PL EN


2013 | 909 | 29-37
Article title

Zastosowanie rozmytych metod porządkowania liniowego w ustalaniu hierarchii ważności cech usługi związanych z jakością

Title variants
EN
The Application of Fuzzy Linear Ordering Methods in Determining the Hierarchy of the Importance of Service Quality Characteristics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym celem artykułu jest charakterystyka i ocena możliwości aplikacyjnych wybranych rozmytych metod porządkowania liniowego w ustalaniu hierarchii ważności cech jakości usługi. Zaprezentowano wyniki badania, którego celem była ocena jakości strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Zastosowano narzędzie WebQual zmodyfikowane przez autora pod względem zarówno wyszczególnionych cech jakości usługi, jak i sposobu pomiaru opinii respondentów. Opracowany kwestionariusz ankiety umożliwia bowiem transformację wyników pomiaru w postaci wartości lingwistycznych do wartości liczbowych za pomocą zbiorów rozmytych. Tak przygotowane dane pierwotne stanowiły podstawę zastosowania rozmytych metod porządkowania liniowego.
EN
The principal aim of the article is to characterise and assess the application possibilities for selected fuzzy linear ordering methods in determining the hierarchy of the importance of service quality characteristics. The report presents the results of a study whose aim was to assess the quality of Poland’s Central Statistical Office’s website. A tool known as WebQual was used, after modification by the author for two areas: quality of listed service characteristics and how respondent opinions were measured. The survey questionnaire enables the transformation of the measurement results from linguistic values to numerical ones using fuzzy sets. The primary data prepared this way formed the basis for the application of fuzzy linear ordering methods.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Ekonometrii i Informatyki, ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra, Poland
References
 • Abdolvand M.A., Taghipouryan M.J. [2011], Evaluation of Customs Service Quality by Using Fuzzy SERVQUAL and Fuzzy MCDM, „American Journal of Scientific Research”, iss. 35.
 • Amirzadeh R., Mousavi M. [2011], Ranking E-Banking Service Quality Factors Using a Fuzzy TOPSIS Approach: A Study about Automatic Teller Machine (ATM), „Asian Journal of Business Management Studies”, vol. 2, nr 3.
 • Barnes S., Vidgen R. [2012], WebQual: An Exploration of Web-site Quality, http://homepage.ufp.pt/lmbg/formacao/web_quality.pdf (dostęp: 1.10.2012).
 • Chen C.-T. [2000], Extensions of the TOPSIS for Group Decision-making under Fuzzy Environment, „Fuzzy Sets and Systems”, vol. 114, iss. 1.
 • Cheng Y.-L., Lin Y.-H., Tseng M.-L. [2011], Analysis of Hotel Service Quality Perceptions Using Fuzzy TOPSIS, „Progress in Business Innovation & Technology Management”, vol. 1, nr 3.
 • Hellwig Z. [1968], Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, z. 4.
 • Hwang C.L., Yoon K. [1981], Multiple Attribute Decision Making. Methods and Applications, Berlin, Springer.
 • Kabir G., Hasin A.A. [2012], Comparative Analysis of TOPSIS and Fuzzy TOPSIS for the Evaluation of Travel Website Service Quality, „International Journal for Quality Research”, vol. 6, nr 3.
 • Loiacono E., Watson R., Goodhue D. [2007], WebQual: An Instrument for Consumer Evaluation of Web Sites, „International Journal of Electronic Commerce”, vol. 11, iss. 3.
 • Mehrparvar E., Shahin A., Shirouyehzad H. [2012], Prioritizing Internal Service Quality Dimensions Using TOPSIS Technique (With a Case Study in Isfahan Steel Mill Co.), „International Journal of Business and Social Science”, vol. 3, nr 2.
 • Nejati M., Nejati M., Shafaei A. [2009], Ranking Airlines’ Service Quality Factors Using a Fuzzy Approach: Study of the Iranian Society, „International Journal of Quality & Reliability”, vol. 26, nr 3.
 • Toloie-Eshlaghy A., Ghafelehbashi S. [2011], An Investigation and Ranking Public and Private Islamic Banks Using Dimension of Service Quality (SERVQUAL) Based on TOPSIS Fuzzy Technique, „Applied Mathematical Sciences”, vol. 5, nr 61.
 • Wysocki F. [2010], Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Zborowski M. [2012], Wykorzystanie zmodyfikowanego narzędzia eQual 5.0 do badania jakości stron internetowych wybranych polskich uczelni wyższych o profilu ekonomicznym, Materiały z konferencji „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji”, Zakopane 2012, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p061.pdf (dostęp: 1.10.2012).
 • Zimmermann H.J. [2001], Fuzzy Set Theory and Its Applications, Kluwer Academic Publishers, Boston.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49a40f2e-72af-4846-b5aa-a37a32b5e791
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.