PL EN


2013 | 56 | 93-102
Article title

Narodowy Zbiór Książek i Dokumentów Iraku – wczoraj i dziś

Content
Title variants
EN
National Collection of Books and Documents of Iraq yesterday and today
RU
Национальный фонд книг и документов Ирака вчера и сегодня
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Narodowy Zbiór Książek i Dokumentów Iraku stanowi czołową instytucję dla współczesnej kultury i nauki tego kraju. Składa się z Biblioteki Narodowej i Archiwum Narodowego, które pomimo licznych trudności od wielu lat stoją na straży dorobku piśmienniczego w Iraku. Artykuł przybliża główne zadania, jakie realizuje Biblioteka Narodowa, szczegółowo omawia pracę najważniejszych wydziałów Archiwum Narodowego oraz ich osiągnięcia na arenie lokalnej i międzynarodowej. Poruszana problematyka nie doczekała się jeszcze naukowych opracowań, a przedstawione przez Autorkę informacje pochodzą z kontaktów bezpośrednich, korespondencji, a także źródeł internetowych.
EN
National Collection of Books and Documents of Iraq is the leading institution for contemporary culture and science of this country. It consists of the National Library and the National Archives, which, despite many difficulties, have been guarding literary works in Iraq. This article presents the main tasks implemented by the National Library, discusses in detail the work of the most important departments of the National Archives and their achievements in the local and international arena. The raised issues have not been the subject of academic papers so far, and the information presented by the author comes from direct contacts, correspondence and Internet sources.
RU
Национальный фонд книг и документов Ирака – главная институция в пользу современной культуры и науки в этой стране. Он состоит из Национальной библиотеки и Национального Архива, которые несмотря на различные трудности, уже много лет сохраняют литературные труды Ирака. Статья описывает главные задачи реализованные Национальной библиотекой, работу важнейших отделений Национального Архива, а также их местные и международные достижения. Эта тема не нашла еще отражения в научных работах, все информации были собранные благодаря непосредственному контакту, корреспонденции и интернету.
Year
Volume
56
Pages
93-102
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a196fba-aaaf-4eef-8b00-7a39dc954a80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.