PL EN


Journal
2018 | 8 | 89-105
Article title

Ochrona powietrza i klimatu jako przedmiot wydatków inwestycyjnych gmin w wybranych powiatach Małopolski zachodniej w latach 2011–2016 – studium porównawcze

Content
Title variants
EN
Air And Climate Protection As An Area Of Investment Activity Of Communes In The Counties Of Western Małopolska In 2011–2016 – A Comparative Study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia ochronę powietrza i klimatu jako obszar aktywności inwestycyjnej gmin w powiatach Małopolski zachodniej: oświęcimskim, chrzanowskim oraz wadowickim. Jego cel to prezentacja tempa wdrażania przez władze lokalne tego obszaru działań z zakresu ochrony powietrza i klimatu. Artykuł wskazuje lokalnych liderów w tej dziedzinie. Główną tezą artykułu jest w tym wypadku stwierdzenie, że działania gmin w zakresie ochrony powietrza i klimatu na objętym analizą obszarze, mierzone poziomem nakładów inwestycyjnych, okazały się niewystarczające, a w wielu wypadkach wręcz symboliczne. Tylko w nielicznych badanych gminach problem zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym został zdefiniowany za szkodliwy czynnik dla życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju, powodując podjęcie systematycznych i długofalowych działań zaradczych zmierzających do likwidacji problemu. Potwierdzeniu tezy posłużyła analiza dokumentów sprawozdawczych i danych dostępnych w Banku Danych Lokalnych. Uzyskane wyniki dały podstawę do wniosków końcowych i propozycji modyfikacji działań władz lokalnych w zakresie ochrony powietrza i klimatu.
EN
The article presents air and climate protection as an area of investment activity for communes in three poviats of Western Małopolska: oświęcimski, chrzanowski and wadowicki. Its aim is primarily to present the pace of implementation by the local authorities of this area of activities in the field of air and climate protection. The article indicates local leaders in this field. The main thesis of the article is in this case the statement that the activities of communes in the area of air and climate protection in the analyzed area, measured by the level of investment outlays, proved to be insufficient, and in many cases even symbolic. Only in the few communes of the poviats examined, the problem of air pollution with suspended dust has been defined as a harmful factor for the life of residents and sustainable development, causing systematic and long-term remedial actions to solve the problem. Confirmation of the thesis was based on the analysis of reporting documents and data available in the Local Data Bank. The obtained results provided the basis for final conclusions and proposals for modifying the activities of local authorities in the field of air and climate protection.
Journal
Year
Issue
8
Pages
89-105
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
References
 • Filipiak B., Dylewski M., Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008–2013, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 854, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 73, 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 769.
 • Hajdys D., Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 129.
 • Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 99.
 • Małecka-Łyszczek M., Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego, 2013, „Zeszyty Naukowe UEK”, nr. 921, s. 63–64.
 • Maślak Z., Bezpieczeństwo ekologiczne, [w:] Podstawy bezpieczeństwa narodowego państwa, red., J. Pawłowski, 2017, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa, s. 470.
 • Ostachowski P., Sanetra-Półgrabii S., Ochrona powietrza i klimatu jako element bezpieczeństwa ekologicznego i aktywności inwestycyjnej gmin Małopolski północno-zachodniej w latach 2010–2016, „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, T. XIX – Bezpieczeństwo zintegrowane współczesnej Polski, red. Stępień, R. Stawicki, z. 2, cz. 3, 2018, Warszawa–Łódź 2018, s. 325.
 • Powiat chrzanowski 2017, http: //krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie /portrety_powiatow/ powiat_chrzanowski.pdf (dostęp: 29.08.2018).
 • Powiat oświęcimski 2017, http://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie /portrety_powiatow/ powiat_oswiecimski.pdf (dostęp: 29.08.2018).
 • Powiat wadowicki 2017, http://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum _malopolskie/portrety_powiatow/powiat_wadowicki.pdf (dostęp: 29.08.2018).
 • Ramowa Konwencją Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (Dz.U. z 1996 nr 53 poz. 238).
 • Sekuła A., Rozwój zrównoważony w skali gminy, [w:] Europa bez granic – Polska a Unia Europejska, red., A. Bałaban, 2002, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski, 330–334.
 • Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U., 2018, poz. 994).
 • Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U., 2018, poz. 799).
 • Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U., 2018, poz. 142).
 • Ustawa z 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U., 2017, poz. 1566).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49fed955-9622-4d40-bfa9-7824e2b0b992
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.