PL EN


2016 | 37 | 1 | 39-51
Article title

Towarzystwo Salezjańskie wobec potrzeb szkolnictwa zawodowego w okresie międzywojennym.

Content
Title variants
The Salesian Society in the face of the demands of vocational education in the interwar period
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Odbudowa kraju napotykała na wiele trudności. Jednym z obszarów wymagającym wiele pracy i nakładów była oświata. Na tym polu brakowało wszystkiego – struktur, doświadczenia, podręczników, a przed wszystkim kompetentnej kadry. W proces odbudowy kraju czynnie włączyło się Towarzystwo Salezjańskie, obecne już na ziemiach polskich zaboru austriackiego od 1898 r. Pierwszym obszarem działalności salezjanów były szkoły ogólnokształcące. Ze względu na dużą liczbę sierot wojennych otwierano również sierocińce i domy dziecka. W pracy młodzieżowej salezjanie zdawali sobie sprawę, że jedną ze skuteczniejszych metod niesienia pomocy młodzieży biednej, będzie umożliwienie jej zdobycia zawodu. Dlatego, zgodnie ze wskazaniami swojego Założyciela, rozpoczęli organizowanie kształcenia zawodowego. Rozkwit pierwszej szkoły zawodowej w Oświęcimiu i powstawanie kolejnych, zaowocowało nazwaniem salezjanów zakonem „rzemieślniczym”.
EN
In 1918 Poland regained independence. Reconstruction of the country encountered a lot of problems. Education constituted one of the areas that required a lot of work and expenditure and which suffered from shortage in all its spheres - it lacked structures, experience, textbooks and, in the first place, competent staff. The Salesian Society, which had been present on the Polish territories of Austrian seizure from 1898, actively took part in the country’s reconstruction processes. Comprehensive secondary schools were the first object of Salesian activity. Due to a high number of war orphans, it was also a prerequisite to open orphanages and children’s homes. The Salesians realized that one of the most effective methods of bringing help to poor young people was to enable them to acquire a profession. Therefore, following the indications of their Founder, they commenced organizing vocational training. Establishment of the first vocational school in Oświęcim and consequent opening of other institutions of that type resulted in naming the Salesians as the order of “craft”.
Year
Volume
37
Issue
1
Pages
39-51
Physical description
Dates
published
2016-03-31
Contributors
 • UKSW, Warszawa
References
 • Archivio Salesiano Centrale -(ASC) - Rzym
 • Sygn: E 004, Polonia – Lodz. Warszawa.
 • F 654, 38. Case soppresse. KAF – LY, Statut Lubomirskich.
 • Archiwum Salezjańskiej Inspektorii Krakowskiej - ASIK
 • Sygn: A 48 Kielce. Reskrypt Ministerstwa.
 • A 117. Kielce.
 • A 466. Oświęcim.
 • A 521. Schronisko im. Księcia Al. Lubomirskiego.
 • A 634. Schronisko im. Księcia Al. Lubomirskiego
 • Archiwum Salezjańskiej Inspektorii Warszawskiej - ASIW
 • Sygn: T. Siemca. Dokumentacja.
 • T. Warszawa. Bursa. Dobra.
 • T. Byłe placówki: Warszawa, Łódź.
 • T. Byłe placówki na Wschodzie. Dworzec.
 • T. Łódź. Wodna
 • T. Wilno. Dobrej Rady.
 • Archiwum Salezjańskiej Inspektorii Pilskiej - ASIP
 • Sygn: T. Warszawa. Ks. Siemca. Zakład ks. Siemca.
 • Aristol. 1937. Piętnastolecie Zakładu Dworzeckiego. „Pokłosie Salezjańskie” 12: 257 – 259.
 • Bursa dla młodz. rękodzielniczej i przemysłowej im. Lubomirskiego w Krakowie (1911). 1928. „Pokłosie Salezjańskie” 1: 31 - 32.
 • [Dwudziestopięciolecie] 25-lecie działalności salezjańskiej w Polsce. 1923. Mikołów [bw].
