PL EN


Journal
2014 | 1 | 161-210
Article title

A Mosaic of the SVD China Mission based on Missionary Memoirs

Authors
Content
Title variants
PL
Mozaika misji werbistowskiej w Chinach w oparciu o pamiętniki misjonarzy
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł bazuje na pamiętnikach, których autorami są misjonarze werbiści w Chinach: o. Georg Stenz, o. Bruno Hagspiel, o. Clifford King, o. Johann Bromkamp, o. Joseph Henkels. Ich teksty zawierają osobiste doświadczenia pracy misyjnej oraz opis kontekstu społecznokulturowego działalności misyjnej w Państwie Środka. Odwołując się do pamiętników, autor przedstawia cztery zagadnienia: 1) kontekst historyczny misji werbistowskich w Chinach; 2) życie misyjne; 3) pracę misyjną oraz 4) spotkanie z Chińczykami. Kontekst historyczny uwzględnia Powstanie Bokserów, przemianę ustrojową (przejście z Cesarstwa do Republiki) oraz podział państwa wskutek wojen domowych. Mimo rozwiązania Partii Komunistycznej (1927), komunizm umocnił swoją pozycję w okresie wojny chińsko-japońskiej (1937-1941). Perypetie zakładania i rozwoju misji były ściśle związane z sytuacją polityczną. Dominującymi elementami są tu ogólny chaos, niepewność społeczna i klęski żywiołowe. Z pamiętników dowiadujemy się o najtrudniejszych aspektach życia misjonarza: opanowanie obcego języka, samotność, podróże z narażeniem się na spotkanie z bandami rabusiów. Praca misyjna była wielozadaniowa: opieka duszpasterska, katecheza, praca charytatywna i budownictwo. Ważnym elementem okazała się formacja katechistów. Odgrywali oni istotną rolę pośredników między misjonarzem a lokalną wspólnotą. Z zapisków misjonarzy wynika, że szczególny wpływ na stabilizację życia w kraju ogarniętym ideologicznym i ekonomicznym chaosem miało szkolnictwo. W tym zakresie, wiele inicjatyw zrealizowano w oparciu o fundusze z zagranicy. Osobnym rozdziałem jest spotkanie misjonarza z nieprzejednaną rzeczywistością chińską: bariery i stereotypy kulturowe, wrogie nastawienie Chińczyków podbudowane ideologią komunistyczną, traktowanie misjonarzy jako emisariuszy Zachodniego imperializmu. Podejmując te wyzwania misjonarze przyczynili się do lepszego zrozumienia chińskiej historii kultury, religijności i mentalności. Adaptowali chiński styl życia, próbowali zaradzić bieżącym problemom społecznym: dzieciobójstwu, poligamii, niesprawiedliwości, analfabetyzmowi, klęskom żywiołowym i nędzy. Zabiegali również o przyjazne relacje z mandarynami i władzą lokalną. Generalnie pamiętniki misjonarzy są cennym źródłem historycznym.
EN
The article is based on the memoirs whose authors are the Divine Word missionaries in China: Fr. George Stenz, Fr. Bruno Hagspiel, Fr. Clifford King, Fr. Johann Bromkamp, Fr. Joseph Henkels. Their texts contain personal experience of missionary work and the description of the socio-cultural missionary activity in the Middle Kingdom. Referring to the diaries, the author presents four issues: 1) the historical context of the Divine Word mission in China; 2) missionary life; 3) missionary work, and 4) meeting with the Chinese. The historical context takes into account Boxer Rebellion, the transformation of the political system (the transition from Empire to the Republic), and the division of the state as a result of civil wars. In spite of the dissolution of the Communist Party (1927), communism strengthened its position during the Sino-Japanese War (1937-1941). The vicissitudes of the establishing and development of the mission were closely related to the political situation. The dominant elements are here: a general confusion, uncertainty, social and natural disasters. From the diaries we learn about the most difficult aspects of the missionary life: learning a foreign language, loneliness, traveling with an exposure to a meeting with the gangs of robbers. Missionary work was multitasking: pastoral care, catechesis, charity work and construction. An important element was the formation of catechists. They played an important role of intermediaries between the missionary and the local community. From the writings of missionaries it occurs that a particular impact on the stabilisation of living in a country, engulfed in ideological and economic chaos, had the educational system. In this regard, a number of initiatives were implemented on the basis of foreign funds. A separate chapter is the meeting of a missionary with the implacable China’s reality: the barriers and cultural stereotypes, hostile attitude underpinned by the Chinese communist ideology, the treating of the missionaries as the emissaries of Western imperialism. By taking these challenges, the missionaries have contributed to a better understanding of the Chinese history, culture, religion, and mentality. They adapted the Chinese way of life, trying to remedy the current social problems: infanticide, polygamy, injustice, illiteracy, natural disasters, and poverty. They also sought friendly relations with the Mandarins and the local authorities. Generally, the missionaries’ diaries are a valuable historical source.
Journal
Year
Issue
1
Pages
161-210
Physical description
Dates
published
2014-06-01
Contributors
author
References
 • G. Stenz, Twenty-five years in China (1893-1918), Techny 1924.
 • S. Puhl, Georg M. Stenz SVD (1869-1928) Chinamissionar im Kaiserreich und in der Republik, Nettetal 1994.
 • B. Hagspiel, Along the Mission Trail, IV, In China, Techny 1927.
 • H.J. Felski, P. Hagspiel Bruno, AG SVD, Obituaries 1958-1967.
 • I Remember. Memoirs of Clifford J. King, Techny 1968.
 • E. Brandwie, In the Light of the Word. Divine Missionaries of North America, New York 2000.
 • J. Bromkamp, Mission ohne Maske. 26 Jahre in China, Martin-Verlag, Buxheim 1974.
 • J. Henkels, My China Memoirs (1928-1951), edited by Rev. J.A. Heiar, SVD, Techny 1988.
 • M. Nepper, Priest Recounts Mission Work in China, “Telegraph Herald”, Dubuque, Iowa, Friday, July 15, 1988.
 • W. Simbro, Iowan recalls pedalling across China for 23 years as a missionary, “Des Moines Register”, Sept. 25, 1988.
 • J. Schütte, Die katholische Chinamission im Spiegel der rotchinesischen Presse. Versuch einer missionarischen Deutung (Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte. Veröffentlichungen des Internationalen Instituts für missionswissenschaftliche Forschungen, nr. 21), Münster Westfalen 1957.
 • The Dungans – Cultural Emissaries in Central Asia [in:] www.china.org.cn/english/2003/Aug/72893.htm
 • G. Stenz, Recollections of a Beggar, “Our Missions,” no. 5, 1925.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49cd5666-f85f-4d45-9581-277b3a63d3f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.