PL EN


2007 | 2(2007) | 59-70
Article title

Sytuacja edukacyjna osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Educational Situation of the Disabled People in Poland and the European Union
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Unia Europejska opiera się na zasadach wolności, demokracji, poszanowaniu praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawa, zasadach, które są wspólne dla wszystkich państw członkowskich. W celu realizacji wspólnych założeń podjęte są działania m.in. w polityce społecznej, które zmierzają do stworzenia społeczeństwa bez barier dla niepełnosprawnych Europejczyków. Zwiększenie mobilności 50-milionowej grupy społecznej odgrywa ważną rolę w zagwarantowaniu uczestnictwa w działalności ekonomicznej i społecznej osób niepełnosprawnych. Szanse partycypacji tej grupy zwiększy bez wątpienia edukacja ustawiczna na wszystkich poziomach osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jednym z najważniejszych zadań, przed którymi stoi obecnie szkolnictwo Unii Europejskiej, jest pomoc uczniom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo. Bardzo popularna stała się w ostatnich latach idea szkół integracyjnych, gdzie w sposób zupełnie naturalny następuje proces asymilacji uczniów zdrowych z niepełnosprawnymi. Uważa się, że osoby z niepełnosprawnością są jedną z najbardziej zmarginalizowanych grup w społeczeństwie i ciągle doświadczają dużych barier w dostępie do każdej dziedziny życia społecznego. W przyjętym przez Unię Europejską podejściu do niepełnosprawności uznaje się, że bariery środowiskowe stanowią większą przeszkodę w społecznej partycypacji niż funkcjonalne ograniczenia. Usuwanie barier poprzez legislację, przystosowanie, uniwersalne projektowanie i inne środki zostały zidentyfikowane jako klucz do równych szans osób z niepełnosprawnością. Chociaż ten zespół zadań leży głównie w gestii Państw Członkowskich, obecny zakres kompetencji Wspólnoty obejmuje ważne środki i wartości, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia równych szans dla osób z niepełnosprawnością i to nie tylko w sferze edukacyjnej, ale również możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Tylko spójna polityka UE w tym zakresie może spowodować, iż w Europie funkcjonować będą społeczeństwa bez barier i nastąpi pełne włączenie niepełnosprawnych w powszechny nurt życia.
EN
The European Union is based on the rights of freedom, democracy, respect of human rights and on the rule of law which are common for all the Member States. In order to achieve common goals, different actions are taken such as in the social policy, which aims to create a society without boundaries for handicapped European citizens. Increasing the mobility of 50 million people plays a crucial role in guaranteeing the participation in the economical and social activities of handicapped individuals. The chances of participation of this group of handicapped people will be definitely increased by universal education for on all levels of people with different and special educational needs. One of the major task that the Education of the UE is currently facing, is to provide aid to pupils who are physically and mentally handicapped. During the last few years the idea of integrated schools became very popular. A very natural process of assimilation between average pupils and those who are disabled occurs in this kind of school. It is believed that handicapped people are one of the most marginalised groups in society and they still meet many challenges in accessing every part of social life. According to the EU approach to handicaps, the environmental and physical obstacles cause greater difficulty in the social participation than functional limitations. The elimination of boundaries by legislation, adaptation, universal projects and other methods were identified as the key to equal opportunities for people with handicap. Even though the responsibility of recognizing these tasks belongs to the Member States, the current range of competence of EU includes also important values, which can be used to achieve equal chances for handicapped people and this not only in the economical field, but it can also create greater job opportunities. Only coherent policy of the EU in this field can make it possible for societies without boundaries to function in Europe and the integration of disabled individuals will be completed
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49ba611f-7c75-4d57-8383-b6868bc215f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.