PL EN


2014 | 2(36) | 65-72
Article title

Strategiczne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 w kontekście programowania polityki spójności na lata 2014–2020

Authors
Title variants
EN
Strategic Directions of Social and Economic Development of Eastern Poland Until 2020 in the Context of Programming Cohesion Policy for the Period 2014–2020
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wobec postępujących współcześnie procesów globalnego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego, a także zwiększonej konkurencji na świecie, skuteczną obroną przed marginalizacją regionów najsłabiej rozwiniętych powinno być budowanie konkurencyjności na bazie ich endogennych, „miękkich”, intelektualnych zasobów lokalnego środowiska z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych. Badania dowodzą, że różnice w tych zasobach leżą u podstaw utrzymujących się w przestrzeni społeczno-ekonomicznej dysproporcji rozwojowych. Dzisiejsza polityka spójności, ukierunkowana przede wszystkim na proces wyrównywania szans rozwojowych, stanęła przed kolejnym wyzwaniem – określenia najlepszej kombinacji tradycyjnych i nowych (intelektualnych) czynników rozwoju na obszarach charakteryzujących się wyraźnym dystansem rozwojowym. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie głównych kierunków rozwoju oraz wyzwań stojących przed województwami Polski Wschodniej w obliczu zmian w polityce spójności Unii Europejskiej na lata 2014–2020.
EN
In view of the progressive contemporary processes of global economic, social and cultural development, as well as increased competition in the world, an effective defense against the marginalization of the least developed regions should be to build competitiveness on the basis of their endogenous, “soft,” the intellectual resources of the local environment, taking into account external conditions. Research shows that the differences in these resources underlie persistent in the social and economic space of development disparities. Today’s cohesion policy, focused primarily on the process of equalization of opportunities for development, faced another challenge — to determine the best combination of traditional and new (intellectual) development factors in areas with distinct developmental distance. The purpose of this article is to identify trends and challenges facing the East-ern Poland in the face of changes in the European Union’s cohesion policy for 2014–2020.
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
References
  • Jóźwik B., Sagan M. (red.) (2012): Rozwój Polski Wschodniej. Ograniczenia i wyzwania. Warszawa, Difin.
  • Kozak M. (2011): Kluczowe problemy rozwojowe Polski Wschodniej: próba identyfikacji. [w:] M. Stefański (red.): Strategiczna problematyka rozwoju Regionu Lubelskiego, Monografie Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
  • Kudełko J. (2013): Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych. Studia/Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 151, Warszawa, KPZK PAN.
  • Massot Marti A., Nogueira A.M., Popescu I., Kramer E., Thomas M., Soave P. (2011): Structural and Cohesion Policies for 2020: Tools to Overcome the Crisis. Brussels, IP/B/COMM/NT/2011_04, PE 460.074.
  • Polityka spójności 2014–2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia. (2011), Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
  • Rynio D. (2013a): Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji. Monografie i Opracowania/Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, t. 240, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  • Rynio D. (2013b): Wspólne strategie terytorialne w programowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. „Biblioteka Regionalisty”, nr 13.
  • Stefański M. (2009): Świat jest płaski czy kolczasty; czyli jak wspierać innowacyjność w regionie lubelskim? [w:] M. Stefański (red.): Wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce regionu, Monografie Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
  • Zarycki T. (2011): Polska Wschodnia w perspektywie centro-peryferyjnej. [w:] M. Stefański (red.): Strategiczna problematyka rozwoju Regionu Lubelskiego, Monografie Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49db6d38-27a5-4d8d-a823-6019e4717cb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.