PL EN


2016 | 3(20) | 11-20
Article title

Nowe trendy w rehabilitacji osób chorujących psychicznie

Content
Title variants
EN
New trends in the rehabilitation of the mentally ill people
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Poglądy dotyczące leczenia i rehabilitacji osób z doświadczeniem choroby psychicznej są w Polsce w znacznym stopniu przestarzałe, co wiąże się z historią psychiatrii i od lat utrwalanymi błędnymi przekonaniami na temat chorób psychicznych. W rezultacie zamiast unowocześnienia metod pomocy osobom chorym psychicznie nadal obowiązuje model azylowy, opierający się na wielkich szpitalach psychiatrycznych. Na świecie popularne stały się metody specjalistycznej rehabilitacji psychiatrycznej, np. treningi neuropoznawcze i treningi umiejętności społecznych. Jednak realnego przełomu dokonali sami chorujący, tworząc ruchy samopomocowe. Wcześniej głos osób doświadczających chorób psychicznych lekceważono i uważano za zbyteczny. Środowisko „ekspertów przez doświadczenie” – bo tak zaczęto nazywać osoby po kryzysach psychicznych – zainicjowało dyskusję na temat procesu zdrowienia i umacniania. Tym samym okazali się prekursorami podejścia, w którym upodmiotowienie osób chorujących oraz ich umacnianie stały się podstawą nowoczesnej rehabilitacji na świecie. W Polsce ideę tę realizują środowiskowe systemy wsparcia. Nowoczesne podejście do rehabilitacji osób chorujących psychicznie powinno być szerokie i kompleksowe. Skutecznym sposobem na poprawę jakości życia tych osób i prowadzenia przez nie satysfakcjonującego życia wydają się być niemedyczne programy wsparcia środowiskowego.
EN
Views on the treatment and rehabilitation of people with experience of mental illness in Poland are largely obsolete, which is associated with the history of psychiatry and over the years well-established false beliefs about mental illness. As a result, instead of modernizing methods of helping the mentally ill is still valid asylum model based on large psychiatric hospitals. In the world became popular methods of specialist psychiatric rehabilitation for example Neurocognitive Training and Social Skills Training. But the real breakthrough made people suffering from mental, creating a selfhelp movements. Previously, the voice of people experiencing mental illness was ignored and considered to be unnecessary. Environment „experts by experience” – because it came to be called the person on the mental health crisis – initiated discussion on the process of recovering and empowerment. Thus they began to be precursors approach, in which the empowerment of people suffering and their strengthening became the basis for modern rehabilitation in the world. In Poland, this idea is realized through environmental support systems. Modern approach to the rehabilitation of the mentally ill should be broad and comprehensive. An effective way to improve the quality of life of people suffering and pursuit of a fulfilling life tend to be non-medical support environmental programs.
Year
Issue
Pages
11-20
Physical description
Dates
published
2016-10-21
Contributors
 • Instytut Psychologii Stosowanej Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Instytut Psychologii Stosowanej Akademia Pedagogiki Specjalnej
References
 • Anthony W., Rogers E., Farkas M., Research on evidence – based practices: futuredirections in an era of recovery, „Community Ment Health J” 2003, Nr 39
 • Bronowski P., Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorującychpsychicznie, Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012
 • Bronowski P., Sawicka M., Kluczyńska S. i in., The use of the Internet to break themental disability, „Archives of Psychiatry and Psychotherapy” 2010, Nr 2
 • Brown C., Rempfer M., Hamera E., Correlates of insider and outsider conceptualizationsof recovery, „Psychiatric Rehabilitation Journal” 2008, Nr 32
 • Brown G. W., Bone M., Dalison B. i in., Schizophrenia and social care, London, Instituteof Psychiatry, 1966
 • Casacchia M., Mazza M., Roncone R., Theory of mind, social development and psychosis,„Current Psychiatry Reports” 2004, Nr 6
 • Dawidson L., Schmutte T., Dinzeo T. i in., Remission and recovery in schizophrenia:practitioner and patient perspectives, „Schizophrenia Bulletin” 2008, Nr 34(1)
 • Deegan P., Recovery and empowerment for people with psychiatric disabilities, „SocialWork in Health Care” 1997, Nr 25(3)
 • Ellis R., The asylum, the poor law and the growth of county asylums in nineteenth--century Yorkshire, „Northern History” 2008, Nr 45(2)
 • Goffman E., Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcachinnych instytucji totalnych, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
 • Harding C. M., Brooks G. W., Ashikaga T., The Vermont longitudinal study of personswith severe mental illness. II Long term outcomes of subjects who respectively metDSM III criteria for schizophrenia, „American Journal of Psychiatry” 1987, Nr 144
 • Jacobson N., Greenley D., What is recovery? A conceptual model and explication,„Psychiatric Services” 2001, Nr 52(4)
 • Lysaker P., Buck K., Is recovery from schizophrenia possible? An overview of concepts,evidence, and clinical implications, „Primary Psychiatry” 2008, Nr 15
 • Roberts D. L., Penn D. L., Social cognition and interaction training in outpatientswith schizophrenia: a preliminary study, „Psychiatry Research” 2009, Nr 166
 • Thornicroft G., Tansella M., W stronę lepszej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, Warszawa,Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2010
 • Turner-Cowson J., Wallcraft J., The recovery vision for mental health services andresearch: a British perspective, „Psychiatric Rehabilitation Journal” 2002, Nr 25
 • Twamley E. W., Vella L., Burton C. Z. i in., Compensatory cognitive training for psychosis:Effects in a randomized controlled trial, „Journal of Clinical Psychiatry”2012, Nr 73(9)
 • Wykes T., Reeder C., Cognitive remediation therapy for schizophrenia: an introduction,London, New York, Brunner Routledge, 2005
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49d3fc5f-aab7-4c8d-953f-d689279e9d7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.