 • Historia powstania i rozwoju zakładu „Powściągliwość i Praca” w Wilnie. [brw]. Wilno, Znicz.
 • Kolasa Karol, Wąsowicz Jarosław. 2010. Salezjańska Szkoła Mechaniczna w Łodzi (1922-1962). Organizacja, funkcjonowanie, represje, likwidacja. Łódź. Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Krawiec Jan. 2004. Powstanie Towarzystwa św. Franciszka Salezego oraz jego organizacja i działalność na ziemiach polskich. Kraków. Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.
 • Ks. dr. Piotr Tirone, Sprawozdanie Inspektora X.X. Salezyanów w Polsce za rok 1917. 1918. „Pokłosie Salezjańskie” 1-2: 1 - 4.
 • Ks. P. Tirone, Do Pomocników i Pomocnic Salezjańskich. 1924. „Pokłosie Salezjańskie” 1: 1 – 4.
 • Misiaszek Kazimierz. 2012. Pedagogia salezjanów [Towarzystwa św. Franciszka Salezego]. w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, Kostkiewicz K. (red.), t. I, 229 – 269. Kraków. Impuls.
 • Nekrolog. 1926. „Wiadomości Szkoły Rzemiosł” 2: 4.
 • Niewęgłowski Jan. 2003. Bosko Jan. w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Pilch T. (red.), t. I, 422 – 425. Warszawa, Żak.
 • Pożar w Dworcu. 1938. „Pokłosie Salezjańskie” 1: 28.
 • Rosset Emil. 1929. Łódź miasto pracy. Łódź. [bw].
 • Salezjańska szkoła zawodowa w Krakowie, ul. Rakowicka 27. 1936. „Pokłosie Salezjańskie” 1: 26 – 27.
 • Salezjańska Szkoła Zawodowa w Łodzi, ul. Wodna 34. 1936. „Pokłosie Salezjańskie” 1: 27 – 28.
 • Salezjańska Szkoła zawodowa w Wilnie, ul. Dobrej Rady 22. 1936. „Pokłosie Salezjańskie” 1: 31 – 32.
 • Szczerba Kazimierz. 1973. Salezjańskie szkoły zawodowe w Polsce 1901 – 1939. „Nostra. Biuletyn Salezjański” 28: 14 – 21.
 • Szkoła Ogrodnicza w Krakowie. 1939. „Pokłosie Salezjańskie” 6:144.
 • Straszewicz Marzenna. 2006. Lubianiec Karol, w: Encyklopedia Katolicka, Wilk S. (red.), t. XI, 39. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Ślósarczyk Jan. 1960 – 1969. Historia prowincji świętego Jacka Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce, t. II. Pogrzebień. mps.
 • Śp. ks. kan. J. Siemiec (wspomnienie pośmiertne). 1919. „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 5: 152.
 • Śp. ks. Kanonik Antoni Bożek. „Pokłosie Salezjańskie” 1924. 1: 9 – 10.
 • Śp . ks. Maria Michałowa Radziwiłłowa. 1930. „Bazylika” 7: 1.
 • Świda Andrzej. 1974. Salezjańskie szkolnictwo w Polsce (zarys). w: Popowski R., Wilk S., Lewko M. (red.), 75 lat działalności salezjanów w Polsce. Księga pamiątkowa. 37 – 57. Łódź-Kraków. Towarzystwo Salezjańskie.
 • Świda Andrzej. 1984. Towarzystwo Salezjańskie. Rys historyczny. Kraków. Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego.
 • [Trzydziestopięciolecie] XXXV-lecie salezjańskiej Szkoły Rzemiosł w Łodzi. 1937. „Pokłosie Salezjańskie” 8-9: 189 – 192.
 • Pięćdziesięciolecie matury. Lata: 1950-1954 i 1951-1955. 2005. Łódź. Technikum Mechaniczne Towarzystwa Salezjańskiego.
 • Z naszych zakładów. Warszawa. 1924. „Pokłosie Salezjańskie” 6: 77 – 78.
 • Z Zakładu Salezjańskiego w Dworcu. 1933. „Pokłosie Salezjańskie” 6: 107.
 • Żurek W. Waldemar. 2000. I salesiani e le urgenze giovanili della cittá di Przemyśl e delle diocesi della Galizia (1907-1923). w: Motto F. (red.), L’Opera salesiana dal 1880 al 1922, t. II, 301 – 323. Roma. LAS.
 • Żurek Waldemar. 1996. Salezjańskie szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce 1900 – 1963. Rozwój i organizacja. Lublin. Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49b541f0-7e5c-4520-808d-6fc0b5305da7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.