PL EN


2016 | 4(22) | 1-14
Article title

Building a platform for scientific-research cooperation under circumstances of realized asymmetry of potential

Content
Title variants
PL
Budowa platformy współpracy badawczo-naukowej w warunkach uświadomionej asymetrii potencjału
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Growing complexity of the environment arising both from the processes of globalization in world economy and from the development processes in Poland has become a strategic challenge for the Institute of Aviation. Significant disproportions of the potential of Poland, compared to Germany, United States, or China (especially in terms of the economic dimension and the adopted model for financing scientific research), as well as distant position of Polish universities on the scientific map of the world lead to the necessity to create a model for managing the Institute of Aviation based on internationalization of research and cooperation with leading scientific and (Ohio State University – OSU) technological centres (General Electric – GE). The experiences of the Institute of Aviation show that what should be the basis of international competitiveness of research institutes is well educated scientific personnel, modern research infrastructure and competences of cooperation. A proof of this is 16-year-long strategic alliance (private-public partnership) of the Institute and GE, cooperation with OSU and activities in European research consortia. The innovative dimension of scientific cooperation with OSU (2+2 formula, research internships, commission for predicting new directions of scientific research) and other foreign partners allows the Institute of Aviation to achieve success in competition of international character.
PL
Narastająca złożoność otoczenia wynikająca zarówno z procesów globalizacyjnych w gospodarce światowej, jak i rozwojowych w Polsce stała się wyzwaniem strategicznym dla Instytutu Lotnictwa. Duże dysproporcje potencjału Polski w stosunku do Niemiec, Stanów Zjednoczonych, czy Chin (szczególnie w wymiarze ekonomicznym i przyjętego modelu finansowania badań naukowych) oraz niska pozycja uczelni krajowych na naukowej mapie świata powodują konieczność tworzenia modelu zarządzania Instytutem Lotnictwa w oparciu o internacjonalizację badań oraz o współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi (Ohio State University – OSU) i technologicznymi (General Electric – GE). Doświadczenia Instytutu Lotnictwa dowodzą, że podstawą konkurencyjności międzynarodowej instytutów badawczych powinna być dobrze wykształcona kadra naukowa, nowoczesna infrastruktura badawcza oraz kompetencje kooperacji. Dowodem jest szesnastoletni alians strategiczny (partnerstwo publiczno-prywatne) Instytutu z GE, współpraca z OSU oraz działania w ramach europejskich konsorcjów badawczych. Nowatorski wymiar współpracy naukowej z OSU (formuła 2+2, staże badawcze, komisja ds. prognozowania nowych kierunków badań naukowych) oraz innymi partnerami zagranicznymi pozwala Instytutowi Lotnictwa osiągać sukcesy konkurencyjne o charakterze międzynarodowym.
Publisher
Year
Issue
Pages
1-14
Physical description
Dates
online
2016-12
Contributors
References
 • R. A. D’Aveni, R. Gunther, Hypercompetitive Rivals. Competing in Highly Dynamic Environments, The Free Press, New York 1995;
 • M. Harvey, M. M. Novicevic, T. Kiessling, Hypercompetition and the Future of Global Management in the Twenty-first Century, “Thunderbird International Business Review”, Vol. 43(5), 2001, s. 599-616;
 • M. Harvey, M. M. Novicevic, The hypercompetitive global marketplace: the importance of intuition and creativity in expatriate managers, “Journal of World Business” Vol. 37, 2002, s. 127-138
 • J. Tidd (red.), Open Innovation Research, Management and Practice, Imperial College Press, 2014. Open Innovation in Global Networks, OECD, Paris 2008,
 • H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West (red.) Open Innovation. Researching a New Paradigm, Oxford University Press, Oxford, 2006.
 • B. Aschhoff, T. Schmidt, Empirical Evidence on the Success of R&D Cooperation – Happy Together? “review of Industrial Organization”, 2008, No. 33, pp. 41-62.
 • W. Wiśniowski, Badania i świadczenie usług na światowym rynku badań, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych ” 2013 nr 1(7), s. 3-12 .
 • http://www.shanghairanking.com/Search.html# (18.10.2016)
 • http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-uczelni-akademickich/ranking-wg-typow-uczelni/uczelnie-techniczne (18.10.2016)
 • OECD (2016) Expenditure on R&D [w:] OECD Factbook 2015-2016 Economic, Environmental and Social Statistics, OECD, Paris;
 • http://databank.worldbank.org/data/views/reports/ReportWidgetCustom.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57 (22.10.2016)
 • A. Olejniczak, D. Tomorad, Selected indicators for evaluating the effectiveness of marketing communication, “Marketing of Scientific and Research Organizations”, 2015, Vol. 16, Issue 2, p. 19–32
 • W. Świeczak, Inbound marketing as an integral part of the marketing strategy of a modern enterprises, “Marketing of Scientific and Research Organizations”, 2014, Vol. 12, Issue 2
 • W. Świeczak, W. Łukowski, Lead generation strategy as a multichannel mechanism of growth of a modern enterprise, “Marketing of Scientific and Research Organizations”, 2016, Vol. 21, Issue 3, p. 105–140
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a01019f-4aa1-4545-8417-d2a1012223ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.