PL EN


2017 | 9(45) | 1 | 89-104
Article title

Wiek a przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w Polsce

Authors
Title variants
EN
Age and Entrepreneurship of Men and Women in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu była odpowiedź na pytanie, jak duża jest w Polsce skala istniejących różnic między frakcją pracujących na własny rachunek kobiet i mężczyzn oraz czy wspomniane różnice z roku na rok się zacierają czy pogłębiają. Badanie oparto na danych kwartalnych, odnoszących się do dziesięciu kolejnych lat. Analizę przeprowadzono oddzielnie dla ośmiu grup, wyodrębnionych na podstawie wieku. Do zweryfikowania sformułowanych w artykule hipotez statystycznych wykorzystano test istotności, dotyczący różnicy między frakcjami. W drodze przeprowadzonych badań wykazano, że do 64. roku życia płeć w istotny sposób rzutuje na to, czy dana osoba decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Co szczególnie ważne, na przestrzeni dziesięciu lat odsetek prowadzących własną działalność gospodarczą kobiet nie zbliżał się do odsetka takich mężczyzn w żadnej grupie wiekowej.
EN
The aim of the article was to answer the question of how large the differences were between the fraction of self-employed women and men in Poland and whether those differences increased or decreased over the years. The study was based on quarterly data, covering ten consecutive years. The analysis was made separately for eight groups, defined on the basis of age. For the purpose of verifying the statistical hypotheses, a significance test was used to examine the difference between factions. It has been shown that up to the age of 64, gender has a considerable impact on the fact that a person decides to run his or her own business. What is particularly important, over the past ten years, the percentage of self-employed women has not approached the percentage of self-employed men in any age group.
Year
Volume
Issue
1
Pages
89-104
Physical description
Contributors
author
  • Wydział Ekonomii i Informatyki Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie
References
  • Aktywność ekonomiczna ludności w Polsce: III kwartał 2006 (IV kw. 2006, I kw. 2007, II kw. 2007, III kw. 2007, IV kw. 2007, I kw. 2008, II kw. 2008, III kw. 2008, IV kw. 2008, I kw. 2009, II kw. 2009, III kw. 2009, IV kw. 2009, I kw. 2010, II kw. 2010, III kw. 2010, IV kw. 2010, I kw. 2011, II kw. 2011, III kw. 2011, IV kw. 2011, I kw. 2012, III kw. 2012, IV kw. 2012, I kw. 2013, II kw. 2013, III kw. 2013, IV kw. 2013, I kw. 2014, II kw. 2014, III kw. 2014, IV kw. 2014, I kw. 2015, II kw. 2015, III kw. 2015, IV kw. 2015, I kw. 2016, II kw. 2016) Warszawa: GUS 2007 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
  • Brdulak J., Jakubik P.: Instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, red. K. Kuciński, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN 2010, s. 80-89.
  • Brockhuas R.: Risk-taking propensity of entrepreneurs, “Academy of Management Journal” 23(1980), No. 3, s. 509-520.
  • Bygrave W., Zacharakis A., Entrepreneurship, DOI: 10.1002/9781118256121.ch1
  • Kostrzewa Y.: Gender w organizacjach, w: Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, red. B. Glinka, M. Kostera. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer 2012, s. 305-322.
  • Polcyn J., Edukacja jako dobro publiczne – próba kwantyfikacji, Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile 2017.
  • Polcyn J., Przedsiębiorczość w sektorze publicznym w Polsce na przykładzie rynku edukacyjnego, w: Gospodarka w warunkach integracji europejskiej t. II, red. D.J. Mierzejewski, J. Polcyn, Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile 2014, s. 157-167.
  • Urbaniak B.: Przedsiębiorczość jako szansa wzrostu aktywności zawodowej w starszym wieku, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. Z. Wiśniewski. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer 2013, s. 81-89.
  • Zeliaś A.: Metody statystyczne, Warszawa: PWE 2000.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a27290d-df51-4f1f-ae42-99efc03d30d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.