PL EN


2016 | 42 | 1 (159) | 45-68
Article title

SWOI I OBCY W DYSKURSIE PRASOWYM. NA PRZYKŁADZIE WYPOWIEDZI PRASOWYCH DOTYCZĄCYCH SPRAWY AGNES TRAWNY

Authors
Content
Title variants
EN
FOLKS AND ALIENS IN THE PRESS DISCOURSE. BASED ON THE PRESS STATEMENTS ON THE AGNES TRAWNY CASE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę opisania mechanizmów codziennego wyodrębniania Swoich i Obcych w oparciu o źródła prasowe. Sumptem dla prowadzonych rozważań jest dyskurs prasowy ukształtowany wokół spraw sądowych dotyczących zwrotu pozostawionego w Polsce majątku tzw. późnego przesiedleńca Agnes Trawny. Kontekst dla współczesnych wydarzeń i budowanych wokół nich narracji stanowią powojenne losy Mazurów i Warmiaków oraz odpowiednie akty prawne. Zastosowanie analizy dyskursu pozwoliło stwierdzić, że treści artykułów prasowych, które w najogólniejszym oglądzie dotyczą relacji ze sporu prawnego rozwiązywanego przed polskimi sądami, przepełnione są dodatkowymi przekazami dotykającymi skomplikowanych kwestii etniczności i narodowości, tożsamości, swojskości i obcości, polskości i niemieckości. Owe dodatkowe treści są wyrażane nie wprost, i to one właśnie odzwierciedlają, ale i kształtują postawy wobec swoich i obcych. Stosowane przez nadawców i zidentyfikowane w analizowanym materiale ramy konceptualne, synekdochy, struktury pojęciowe, implikatury konwersacyjne należy odróżnić od zwyczajnej dziennikarskiej ignorancji albo celowego wprowadzania w błąd. Jednak wszystkie te zabiegi prowadzą do przedstawienia zniekształconego obrazu zjawiska.
EN
The article attempts to describe the mechanisms of recognizing Folks and Aliens in everyday life based on press sources. The discourse is formed around the release of court cases relating to the recovery of property left in Poland by so-called late resettler, Agnes Trawny. The context for contemporary events and narrative is built by post-war history ofMazurians and Warmians and relevant legislation. The use of discourse analysis concluded that the content of newspaper articles relating to the legal dispute solved before Polish courts are filled with additional messages about complicated issues of ethnicity and nationality, identity, familiarity and strangeness, Polishness and Germaneness. These additional contents are expressed indirectly; they not only reflect but also shape the attitudes about Folks and Aliens. The conceptual frameworks, synecdoches, notional structures, conversational implicatures, etc. used by broadcasters and identified in the analyzed material must be distinguished from ordinary journalistic ignorance or deliberate deception. However, all these treatments lead to present a distorted picture of the phenomenon.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49a5e598-c788-46a5-a98d-a7004f5e8aa7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.