PL EN


2016 | 1(18) | 41-45
Article title

Gospodarka o obieguzamkniętym – rola LCA, szanse, bariery, wyzwania

Content
Title variants
EN
The Circular Economy – Role of Life Cycle Assessment, opportunities, barriers and challenges
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) jest techniką zarządzania środowiskowego, która ze względu na swój potencjał może znaleźć wiele obszarów zastosowań. W literaturze przedmiotu podkreśla się jej istotną rolę w aspekcie zwiększenia efektywności gospodarki odpadami. Niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji na ten temat, a jego nadrzędnym celem jest przedstawienie LCA w kontekście realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ocena szans popularyzacji tej koncepcji w Polsce. Na podstawie wyników własnych badań ankietowych wykazano, iż zdecydowana większość respondentów wprawdzie zapewniła o poczuciu swojej świadomości ekologicznej, niemniej jednak niewiele ponad 60% ankietowanych zadeklarowało systematyczną segregację odpadów komunalnych. Budowanie zatem gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce wymaga zwiększenia zaangażowania społecznego oraz odpowiedniej edukacji w tym zakresie.
EN
Life Cycle Assessment (LCA) is an environmental management technique, which provides a whole range of possible fields of application. In literature, it is emphasized that LCA playes a significant role in terms of increasing the efficiency of waste management. This article joins the discussion. Its aims are to present LCA in context of the Circular Economy and to assess the chances to popularize this concept in Poland. The presented results of the survey show that the majority of respondents asserted their environmental awareness, however, a little over 60% of respondents declared that they systematically segregate waste. Creating the Circular Economy in Poland therefore requires the public's involvement and an adequate education in this field.
Publisher
Year
Issue
Pages
41-45
Physical description
Dates
printed
2016-01
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych
References
 • [1] Aktualizacja Krajowego planu gospodarki odpadami 2014, projekt z dnia 17.09.2015 r., Ministerstwo Środowiska, warszawa, s. 35, 53; online: www.mos.gov.pl/g2/big/2015_09/8fc2497f345721fe22ca200b9ceac577.pdf (dostęp 15.11.2015).
 • [2] Charles J. Corbett, 2015, Ocena cyklu życia jako wprowadzenie do gospodarki o obie- gu zamkniętym, Logistyka odzysku nr 3(16), s. 61-63.
 • [3] Dyrektywa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 2008/98/wE (dz. urz. wE L nr 312/3).
 • [4] Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020” koM(2011) 21 wersja ostateczna, komunikat komisji do Parlamentu Euro- pejskiego, rady, Europejskiego komitetu Ekonimiczno-Społecznego i komitetu regionów, Bruksela; online: www.eur-lex.europa.eu/LexuriServ/LexuriServ.do?uri=CoM:2011:0021:FIn:PL:PdF (dostęp 15.11.2015)
 • [5] www.product-life.org/pl/c2c-od-kolyski-do-kolyski (dostęp 11.10.15)
 • [6] Klonowski J. (2015), Możliwości wykorzystania europejskiej metodyki pomiaru efek- tywności środowiskowej do oceny projektów w zakresie ekoinnowacji, Materiały kon- ferencyjne „EVEnT o Ekoinnowacjach”, Poznań 24-25.11.2015, s. 23-29.
 • [7] kłos Z., kurczewski P., 2007, LCA Centres in Poland. Basic information about history, lo- cataion and research activities, Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • [8] Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, 2014, warszawa, s. 26-37. online: www.mos.gov.pl/g2/big/2014_02/9eb50a325ed3098179730907a88a53d5.pdf (dostęp 15.11.2015)
 • [9] Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla Europy, CoM(2014) 398 końcowy z dnia 2 lipca 2014, komunikat komisji do Parlamentu Eu- ropejskiego, rady, Europejskiego komitetu Ekonimiczno-Społecznego i komitetu regionów, Bruksela; online: www.ec.europa.eu/environment/circular-economy/ (dostęp 15.11.2015)
 • [10] Kulczycka J., 2009, Life cycle thinking in Polish official documents and research. The determination of discount rate for green public procurement, The International Jour- nal of Life Cycle assessment, nr 14(5), s. 375–378.
 • [11] Kulczycka J., kurczewski P., kasprzak J., Lewandowska a., Lewicki r., witczak a., witczak J., 2011, The Polish Centre for Life Cycle Assessment-the centre for life cycle as- sessment in Poland, The International Journal of Life Cycle assessment, nr 16(5), s.442-444.
 • [12] Kulczycka J., Pietrzyk-Sokulska E. (red.), 2009, Ewolucja gospodarki odpadami komu- nalnymi w Polsce, wyd. IGSMiE Pan, kraków.
 • [13] Kulczycka J., wernicka M. (2015), Czy zamówienia publiczne mogą być zielone?, Ma- teriały konferencyjne „EVEnT o Ekoinnowacjach”, Poznań 24-25.11.2015, s. 84-91.
 • [14] Kurczewski P., 2014, Life cycle thinking in small and medium enterprises: the results of research on the implementation of life cycle tools in Polish SMEs—part 1: background and framework, The International Journal of Life Cycle assessment, nr 19(3), s. 593-600.
 • [15] Lewandowska a., 2011, Environmental Life Cycle Assessment as a tool for identifica- tion and assessment of environmental aspects in environmental management systems (EMS). Part 1 Methodology, The International Journal of Life Cycle assessment, nr16(2), s. 178-186.
 • [16] Lewandowska a., 2015, Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) produktów – bliżej, niż kiedykolwiek wcześniej, Logistyka odzysku nr 4(17), s. 28-31.
 • [17] Matlak d., 2015, w drodze ku gospodarce o obiegu zamkniętym, Logistyka odzy- sku nr 4(17), s. 10
 • [18] Matuszak-Flejszman a. (2015), Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Ma- teriały konferencyjne „EVEnT o Ekoinnowacjach”, Poznań 24-25.11.2015, s. 72-78.
 • [19] Michniewska k., 2015, Analysis of secondary raw material prices in Poland in 2014 – the situation after the change of the power over municipal waste, Logistyka odzysku nr 2(15), s. 57-63.
 • [20] Pn-En ISo 14040:2009 Systemy zarządzania środowiskowego – ocena cyklu życia– zasady i struktura, Pkn, warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6422
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49fd65bc-799c-4ff6-aa03-987f7f540d05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.