Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | Acta Iuris nr 9 |

Article title

Prawidłowe gospodarowanie publicznym zasobem mieszkaniowym ze szczególnym uwzględnieniem zasad kształtowania wysokości czynszu

Authors

Title variants

EN
Proper management of public housing stock with particular regard to the principles of shaping the rent

Languages of publication

Abstracts

PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza obowiązujących regulacji prawnych w zakresie gospodarowania publicznym zasobem mieszkaniowym, w tym dotyczących zasad kształtowania wysokości czynszu pod kątem ustalenia, czy umożliwią one realizację zasady „prawidłowego gospodarowania” mieniem publicznym. Kwestia ta staje się aktualna wobec nowego zjawiska, jakim jest sukcesywna prywatyzacja lokali w budynkach należących pierwotnie do zasobów publicznych. Nowa struktura własnościowa w tych kompleksach mieszkaniowych powoduje konieczność zweryfikowania funkcjonalności obowiązujących regulacji prawnych dotyczących gospodarowania (zarządzania) lokalami publicznymi znajdującymi się na nieruchomościach, w których udziały w części wspólnej należą do podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych. Głównym wątkiem rozważań są regulacje prawne dotyczące kształtowania wysokości czynszu w lokalach publicznych (nie tylko komunalnych). Okazuje się, że brakuje w tym zakresie spójności legislacyjnej, która jest konsekwencją rozproszenia zasobów publicznych. Drugim ważnym problemem, który powinien zostać dostrzeżony przez ustawodawcę w związku z tymi zmianami własnościowymi, to obowiązek partycypacji gminy w kosztach utrzymania wspomnianych już wcześniej mieszanych kompleksów mieszkaniowych. Co do zasady, gmina jest zobowiązana do ich ponoszenia, jednak ze względu na publiczne pochodzenie tych środków konieczne jest zaostrzenie zasad nadzoru nad ich wydatkowaniem. W związku z tym w opracowaniu przedstawiono wnioski de lege ferenda.
EN
The subject of this article is to explain what is now “proper management” public housing stock, to a new phenomenon, which is the gradual privatization of apartments in buildings originally belonging to public resources. The new ownership structure makes the need to verify the functionality of the regulations concerning the management premises located on public property, which shares common parts belong to entities both public and private. The main plot of this article is research if the regulations on rent of public the premises (not just municipal sources) has adequate shape to solve actual problems. It turns out that there is a lack of cohesion in the legislative, which is a consequence of the dispersion of public resources (it was presented in point 3: Municipal housing resource and other public housing resources). Another important issue that should be recognized by the legislator, are changes in a structure of the ownership leading public subjects to participation in cost of maintenance of common part of real property (mixed residential complexes). As a rule, the municipality is obliged to bear them, but due to the public origin of these funds, it is necessary to tighten the rules on supervision over their spending. On this point there are the conclusions de lege ferenda.

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • M. Habdas, Własność publiczna nieruchomości, Warszawa 2012,
 • G. Matusik, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, red. S. Kalus, Warszawa 2013,
 • J. Szachułowicz, Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2003
 • H. Rey, Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum. Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Bern 2007,
 • P. Wirz, Schranken der Sonderrechts- ausübung im Stockwereigentum, Züricher Studien zum Privaterecht 206, Schulthess 2008,
 • T. Hausmann, A. Vonkilch, Österreichisches Wohnrecht, WEG. Kommentar, Wien 2007,
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
 • E. Bończak-Kucharczyk, Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych, Warszawa 2013,
 • A. Gola, L. Myczkowski, Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2003,
 • E. Kramer, Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zagadnienia wybrane, związane z orzecznictwem i kontrolą sądów administracyjnych, ZNSA 2010, nr 3, s. 47–48.
 • R. Dziczek, Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, Warszawa 2012,

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-49a5a66c-1b8b-431c-a36f-975551f147ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.