PL EN


2001 | 3 | 115-122
Article title

Wykształcanie się nowych obszarów przemysłowych w strefie podmiejskiej Poznania

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przemiany systemu społeczno-gospodarczego Polski wywarły zasadniczy wpływ natempo i charakter procesów urbanizacj i. Najw iększym przeobrażeniom uległy centra miast,obszary przemysłowe, układy komuni kacyj ne oraz peryferie. Warto zauwazyć, że transformacjata dokonuje s i ę w warunkach postę pującej globalizacji procesów produkcji, integracjirynków i gospodarek. malejącej ro li granic państwowyc h dla przepływu m iędzynarodowychkapitałów oraz rosnącej m iędzynarodowej konkurencji. Sytuacja ta niewątpliwiestwarza nowe uwarunkowania rozwoj u aglomeracj i miejskich.
Keywords
Contributors
References
  • Dąbrowski J. (red.)l996. Mapa ryzyka inwestycyjnego. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
  • Gaczek W. M. 1992. Proces zmian użytkowania terenów w rejonie miejskim na przykładzie Poznania. Zeszyty AE, ser.II,Il7,Poznań.
  • Grzeszczak J. 1998.Przesunięcie miasto-wieś w przemyśle krajów Unii Europejskiej.Zeszyty IGiPZ PAN, nr 55, Warszawa.
  • Jałowiecki B. 1993. Polityka restrukturyzacji regionów - doświadczenia europejskie. Studia Regionalne i Lokalne l I (44). UW, EIRRiL, Warszawa.
  • Markowski T. 1999. Zarządzanie rozwojem miast. PWN, Warszawa.
  • Parysek J.J. 1995. Duże miasta Europy i ich rola w procesie urbanizacji, rozwoju społeczno-gospodarczym i europejskiej integracji u schyłku XX' wieku. Przegląd Geograficzny, T. LXVII, z. 3-4.
  • Parysek J.J. 1996. Poznań i aglomeracja poznańska. Proces transformacji społeczno-gospodarczej i perspektywy dalszego rozwoju. [w:] Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: II. Korcelli P. (red.), Zeszyty IGiPZ PAN, nr 42, Warszawa.
  • Rząd E. 1999. Jak cię promować regionie? [w:] Pomorski przegląd gospodarczy. Nr l, IBnGR, Gdańsk.
  • Swaniewicz P. 1997. Przyciąganie inwestycji jako element samorządowej polityki rozwoju ekonomicznego. Samorząd Terytorialny, nr 12, s. 3-11, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a2e0d24-fdb2-4528-9e8f-ef98b2fac5f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.