PL EN


2009 | 5 | 320-332
Article title

Przedsiębiorczość osób fizycznych na obszarach wiejskich Podkarpacia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Modern economy conditions inherent to the policy of European countries force us to implementthe multifunctional development of village areas. This process is aimed to the development ofthe economic activity of individual persons and must lead to the building the strong economyof the region.Research in the enterprise level on the village territories paid attention to social andeconomic conditions, that affect the increasing quantity of individual person who run businessin 2001-2006. In the light of changes that took place recently, it is important to presenta concise description of the local factors that influence the economic development of thevillage territories directly or indirectly. The analysis of the economic situation concerningPodkarpacki region has showed that this region is overpopulated and with excessivefragmentation of small farms and it was proved by the General Farming Census in 2002.Although many chances was caused by modern economy, the inhabitants of village areas areconcentrated mainly at the farms and are busy with work there.On the commune level there is the differentiation of business activity of individual persons.A certain increase of non-agriculture business entities in 2001-2006 was register only in 20space units where the value of enterprise index was more than 80. At the same time thedecrease was noted on the areas where the index value was the lowest. The research showedthat in 2006 at the village territories of Podkarpacki region 42.1% of total amount of individualentities operated. It proves that comparing to the demographic potential there is deficit in thesekind of entities. However the period considered in the research was relatively short and the analyzedchanges in individual business entities are not distinguishable. As we analyze space differentiation of enterprise development we must take into accounthigh index value territories are attractive for investors or tourists. In the second zone ofincrease there are the territories situated near towns or the communication routes. Theadditional researches gave the possibility to notice that the increase of business activity ofindividual person is closely connected with the attitudes of villagers and availability offinancial resources. The correlations confirm that the gradual economic growth prove theassumption that the entrepreneurship will be maintained among villages, but one must notcount on the more dynamic development.
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Polska
References
 • Balcerowicz L., 1997, Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, PWN, Warszawa.
 • Borsuk I., 2007, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w powiecie augustowskim [w:] Samorząd w procesie rozwoju regionów polski wschodniej, B. Plago (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok.
 • Citkowski M., 2007, Kierunki rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w gminach województwa podlaskiego [w:] Samorząd w procesie rozwoju regionów polski wschodniej, B. Plago (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok.
 • Drucker P., 1992, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • Górz B., 2003, Społeczeństwo i gospodarka Podhala w okresie transformacji, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 • Iwicki S., 2001, Rola turystyki w zrównoważonym i wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich [w:] Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich, W. Maik, K. Marciniak (red.), Wydawnictwo WPSTiH, Bydgoszcz.
 • Kamińska W., 2004, Kształtowanie się pozarolniczej indywidualnej działalności gospodarczej w Polsce w latach 1988–2003, IGiAS PAN, Kielce.
 • Kamińska M., 2004, Aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich Polski południowej w latach 1994–2003, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Kamińska W., 1996, Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza jako nowy element w strukturze gospodarczej Polski Południowo-Wschodniej [w:] „Biuletyn KPZK PAN”, 174/1996, Warszawa.
 • Kamińska W., 1999, Przemiany struktury rodzajowo-przestrzennej pozarolniczej indywidualnej dzia- łalności gospodarczej w Polsce w latach 1991–1994, „Przegląd Geograficzny”, t. LXIX, z. 1–2, Warszawa.
 • Kirejczyk E., 1988, Ewolucja i rozwój pozarolniczej gospodarki nieuspołecznionej w latach 1979 –1986 [w:] E. Kirejczyk (red.), Pozarolnicza gospodarka nieuspołeczniona, Wyd. UW, Warszawa.
 • Krajewski K., Śliwa J., 2004, Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Maik W., 1995, Problematyka lokalna w okresie przełomu postmodernistycznego i transformacji społeczno-ekonomicznej. Przegląd nowych ujęć kwestii lokalnej w teorii i praktyce społecznogospodarczej państw zachodnich [w:] S.L. Bagdziński, W. Maik, A. Potoczek (red.), Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Wyd. UMK, Toruń.
 • Markas M. E., Młynarczyk K., 2002, Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich [w:] Agroturystyka, K. Młynarczyk (red.), Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • Parysek j., 1991, Which way? Possibilities of the integration of the Polish economy and industry with the European Economic Community as seen start of 1990s [w:] T. Marszał, J. Stejskał (red.), The impact of transition to a market economy in countries of Central-Eastern Europe upon the spatial structure of international economic relations in the manufacturing sector, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, WN PWN, Warszawa.
 • Skowronek S., 1991, Finansowanie małych firm, Spółdzielczy Instytut Badawczy, Warszawa. 19. Smoleń M., 2006, Uwarunkowania otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa [w:] Paradygmaty oceny funkcjonowania przedsiębiorstw, „Zeszyt Naukowy”, 21/2006. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Krosno.
 • Sobczyk G., 1995, Rynkowe uwarunkowania rozwoju małego biznesu (na podstawie województwa lubelskiego) [w:] B Piasecki, Z. Konieczny (red.), Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w krajach Centralnej i Wschodniej Europy, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Wojtasiewicz L., 1997, Czynniki rozwoju lokalnego – nowe ujęcie metodologiczne [w:] W. Maik (red.), Problematyka rozwoju lokalnego warunkach transformacji systemowej, „Biuletyn KPZK PAN”, 177/1997, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49b34af9-6fde-4f31-b6ee-562480f7130d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.