PL EN


2016 | 2(40) | 289-303
Article title

Poziom i jakość życia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Konwergencja czy dywergencja?

Content
Title variants
EN
The level and quality of life in the countries of central and Eastern Europe. Convergence or divergence?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
opracowania była analiza wybranych aspektów zagrożenia ubóstwem oraz działań systemowych zabezpieczających przed wykluczeniem społecznym i ograniczających ubóstwo. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy w zakresie polityki społecznej między nowymi krajami członkowskimi a krajami „starej Unii” (UE15) występuje zjawisko konwergencji czy dywergencji? Materiał badawczy stanowiły dane Eurostatu oraz raporty Komisji Europejskiej. Wyniki analizy porównawczej wskaźników makroekonomicznych krajów należących do Unii Europejskiej nie dały jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie. Z kolei analiza wskaźnika zagrożenia ubóstwem wykazała, że najbardziej zagrożona jest ludność zamieszkująca słabo zaludnione tereny wiejskie. Poruszono także problem rozwią- zań systemowych stosowanych w celu ograniczenia ubóstwa, a w szczególności poziomu i dynamiki zmian w zakresie płac minimalnych. Poza tym analizie poddano wielkość i strukturę nakładów fi nansowych przeznaczonych na realizację działań w ramach polityki społecznej. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że w nowych krajach członkowskich pomoc fi nansowa udzielana w ramach opieki socjalnej jest o połowę niższa niż w krajach UE15. Nadal istnieje duże zróżnicowanie między krajami UE w zakresie rozwoju gospodarczego i poziomu opieki społecznej, co bezpośrednio przekłada się na warunki życia mieszkańców.
EN
The objective was to analyse certain aspects of poverty and the operation of the safety system before the limiting social exclusion and poverty. In the paper an attempt to answer the question: Is social policy between the new Member States and the countries of the “old Union” (EU15) the phenomenon of convergence or divergence? Research material were data from Eurostat and European Commission reports. The results of the comparative analysis of macroeconomic indicators of countries belonging to the European Union have not given a clear reply to the question. In turn, poverty rate analysis has shown that the most vulnerable population is living in sparsely populated rural areas. Also the problem of system solutions used in order to reduce poverty and, in particular, the level and dynamics of changes in the minimum wages was discussed. Besides, size and fi nancial structure were analysed for the implementation of operations in the framework of social policy. On the basis of the obtained research results, it was found that in the new Member States, the fi nancial assistance granted in the framework of social protection is about half lower than in the EU15 countries. There is still a large variation between EU countries in terms of economic development and the level of social services that directly impact the living conditions of the inhabitants.
Contributors
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
 • Deklaracja i postulaty Polskiej Sieci na rzecz Godnej Pieniężnej Pomocy Społecznej, http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2014/787/M2014000078701.pdf (12.08.2015)
 • EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 2010, s.22
 • http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp dn.12.03.2016)
 • Jabłoński Ł. Teorie rozwoju gospodarczego a konwergencja ekonomiczna, http://www.univ.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt13/13.pdf (25.03.2015)
 • Jakość życia na obszarach miejskich i wiejskich Europy, (2014), Eurofound Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • Kukuła K. (2010) Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, PWN, Warszawa, s. 27
 • Malaga K., Kliber P. (2007) Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, s. 22-25.
 • Polityka regionalna. Europejski Fundusz Społeczny, portal Komisji Europejskiej
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/social-fund/ (dostęp dn.12.03.2016)
 • Skrzypek E. (2001) Czynniki kształtujące jakość życia. Materiały z Międzynarodowej
 • Konferencji Naukowo-Technicznej Ergonomia Niepełnosprawnym, Jakość Życia, Łódź 16 -17.11.2001.
 • Szarfenberg R. (2011) Polityka społeczna i usługi społeczne, [w:] Grewiński M., Więckowska B (red.) Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, WSP TWP, Warszawa, s. 63-67.
 • Tondl G. (2001) Convergence after divergence? Regional Growth in Europe, Springer Wien New York, s.118.
 • Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Sedlak&Sedlak http://wynagrodzenia.pl/files/raporty-pdf/Wynagrodzenie_minimalne_w_PL_i_UE.pdf (dostęp dn. 20.06.2015)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a2e0d13-b3b9-43c7-849e-0ae50b347904
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.