PL EN


2015 | 42 | 8(497) | 25-29
Article title

POSTAWY LEKARZY WOBEC PRACY. ANALIZA NA PRZYKŁADZIE PERSONELU MEDYCZNEGO WYBRANYCH SZPITALI. WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
MEDICAL DOCTORS’ ATTITUDES TO WORK. ANALYSIS ACCORDING TO THE EXAMPLE OF SELECTED HOSPITALS MEDICAL STAFF. EMPIRICAL STUDY RESULTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na analizie postaw lekarzy wobec pracy. Na początku przedstawiono charakterystykę czy­ników wpływających na postawy zawodowe lekarzy oraz zarys merytorycznych podstaw badań wła­nych. Dalej zaprezentowano metodologię badawczej, a następnie omówienie i wnioski wynikające z badań własnych o ilościowym i jakościowym charakterze przeprowadzonych wśród lekarzy Zagłębia Dąbrowskiego w 2012 r. W artykule odpowiedziano na pytania badawcze odnoszące się do sposobu, w jaki lekarze definiują swoją rolę zawodową oraz postawy wobec wykonywanej pracy. Analizując zebrany materiał, autorka dochodzi do wniosku, iż ogromną rolę w kształtowaniu postaw zawodowych
EN
The article focuses on the analysis of the physicians attitude to their work. The whole analysis is divided into three parts. The first, theoretical, contains a description of the factors affecting the attitude of professional doctors and outline of substantive reasons for own research. The second part is devoted to the present­tion of the research methodology, while the third contains a discussion and conclusions of own research, based on the quantitative and qualitative nature, conducted among physicians from Zagłębie Dąbrowskie in 2012. The article answered the research questions relating to the way in which doctors define their professional role and attitude towards their work. By analyzing the collected material, the author concludes that a huge role in shaping the attitudes of professional doctors fulfill such factors as: job satisfaction, stress, conditions and workplace, the relationship with the jobs environment
Year
Volume
42
Issue
Pages
25-29
Physical description
Contributors
 • Śląska Izba Lekarska
References
 • Goffman E. (2011), Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 • Gutowska R. (2007), Lekarze (specjalność zabiegowa), w: J. Terelak (red.), Stres zawodowy. Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych, UKSW, Warszawa.
 • Heszen I. (1986), Kon takt lekarza z pacjentem jako przedmiot zainteresowania psychologii (zarys problematyki), w: I. Heszen (red.), Psychologiczne aspekty pracy lekarza z człowiekiem chorym somatycznie, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 827, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Iwanicka K., Karwińska A. (1994), Postawy — socjologiczny punkt widzenia, w: R. Dyoniziak (red.), Socjologia pracy, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 • Jeruszka U. (2010), Człowiek i zawód. Wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy, IPiSS, Warszawa.
 • Mayerscough P., Ford M. (2001), Jak rozmawiać z pacjentem, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, w: S. Nowak (red.), Teorie postaw, PWN, Warszawa.
 • Parsons T. (1972), Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.
 • Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa.
 • Schultz D.P., Schultz S.E. (2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa.
 • Terelak J. (1995), Stres psychologiczny, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Tobiasz-Adamczyk B. (2002), Relacje lekarz-pacjent w perspektywie socjologii medy­yny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49e251ea-32f0-4346-8661-17585afe417a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.