jaką tablicę interaktywną wybrać – poradnik praktyczny. Pobrane z: http://www.profeum.com/category/wiedza/ (19.07.2017).
 • Lemish, D. (2008). Dzieci i telewizja. Kraków: Wyd. UJ.
 • Majewska, K. (2015). Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego. Toruń: Wyd. UMK.
 • Majewska, K. (2016). Efektywność interaktywnej formy nauczania z użyciem tablicy multime-dialnej. e-Mentor, 1 (63), 31–39.
 • Mercer, N., Hennessy, S., Warwick, P. (2010). Using Interactive Whiteboards to Orchestrate Classroom Dialogue. Technology, Pedagogy and Education, 19 (2), 195–209.
 • Olczak, J. (2005). Nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej. Szczecin: CDiDN.
 • Onet Opole (2017). Pobrane z: http://opole.onet.pl/eszkola-projekt-informatyzacji-oswiaty/8g21c (17.07.2017).
 • Strykowski, W., Strykowska, J., Pielachowski, J. (2013). Kompetencje nauczyciela szkoły współ-czesnej. Poznań: eMPi².
 • Unia Europejska (2017). Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri= CELEX:32006H0962&from=pl (30.03.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49a219d6-3278-47f6-838f-22d2165b3ed0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.