PL EN


2012 | 1 | 151-168
Article title

WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI ZAKAŻENIA WIRUSA HIV I CHOROBY AIDS, A MŁODZIEŻ JAKO GRUPA SZCZEGÓLNEGO RYZYKA

Authors
Content
Title variants
EN
SOME ASPECTS OF HIV AND AIDS ISSUES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy wybranych aspektów problematyki zakażenia wirusa HIV i choroby AIDS w odniesieniu do młodzieży jako grupy szczególnego ryzyka. Zawarte są w nim dane statystyczne odnośnie omawianego zagadnienia i ewolucja omawianego zjawiska na przestrzeni lat. Zostały ukazane przyczyny wirusa HIV i AIDS, a także potrzeba działań profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych na szeroką skalę. Zwrócono uwagę na duże znaczenie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki na Zarażonymi z HIV i Chorymi na AIDS oraz na potrzebę specjalistycznych, długofalowych programów w celu zmniejszenia omawianego zjawiska i zwiększenia świadomości opinii publicznej w zakresie znaczenia i wagi problemów związanych z powyższymi zagadnieniami.
EN
The article is regarding selected aspects of issues of poisoning the HIV virus and illness AIDS with reference to young people as the group of the particular risk. Statistical data are included in it in relation to the discussed issue and the evolution of the discussed occurrence in the course of years. Portrayed causes of the HIV virus and AIDS, as well as the need of preventive, information and educational action stayed for the wide scale. They paid attention to the great significance of the national programme of preventing Infection with the HIV, Cares on infected with the HIV and sick persons to AIDS and to the need of specialist, long-term programs to the purpose of reducing of the discussed occurrence and increase awarenessing the public opinion in meaning and the importance of connected problems with above issues.
Year
Issue
1
Pages
151-168
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a024bfd-c12e-421e-8f59-f146062f2aef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.