PL EN


2014 | 184 | 39-53
Article title

Stanowisko Unii Europejskiej wobec paliw kopalnianych

Authors
Content
Title variants
EN
European Union on the Fossil Fuels
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie stanowiska Unii Europejskiej wobec paliw kopalnianych. Struktura analizy obejmuje wprowadzenie zarysowujące główną problematykę, następnie omawia bilans energetyczny Unii Europejskiej, który pozwala na określenie zapotrzebowania na poszczególne surowce energetyczne Unii. W dalszej kolejności został przedstawiony stosunek państw członkowskich wobec węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, jako najbardziej pożądanych zasobów energetycznych, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskie
EN
The aim of this paper is to present the stance of the European Union towards fossil fuels. The analysis begins with introduction that depicts the crucial issues, followed by energy balance of the European Union, which allows to determine the provision of energy resources of the European Union. Furthermore, we present the attitude of members states of the European Union towards coal, oil, and natural gas, as the most desirable energy resources, which are crucial for energy security of the European Union.
Year
Volume
184
Pages
39-53
Physical description
Contributors
author
References
 • An Energy Strategy for Europe: Importance and Best Use of Indigenous Coal, European Association for Coal and Lignite, Euracoal 2009, http://www.euracoal.org/componenten /download.php?filedata=1255511663.pdf&filename=SER_II.pdf&mimetype=appli cation/pdf (8.07.2013).
 • Energy, Transport and Environment Indicators, Publications Office of the European Union. Eurostat, Luxembourg 2011.
 • EU Energy Trends to 2030, European Commission, 2010.
 • Europe's Energy Position - Present & Future, Publication of the European Communities, Luxemburg 2008.
 • IP/07/686: Sprawozdanie Komisji na temat stosowania do przemysłu węglowego UE przepisów dotyczących pomocy państwa, Bruksela, 21.05.2007.
 • Nowacki M., Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego UE, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Panorama of Transport, 2009 Edition. Eurostat Statistical Books, 2009.
 • Bamberger R. L., Kumins L., Oil and Gas: Supply Issues after Katrina, CRS Report for Congress 2005, http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RS22233.pdf (8.07.2013).
 • Gordon R.L., The Prospects for Coal in the Twenty-First Century [w:] International Handbook on the Economics of Energy, ed. J. Evans, L.C. Hunt, Edward Elgar, Cheltenham 2009.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (Dz.Urz. UE L 211/36).
 • SEC (2010) 996: Commission Staff Working Document - The Market for Solid Fuels in the Community in 2008 and Estimates for 2009. Brussels, 24.08.2010.
 • World Energy Outlook, International Energy Agency, France 2009, http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2009/WEO2009_es_polish.pdf (10.07.2013).
 • Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/data/main_tables.
 • Dyrektywa Rady 2004/67/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotycząca środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (Dz.Urz. UE L 127/92).
 • Zalecenie Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uwolnienia zapasów ropy naftowej w następstwie zakłóceń w dostawach wywołanych przez huragan Katrina (Dz.Urz. UE L 326/37).
 • Dyrektywa Rady 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz.Urz. UE L 217/8) jest skodyfikowaną wersją dyrektywy Rady 68/414/EWG z dnia 20 grudnia 1968 r., która została przyjęta w odpowiedzi na kryzys naftowy z 1967 r.
 • Dyrektywa 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz.Urz. L 211/94).
 • Dyrektywa Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz.Urz. UE L 265/9).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49df25dc-7858-4f34-84a5-8531d323583b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.