PL EN


2013 | 3/2013 (43) | 121 - 135
Article title

Doskonalenie jakości usług publicznych z wykorzystaniem samooceny w jednostkach samorządu terytorialnego – doświadczenia z realizacji projektu doradczego

Content
Title variants
EN
Improving the quality of public services with the use of self-assessment in local government units – lessons learned from a consultancy project
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi studium przypadku, do którego materiał został zebrany w trakcie realizacji dwuletniego projektu doradczego związanego z doskonaleniem jakości usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest prezentacja specyficznych uwarunkowań związanych z realizacją dużego projektu doradczego w sektorze publicznym. Artykuł został podzielony na dwie części. Część pierwsza (w tym wprowadzenie) przedstawia syntetycznie kontekst funkcjonowania polskiej administracji publicznej oraz metodykę realizacji opisywanego projektu, uwzględniającą specyfikę sektora publicznego. Celem drugiej części jest charakterystyka wybranych metod i technik zastosowanych w projekcie, ze szczególnym uwzględnieniem samooceny według modelu CAF, wraz z określeniem osiągniętych korzyści oraz zidentyfikowanych problemów i wyzwań. Sformułowane wnioski mają charakter praktyczny, a zarazem uniwersalny i mogą zostać wykorzystane podczas realizacji podobnych przedsięwzięć w sektorze publicznym.
EN
The presented article is a case study, for which the material was collected during a two-year consultancy project aimed at improving the quality of public services in local government units. The purpose of this article is to discuss specific conditions related to the implementation of large consulting projects in the public sector. The article is divided into two parts. The first part (including the introduction) concisely presents a context of operation for the Polish public administration and project methodology, adjusted to the specific nature of the public sector. The aim of the second part is to describe selected methods and techniques used during the project, with a special insight into self-assessment based on the CAF model, and identify achieved benefits, as well as encountered problems and challenges. The formulated conclusions are practical, yet universal and can be used during the implementation of similar projects in the public sector.
Year
Issue
Pages
121 - 135
Physical description
Dates
issued
2013-09-15
Contributors
References
 • Hood, C. (1991). A Public management for all seasons? Public Administration, 69 (1), 3–19, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x.
 • Hood, C. (1995). The New Public Management in the 1980’s: Variations on a Theme. Accounting, Organizations and Society, 20 (2/3), 93–109.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. (2011). Społeczny wizerunek służby cywilnej. Raport z badania ilościowego. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. (2012). Strategia Rozwoju Kraju 2020. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. (2008). Wspólna Metoda Oceny – doskonalenie organizacji poprzez samoocenę. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Małopolska Szkoła Administracji Publicznej. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności w Polsce. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. (2007). Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności.
 • Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. (2008). Koncepcja Good Governance – refleksje do dyskusji. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Supernat, J. (2003). Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management.
 • Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, 2, 28–46.
 • UNESCAP. (2013). What is Good Governance? Pozyskano z: http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp (07.04.2013).
 • Urząd Służby Cywilnej. (2005). Urzędnik państwowy w oczach obywatela. Raport z badania. Sopot: Urząd Służby Cywilnej.
 • Woodside, A.G. (2010). Case Study Research – Theory, Methods, Practice. Bingley: Emerald.
 • Yin, R.K. (2009). Case Study Research – Design and Methods. London: Sage Publications.
 • Zawicki, M. (2002). New Public Management i Public Governance – zarys koncepcji
 • zarządzania publicznego. W: J. Hausner, M. Kukiełka (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego (t. II, s. 78–86). Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a0f5450-049f-4264-a142-320446301e86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.