PL EN


2015 | 22 | 131-143
Article title

Błogosławiona Dziewica Maryja Matka Boga w misterium Kościoła. W pięćdziesiątą rocznicę Konstytucji Dogmatycznej o Kościele„Lumen Gentium”

Content
Title variants
EN
Blessed Virgin Mary, the Mother of God in the mystery of the Church. In the 50th anniversary of the Dogmatic Constitution on the Church “Lumen Gentium”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mariologia kształtowała się w doktrynie Kościoła na przestrzeni wieków. Macierzyństwo Maryi, zapoczątkowane we Wcieleniu Syna Bożego, nie ograniczyło się jedynie do bezpośredniej relacji z Nim, ale objęło całą społeczność Kościoła – Jego Mistycznego Ciała, oddziaływując swoim zasięgiem na poszczególnych wiernych i uobecniając niepowtarzalną rolę Maryi w rozwijającej się historii zbawienia. Artykuł nawiązuje do charakterystycznych aspektów mariologii jawiących się w trzech historycznie zróżnicowanych okresach: przed Soborem Watykańskim II, w trakcie soboru, którego refleksje mariologiczne zostały zredagowane w VIII rozdziale Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium i w teologii posoborowej. Wykład przedsoborowy czynił z Maryi postać o wymiarze chrysto- i eklezjotypicznym, a więc podkreślającym podobieństwo Maryi do funkcji Chrystusa i pierwowzoru Kościoła (1). Ojcowie Soboru umieścili problematykę mariologiczną w misterium Chrystusa i Kościoła, czyniąc z Maryi Tę, która odegrała niezastąpioną rolę w relacji do Chrystusa historycznego, jak też mistycznego, i pozostając jako Matka Boga-Człowieka jest jednocześnie duchową Matką wszystkich wiernych tworzących wspólnotę Kościoła – Ciała Mistycznego Chrystusa (2). Refleksje posoborowe o Maryi rzutują na postawy egzystencjalne wierzących, pobudzając świadomość współczesnego człowieka do respektowania życia, godności kobiet i wartości rodziny jako związku pomiędzy kobietą i mężczyzną oraz miejsca naturalnego wzrostu i rozwoju dzieci (3).
EN
Mariology was formed in the Church through the centuries. Mary’s Motherhood initiated from the Incarnation was not only limited to the outright relation with Jesus, but also has embraced the whole Church community – the Mystical Body of Christ. It has an impact on the believers and shows Mary’s exceptional role in the history of redemption. The article refers to the characteristic Mariology aspects related to three different times: before the Vatican Council II, during it – all the thoughts have been written in the chapter VIII of the Dogmatic Constitution Lumen Gentium, and in a postcouncil theology. The discourse before the council saw Mary leading to the concept of Christ and Mary Ecclesia in which it emphasized her similarity to Christ’s role and the Church prototype (1). The Fathers Council put the Mariology issue in the mystery of Christ and the Church. They made Mary as someone who played an irreplaceable role in the relation to Christ, both historical and mysterious. Moreover, being the Mother of God she is also the spiritual Mother of all who build the Church – the Mystical Body of Christ (2). The postcouncil thoughts about Mary reflect on the existential attitude of all believers and make them more aware of being new to respect life, a woman’s dignity and the family value itself as the union between a woman and a man, and the place of a child’s natural growth (3).
Contributors
 • Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku
 • Wydział Teologiczny w Lugano
 • Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
 • Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
 • Studium Teologii w Białymstoku
 • Studium Życia Rodzinnego w Białymstoku
References
 • Beinert W., Drogi i bezdroża mariologii, Warszawa 1993.
 • Bossard A., Macierzyństwo duchowe, w: Mały słownik maryjny, Warszawa 1987, s. 44-46.
