PL EN


2015 | 3(17) | 121-145
Article title

Innovation activity management in scientific and research and development organizations

Authors
Content
Title variants
PL
Zarządzanie działalnością innowacyjną w organizacjach naukowych i badawczo-rozwojowych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
A new trend called “revolution of innovation” is clear visible in the development of the modern economy. Its benefits can be maximized through the rational approach to innovation activity management, knowledge management (treated as a source of innovation) and systemic connection between the science with industry and customers in the process of creating value. The content of the publication is thus the concept of systematic approach to innovation activity management, with special emphasis on the commercialization of innovation, and using of knowledge as a source of innovation. Three models of approach to management are proposed: 1) model of rational organization management, 2) model of conceptual structure of innovative activity management, 3) model of integration of knowledge management and innovation management. Management according to the proposed models allows to use resources of various organizations in creating value materialized in innovations in the optimal way, especially in the context of the relatively low impact of universities and research organizations on creating ideas of innovations.
PL
W rozwoju współczesnej gospodarki dostrzegalny jest nowy trend, zwany „rewolucją innowacji”. Płynące z niej korzyści mogą być maksymalizowane dzięki racjonalnemu podejściu do zarządzania działalnością innowacyjną i zarządzania wiedzą, która jest traktowana jako źródło innowacji. Korzyści te mogą być także maksymalizowane dzięki systemowemu połączeniu nauki z przemysłem i potrzebami indywidualnych klientów w procesie tworzenia wartości. Treścią publikacji jest więc koncepcja metodycznego podejścia do zarządzania działalnością innowacyjną w organizacjach naukowych i badawczo-rozwojowych, ze szczególnym akcentem na komercjalizację innowacji, i wykorzystania wiedzy jako źródła innowacji. Zaproponowano więc trzy modele podejścia do zarządzania: 1) model racjonalnego zarządzania organizacją, 2) model koncepcyjnej struktury zarządzania działalnością innowacyjną, 3) model integracji zarządzania wiedzą i innowacjami. Zarządzanie zgodne z zaproponowanymi modelami pozwoli optymalnie wykorzystać zasoby różnych organizacji do tworzenia wartości materializowanej w innowacjach, zwłaszcza w kontekście względnie niskiego wpływu uniwersytetów i organizacji badawczych na tworzenie pomysłów innowacji.
Publisher
Year
Issue
Pages
121-145
Physical description
Dates
published
2015-09
Contributors
author
References
 • Andreeva T., Kianto A., Knowledge processes, knowledge-intensity and innovation: a moderated mediation analysis, „Journal of Knowledge Management” 2011, No. 6.
 • Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu, Toruń 2009.
 • Baruk J., Procesowe aspekty integracji funkcji marketingowej, innowacyjnej i produkcyjnej w przedsiębiorstwie przemysłowym, [w:] Wielowymiarowość współczesnego marketingu, pod. red. M. Gębarowskiego, A. Gierczak, B. Zatwarnickiej-Madury, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.
 • Baruk J., Innowacyjność organizacji administracji publicznej w Unii Europejskiej, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, pod red. J. Brzóski i J. Pyki, TNOiK Oddział w Katowicach, Katowice 2013.
 • Baruk J., Wspomaganie działalności innowacyjnej wiedzą, [w:] Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A. Stabryły, T. Małkusa, Mfiles.pl, Kraków 2014.
 • Beijerse R. P., Questions in Knowledge Management: Defining and Conceptualising a Phenomenon, “Journal of Knowledge Management” 1999, No. 2.
 • Büchel B., Nieminen L., Armbruster-Domeyer H., Denison D., Managing stakeholders in team-based innovation, “European Journal of Innovation Management” 2013, No. 1.
 • Clarke L., Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1997.
 • Davenport Th. H., Völpel S.C., The Rise of Knowledge towards Attention Management, “Journal of Knowledge Management” 2001, No. 3.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013, GUS, Warszawa 2015.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, GUS, Warszawa 2012.
 • Ecuru J., Naluyima H., Biotechnology developments in Uganda and associated challenges, “African Crop Science Journal” 2010, No. 3.
 • Fu Q.Y., Chui Y.P., Helander M.G., Knowledge and Management in Product Design, “Journal of Knowledge Management” 2006, No. 6.
 • Innovation in Europe. Results for the EU, Iceland and Norway, Eurostat, Luxembourg 2004.
 • Lee S. M., Olson D.L., Trimi S., Co-innovation: convergenomics, collaboration, and co-creation for organizational values, “Management Decision” 2012, No. 5.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
 • The role of public support in the commercialisation of innovations, Flash Eurobarometer 394 – TNS Political & Social, May 2014.
 • Tepic M., Kemp R., Omta O., Complexities in innovation management in companies from the European industry, „European Journal of Innovation Management” 2013, No. 4.
 • Vigoda-Gadot E., Shoham A., Schwabsky N., Ruvio A., Public sector innovation for Europe: a multinational Wight-country exploration of citizens’ perspectives, “Public Administration” 2008, No. 2.
 • Pilitowski B., System komercjalizacji nowoczesnych technologii, http://www.uwb.edu.pl (dostęp z dnia 16.07.2015 r.)
 • Zalewska-Traczyk M., Modele komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań – aspekt własności intelektualnej, s. 216-217, http://www.ptzp.org.pl (dostęp z dnia 15.07.2015 r.)
 • Wawrzynowicz J., Gabriel P., Krzewiński Z., Modele komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w województwie pomorskim, CoWinners Sp. z o.o., Gdańsk, luty 2014, s. http://klastry.pomorskie.eu (dostęp z dnia 15.07.2015 r.)
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a2277de-b6ba-4b3a-94b9-2b9f569a44bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.