PL EN


2016 | 1 | 59-75
Article title

Potencjał zawodowy historyków w opinii magistrantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Content
Title variants
EN
Historians’ employability in the opinion of The University of Warmia and Mazury in Olsztyn graduates
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań samooceny potencjału zawodowego studentów drugiego roku magisterskich uzupełniających studiów na kierunku historia. W badaniach wykorzystano specjalnie opracowany kwestionariusz, składający się ze stwierdzeń dotyczących czterech kwestii: wybranego kierunku studiów, wybranej uczelni, postrzegania sytuacji na rynku pracy oraz własnych kwalifikacji i umiejętności. Ogólny poziom owej samooceny był niski, szczególnie w odniesieniu do postrzegania sytuacji na rynku pracy. Respondenci odznaczali się wysoką samooceną własnych kwalifikacji i umiejętności.
EN
Results of the self-perceived employability studies amongst history students of the last year were presented in the article. The special questionnaire was used, which consisted of statements highlighting a perception of: major, university, labor market and self-belief. The general level of this employability was low, especially regarding perception of current situation in labor market. Respondents had high self-assessment of own qualifications and skills.
Year
Issue
1
Pages
59-75
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Al-Mutairi A., Naser K., Saeid M., Employability Factors of Business Graduates in Kuwait:
 • Evidence from An Emerging Country, „International Journal of Business and Management” vol. 9, 2014.
 • Clarke M., Understanding and managing employability in changing career contexts, „Journal of European Industrial Training” 2008, vol. 32, no. 4.
 • Ekonomiczne aspekty losów absolwentów. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Humanistyczny. Historia, studia stacjonarne i niestacjonarne, drugiego stopnia, http://absolwenci.nauka.gov.pl/reports/UWMO_7150.pdf [12.12.2016].
 • Farčnik D., Domadenik P., Has the Bologna reform enhanced the employability of graduates?
 • Early evidence from Slovenia, „International Journal of Manpower” 2012, vol. 33, no. 1.
 • Kucner A., Świgoń M., Sierocki R., Szulc R., Wasyluk P., Analiza i kreowanie trendów. Projekt i badania, Olsztyn 2015.
 • Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, http://absolwenci.nauka.gov.pl/ [12.12.2016]/
 • Panagiotakopoulos A., Employability skills development in Greek higher education institutions (HEIs): Implications for policy makers, „Higher Education, Skills and Workbased Learning” 2012 (2), no. 2.
 • Qomariyah N., Savitri T., Hadianto T., Claramita M., Formulating Employability Skills for Graduates of Public Health Study Program, „International Journal of Evaluation and Research in Education” 2016, vol. 5, no. 1.
 • Rothwell A., Hervert I., Rothwell F., Self-perceived employability: construction and initial validation of a scale for university students, „Journal of Vocational Behavior” 2008, vol. 73.
 • Rothwell A., Jewell S., Hardie M., Self-perceived employability: investigating the responses of post-graduate students, „Journal of Vocational Behavior” 2009, vol. 75.
 • Świgoń M., Indywidualne zarządzanie wiedzą jako wsparcie potencjału kariery, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2010, nr 1.
 • Świgoń M., Personal Knowledge and Information Management – conception and exemplification, „Journal of Information Science” 2013, vol. 39, no. 6.
 • Świgoń M., Personal Knowledge Management (PKM) and Personal Employability Management (PEM) – concepts based on competences, [w:] Proceedings of the 3rd European conference on Intellectual Capital. University of Nicosia, Cyprus, 18–19 April 2011, ed. G. Turner, C. Minonne, Academic Publishing International Limited, UK 2011.
 • Świgoń M., Potencjał kariery studentów kierunków i specjalności informatologicznych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2014, vol. 66, nr 2.
 • Świgoń M., Potencjał zawodowy – samoocena magistrantów ekonomii UWM w Olsztynie, „PTINT” [2015/2016, w druku].
 • Świgoń M., Samoocena potencjału zawodowego studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz specjalności info- i bibliologicznych. Wyniki badań z przełomu 2010–2011 roku, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2014, t. 54, nr 2.
 • Świgoń M., Self-perceived employability of students of international relations of UWM in Poland, [w:] International Science Index WASET [2016, November, w druku].
 • Świgoń M., Zarządzanie wiedzą i informacją, Olsztyn 2012.
 • Truch E., Managing personal knowledge: the key to tomorrow’s employability, „Journal of Change Management” 2001, vol. 2, no. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a22d567-784c-498b-bd2c-3d2970296e53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.