PL EN


2013 | 4(9) | 18-21
Article title

Zielona gospodarka jako priorytet strategiczny Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
The green economy as a strategic priority for the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Globalny kryzys finansowy przyczynił się do podjęcia międzynarodowej debaty na temat dotychczasowego modelu gospodarczego. Powszechne stało się przekonanie, że powrót do stanu sprzed kryzysu jest niemożliwy, że konieczna jest nowa koncepcja rozwoju dopasowana do zmieniającej się globalnej gospodarki. Debata zbiegła się w czasie z tworzeniem nowej strategii rozwoju Unii Europejskiej „Europa 2020” i miała znaczący wpływ na jej kształt. Centralnym elementem strategii, przenikającym wszystkie inne jej aspekty, stała się koncepcja zielonej gospodarki. Staje się ona motorem ożywiającym rozwój, głównym celem inwestycji i transferu publicznych pieniędzy np. z funduszy strukturalnych oraz sposobem na tworzenie nowych miejsc pracy.
EN
The global financial crisis has contributed to an international debate on the current economic model. It has become common belief that a return to the pre-crisis situation is impossible and that a new concept of development adapted to the changing global economy is necessary. The debate coincided with the creation of a new EU strategy “Europe 2020” and had a significant influence on its shape. The central element of the strategy, permeating all other aspects, he engine quickening development, the main objective of the investment and transfer of public funds, e.g. from structural funds, and the way of creating new jobs.
Keywords
Publisher
Year
Issue
Pages
18-21
Physical description
Dates
published
2013-10
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Czaja S., Problemy badawcze oraz wyzwania rozwojowe ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, "Ekonomia i Środowisko" 2012, nr 3, s. 28–50.
 • Europa 2020. (2010). www.mg.gov.pl, pobrano 20.08.2013
 • Frérot A., Unia Europejska a wyzwanie stworzenia zielonej gospodarki, Fundacja Roberta Schumana / Kwestie europejskie nr 206 / 2011
 • Green economy. UNEP 2011 , www.unep.org.
 • Jänicke M., Green Growth: From a Growing Eco-industry to a Sustainable Economy, Freie Universität Berlin, Berlin 2011.
 • Jackson T., Prosperity without Growth. Economics for Finite Planet, Earthscan, London 2009.
 • Zielony wzrost, zielony zysk. Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 • Fiedor, B. Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki. Ekonomista(4)2010.
 • Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Henzelmann, T., Schaible, S., Stoever, M. i Meditz, H.. Geneza zielonej rewolucji ekonomicznej i spodziewane korzyści. W Zielony wzrost, zielony zysk. Wolters Kluwer,Warszawa (2011)
 • ILO. Working towards sustainable development:Opportunities for decent work and social inclusion in a green economy. www.ilo.org (2012)
 • Komisja Europejska, Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii „Europa2020” ,KOM(2011) 21 wersja ostateczna
 • Ocampo, J.. The macroeconomics of the green economy. W The Transition to a Green Economy. UNEP (2011) www.unep.org
 • OECD. Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011
 • Roubini, N. i Mihm, S.. Ekonomia kryzysu. Wolters Kluwer.Warszawa (2011)
 • Scott Cato M., Green Economics. An introduction to Theory, Policy and Practice, Earthscan, London 2009.
 • Stiglitz, J. Freefall. Jazda bez trzymanki. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,Warszawa 2010
 • UNDESA, A Guidebook to the Green Economy. Issue 3: exploring green economy policies and international experience with national strategies, Division for Sustainable Development, 2012
 • UNEP. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers 2011 www.unep.org/greeneconomy, Pobrano 2012 z lokalizacji United Nations Environmental Programm: www.unep.org
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6422
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49c5f5db-326d-4111-85db-acfe25a4c7bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.