PL EN


2019 | 60 | 177-188
Article title

Protection of human capital against depreciation as the primary reason for providing compensation

Content
Title variants
PL
Ochrona kapitału ludzkiego przed deprecjacją jako podstawowa przesłanka wynagradzania
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The family is the only supplier of human capital to the labour market. A prerequisite for maintaining a proper level of human capital in the household is to provide the employee with a fair wage. A good wage is one that gives the opportunity to reproduce human capital at least on the same level, both in the short and long term. The growth and method of paying human capital is one of the main economic processes taking place in the household. Human capital has a unique character that is characterized by inalienability. The capital is individual and assigned to a specific holder of human capital. However, inalienable does not apply to the long period of generational exchange. Man, as the owner of capital, prepares his successors (children) to provide work and functioning in society. However, a reasonable remuneration does not guarantee full reconstruction of human capital. Families may be guided by various preferences when it comes to using their income at their disposal. Reasonable and creative actions of family members will lead to an additional increase in human capital. However, the lack of care for health or the use of available resources in a careless manner, e.g. alcohol abuse will lower its value. The purpose of this article is to present the role of the family in shaping human capital as well as an attempt to estimate the minimum fair remuneration in Poland, which will enable the reconstruction of human capital in the short and long-term through generational exchange.
PL
Rodzina jest jedynym dostawcą kapitału ludzkiego na rynek pracy. Warunkiem koniecznym utrzymania odpowiedniego poziomu kapitału ludzkiego w gospodarstwie domowym jest zapewnienie pracownikowi płacy godziwej. Godziwa płaca to taka, która daje możliwość odtworzenia kapitału ludzkiego przynajmniej na tym samym poziomie zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Wzrost i sposób opłacania kapitału ludzkiego to jeden z głównych procesów ekonomicznych mających miejsce w gospodarstwie domowym. Kapitał ludzki ma unikalny charakter, który cechuje się niezbywalnością. Kapitał jest indywidualny i przypisany do konkretnego posiadacza kapitału ludzkiego. Jednakże niezbywalność nie dotyczy długiego okresu, jakim jest wymiana pokoleń. Człowiek, jako posiadacz kapitału, prowadzi przygotowania swoich następców (dzieci) do świadczenia pracy i funkcjonowania w społeczeństwie. Godziwe wynagrodzenie jednak nie gwarantuje pełnego odtworzenia kapitału ludzkiego. Rodziny mogą się kierować różnymi preferencjami, jeśli chodzi o wykorzystanie dochodu pozostającego w ich dyspozycji. Rozsądne i twórcze działania członków rodziny doprowadzą do dodatkowego wzrostu kapitału ludzkiego. Natomiast brak troski o zdrowie lub wykorzystywanie dostępny środków w niefrasobliwy sposób, np. nadużywanie alkoholu, spowodują obniżenie jego wartości. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli rodziny w kształtowaniu kapitału ludzkiego, jak również próba oszacowania minimalnego wynagrodzenia godziwego w Polsce, które umożliwi odtworzenie kapitału ludzkiego w krótkim i w długim okresie poprzez wymianę pokoleniową.
Year
Volume
60
Pages
177-188
Physical description
Contributors
 • Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Department of Accountancy
References
 • Bednarski, R., Dobija, M. (2003). What Should Accountant Teach and Intellectual Entrepreneur? In: R. Kwiatkowski, J. Sadlak (eds.), Intellectual Entrepreneurship Through Higher Education. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego.
 • Borkowska, S. (2001). Strategie wynagrodzeń. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Cieślak, I. (2008). Value of Human Capital and Wage Disparities. In: I. Górowski (ed.), General Accounting Theory. Evolution and Designe for Efficiency. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Deniszczuk, L. (1977). Wzorzec konsumpcji społeczno niezbędnej. Studia i Materiały IPiSS, 10.
 • Dobija, M. (1998). How to Place Human Resources into the Balance Sheet. Journal of Human Resource Costing & Accounting, 3 (1), 83–92. DOI: 10.1108/eb029044.
 • Dobija, M. (2002). Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości. Przegląd Organizacji, 1, 8–13.
 • Dobija, M. (2003). Ewolucja koncepcji rachunkowości, kapitału i pieniądza. In: S. Sojak (ed.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Dobija, M. (2007). Abstract Nature of Capital and Money. In: M. Linda Cornwall (ed.), New Developments in Banking and Finance, (pp. 89–114). New York, Inc.: Nova Science Publishers.
 • Dobija, M., Renkas, J. (2011). Zatratnaja funkcyja proizwodstwa w formirowanii zarabotnoj płaty na predprijatii. In: Zbirnych naukowych prac Czerkaskogo derżawnogo technologicznogo uniwersytetu, Series: Ekomoniczni nauky: Wypusk 27, Czerkasy: CzDTU.
 • Dobija, M. (2009). Natura zysku i tempo wzrostu kapitału. In: H. Buk, A. M. Kostur (eds.), Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości. Katowice: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.
 • Dobija, M. (ed.). (2010). Teoria pomiaru kapitału i zysku. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Karaszewska, H. (2003). Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kozioł, W. (2010). Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji. Doctoral thesis. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Kurek, B. (2011). Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko. Monografie: Prace Doktorskie, 10, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Kurowski, P. (2018). Informacja o poziomie minimum socjalnego w czerwcu 2018 r. Retrieved from: https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne (2018.09.25).
 • Oliwkiewicz, B. (2016). Wynagrodzenie godziwe absolwenta studiów wyższych w Polsce w aspekcie modelu kapitału ludzkiego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 47, 481–491. DOI: 10.15584/nsawg.2016.3.35.
 • Oliwkiewicz, B. (2018). Godziwa płaca minimalna jako determinanta zintegrowanego rozwoju. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 54, 370–371. DOI: 10.15584/nsawg.2018.2.27.
 • Pałaszewska-Reindl, T., Michna, T. (1986). Gospodarstwo domowe – ekonomiczna i organizacyjna baza rodziny polskiej. In: T. Pałaszewska-Reindl (ed.), Polskie gospodarstwo domowe: życie w kryzysie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Renkas, J. (2012). Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 24, 180–191.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a06b63b-7306-4a3e-b927-078e0798cdc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.