PL EN


2014 | 201 | 277-287
Article title

Wycena jako instrument polityki rachunkowości grupy kapitałowej- konieczność wyboru czy możliwość kreowania obrazu grupy kapitałowej?

Authors
Content
Title variants
EN
Valuation of the Accounting Policy as an Instrument of the Companies Group - the Need to Choose or the Possibility of Creating a View of the Companies Group?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of this article is accounting policy of the companies group, in particular, the valuation assets and liabilities as important, material accounting policy instrument of the entity. The article attempts to answer the following questions: - is the accounting policy the right to choose or to draw up? - is the accounting policy of the companies group the sum of the individual accounting policies of the entities forming the companies group? - what determines the solutions adopted in the framework of the accounting policy? - which kind of the possibilities of the companies group are given by "the right choice"? As a result of considerations it was found that accounting policy development process of each individual and the group should be guided by the idea of "the unity of the companies group" and the need to present the assets and financial situation in the form of the consolidated financial statements. Thus a necessary condition is to keep the comparability of reporting all units of the companies group and adoption of the uniform principles of accounting policy and methods of measurement.
Year
Volume
201
Pages
277-287
Physical description
Contributors
References
 • Brzezin W., Nauka, polityka i praktyka rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1995, nr 32.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
 • Górski J., Metody poznawcze rachunkowości, PWE, Warszawa 1975.
 • Hendriksen E.A., von Breda M.F., Teoria rachunkowości, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Kabalski P., Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF, SKwP, Warszawa 2009.
 • Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, t. I, International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, London- -Warszawa 2007.
 • Nowak E., Zasady rachunku kosztów jako element polityki rachunkowości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 181, Wrocław 2011.
 • Remlein M., Rachunkowość grup kapitałowych według polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, WN PWN, Warszawa 2013.
 • Remlein M., Polityka rachunkowości grupy kapitałowej w zakresie wyceny, Studia Oeconomica Posnaniensia nr 8, UE w Poznaniu, Poznań 2013.
 • Remlein M., Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002, Dz.U. UE L z dnia 29 listopada 2008 r.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Dz.U. nr 169, poz. 1327.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 152, poz. 1223.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49af5e28-48d7-49a8-b86f-c59bbd503543
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.