 • Florkowski E., Wprowadzenie do Konstytucji dogmatycznej o Kościele, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań 1968.
 • Garonne G.M., Maryja wczoraj i dziś, Warszawa 1988.
 • Graber R., Maryja w tajemnicy Kościoła. Komentarz do VIII rozdziału soborowej Konstytucji „Lumen Gentium”, w: J. Ratzinger, H.U. von Balthasar, R. Graber, Dlaczego właśnie
 • Ona? Soborowa teologia maryjna, Warszawa 1991, s. 57-107.
 • Granat W., Konstytucja dogmatyczna „Lumen Gentium” Soboru Watykańskiego II, „Collectanea Theologica” (1966), nr 36, f. 1-4, s. 47-73.
 • Jan Paweł II, Evangelium vitae, Citta del Vaticano 1995.
 • Krupa A., Kult Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 18(1971), nr 2, s. 73-104.
 • Krupa A., Maryja Matka Kościoła, w: Pastori et Magistro, Lublin 1966, s. 41-71.
 • Krupa A., Matka Boża w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, „Ateneum Kapłańskie” (1965), t. 68, nr 340-341, s. 357-368.
 • Kumała J., Maryja eschatologiczną ikoną Kościoła, w: Matka Jezusa pośród pielgrzymującego Kościoła, Warszawa 1993, s. 277-290.
 • Laurentin R., La question mariale, Paris 1963.
 • Laurentin R., Matka Pana, Warszawa 1989.
 • Manteau-Bonamy H.M., Sobór Watykański II a Maryja, w: Mały słownik maryjny, Warszawa 1987, s. 85-87.
 • Napiórkowski S.C., Gdzie jest mariologia? Perspektywa protestancko-katolickiego dialogu ekumenicznego w świetle VIII rozdziału Konstytucji Lumen Gentium, „Concilium” 4(1968), nr 1-10, s. 46-58.
 • Napiórkowski S.C., Matka mojego Pana. Problemy – poszukiwania – perspektywy, Opole 1988.
 • Napiórkowski S.C., Matka naszego Pana, Tarnów 1992.
 • Napiórkowski S.C., Na czym polega odnowa kultu maryjnego?, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 29(1982), nr 2, s. 169-182.
 • Napiórkowski S.C., O mariologii eklezjotypicznej, w: Matka Jezusa pośród pielgrzymującego Kościoła, Warszawa 1993, s. 19-36.
 • Napiórkowski S.C., Trudne dojrzewanie mariologii soborowej, w: S.C. Napiórkowski, J. Usiądek, Matka i Nauczycielka, Mariologia Soboru Watykańskiego II, Niepokalanów 1992, s. 64-139.
 • Pietkun W., Duchowe macierzyństwo MNP a Współodkupienie. Dyskusyjny referat na wiosennej sesji Mariologów Polskich, Warszawa 1963, mps, s. 9.
 • Piotrowski S., Jeden, święty, powszechny, apostolski, Białystok 1993.
 • Piotrowski S., Matka Boga i Matka Kościoła, Białystok 1994.
 • Potocki C., Nauczanie papieży (1878-1939) o kulcie maryjnym w świetle Konstytucji o Kościele Vaticanum II, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 29(1982), nr 2, s. 195-214.
 • Przybylski B., Matka Boża w Kościele, w: Kościół w świetle Soboru, Poznań 1968, s. 301-331.
 • Przybylski B., Miejsce i zadania Maryi w Kościele, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 11(1964), nr 2, s. 133-150.
 • Ratzinger J., Mariologia i pobożność maryjna w odniesieniu do wiary i teologii, w: J. Ratzinger, H.U. von Balthasar, R. Graber, Dlaczego właśnie Ona? Soborowa teologia maryjna, Warszawa 1991, s. 11-30.
 • Siudy T., Macierzyński udział Maryi w budowaniu Kościoła Nowego Przymierza, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 29(1982), nr 2, s. 215-232.
 • Słomkowski A., Maryja jako Matka Nowego Ludu Bożego. Geneza zagadnienia, „Studia Gnesnesia” 4(1978), t. 4, s. 17-33.
 • Suenens L.J., Kim jest Ona? Synteza mariologii, Warszawa 1988.
 • Śliwiński A., Miejsce Maryi w dziele zbawienia. Maksymalizm czy minimalizm w mariologii?, „Studia Pelplińskie” (1975), t. 6, s. 109-122.
 • Usiądek J., Błogosławiona w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Studium mariologicznego rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego II, w: S.C. Napiórkowski, J. Usiądek, Matka i Nauczycielka. Mariologia Soboru Watykańskiego II, Niepokalanów 1992, s. 183-274.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a02a010-ef7d-4e29-bca6-e20be1b07ace
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.