PL EN


2018 (R. XVII) | 3(69) | 235-252
Article title

Powszednia aktywność wiejskich seniorów (wymiar społeczno-edukacyjny i kulturalny)

Authors
Content
Title variants
EN
Everyday Activity of Rural Seniors (Socio-Educational and Cultural Dimension)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest przedstawienie obrazu zaangażowania w pozaformalną i nieformalną (incydentalną) ofertę oddziałującą środowiskowo i wyrażającą się w postaci aktywności społeczno-kulturalnej seniorów z polskich wsi. Punktem odniesienia dla podjętych analiz są tezy krytycznej gerontologii edukacyjnej (CEG). Badane osoby dobrze czuły się w grupie rówieśniczej i w oparciu o nią oraz własne (osobiste i wewnętrzne) zasoby konfigurowały prywatne przestrzenie aktywności, nadając uczeniu się nowe konteksty. Aranżując nieformalne uczenie się – pozostawały aktywne poznawczo, najczęściej nieświadomie. Nie czuły się pełnoprawnym członkami swoich społeczności lokalnych.
EN
The aim of the study is to present the issue of involvement in a non-formal and informal (incidental) educational offer of seniors from Polish villages. The thesis of critical educational gerontology (CEG) are the point of reference for the undertaken analyzes. The respondents, based on the peer group and their own (personal and internal) resources, set up their individual spaces of activity, giving new contexts to learning. By arranging informal learning they remained, usually unwittingly, cognitively active. They did not feel full members of local communities.
Issue
Pages
235-252
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Čornaničová R., (2007), Geragogika ako teória edukácie seniorov a edukácie vo vzťahu k séniu (formovanie, terminológia, definícia, status), „Rocznik Andragogiczny”, s. 163–173.
 • Dobrzański D., (1999), Interpretacja jako proces nadawania znaczenia. Studium z etnometodo-logii, UAM w Poznaniu, Poznań.
 • Formosa M., (2011), Critical educational gerontology: a third statement of first principles, „Inter-national Journal of Education and Ageing”, 2(1), s. 300–317.
 • Formosa M., (2018), The Promise of Geragogy: Ensuring Quality Standards for Older Adult Lear-ning, [w:] AIUTA International Conference: Standards of Education among U3as and the Intergenerational Formation, Barcelona, 29-th June 2018, Barcelona, s. 13–17.
 • Galetta A., (2013), Mastering the semistructured interview and beyond. From research design to analysis and publication, New York, New York University Press.
 • Garfinkel H., (2007), Studia z etnometodologii, PWN, Warszawa.
 • Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015, (2016), MRPiPS, Warszawa.
 • Komeński J.A., (1973), Pampaedia, przełożyła K. Remerowa, wstęp i komentarz B. Suchodolski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
 • McAllister Ch., (2018), Developing inclusive later life learning environments: insights form intersectional analysis of ageing and lesbian, gay, transgendered and bisexual identities, „European Journal for Research on the Education and Learning of Adults”, Vol. 9, nr 1, s. 45–60.
 • Malec Rawiński M., (2013), Znaczenie krytycznej gerontologii edukacyjnej dla badań i praktyki, „Rocznik Andragogiczny”, t. 20, s. 173–184.
 • Muszyński M., (2011), Do czego potrzebne są nam teorie starzenia się?, [w:] Dyskursy Młodych Andragogów, Słowińska S. (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Słowińska S., (2014), O „gettoizacji” aktywności kulturalnej seniorów, „Rocznik Andragogicz-ny”, t. 21, s. 271–282.
 • Jakość życia osób starszych w Polsce (2017), GUS, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tema-tyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-osob-star-szych-w-polsce,26,1.html# (data pobrania: 15.09.2018).
 • Kształcenie dorosłych w 2016 r., (2018) Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Gdań-sku, Gdańsk 2018, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/ksztalcenie--doroslych-2016,3,3.html (data pobrania: 15.09.2018).
 • www.polskawliczbach.pl (data pobrania: 15.09.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49b98c5a-05ae-411c-b860-bab7661e9a2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.