PL EN


2017 | 4(25) |
Article title

W cyfrowej rzeczywistości edukacyjnej

Content
Title variants
EN
Digital educational reality
Languages of publication
Abstracts
PL
W kontekście rozwoju technologicznego świata wyzwaniem staje się edukacja w zakresie właściwego korzystania z przestrzeni informatycznej, w której dzieci i młodzież pełnią już rolę „cyfrowych tubylców”. Czy adaptacja do szybkości zmian przebiega w równym tempie wśród uczniów i nauczycieli? Czy jednak gotowość uczniów wyprzedza to, co oferują szkoły? Czy nowe technologie to zło, czy udogodnienie, pozwalające szybciej i łatwiej eksplorować świat? Te oraz inne pytania zostały poddane rozważaniom w poniższym artykule. Wprowadzenie rozpoczęto od zdefiniowania najważniejszych terminów użytych w tekście. Wskazano na cechy współczesnego świata oraz wyjaśniono, jak rozumie się „społeczeństwo informacyjne”. Wiele uwagi poświęcono „cyfrowym tubylcom” oraz „cyfrowym imigrantom” – pojęciom propagowanym przez znawcę nowych mediów M. Prensky’iego, które odniesiono do uczniów i nauczycieli. Przedstawiono również metody i formy wykorzystywania technologii w procesie dydaktycznym. Opisano m.in. możliwości edytorów tekstu, technologii wyczuwania ruchu, baz danych i zasobów internetowych, interaktywnych aplikacji edukacyjnych, narzędzi zbierania, analizy i wizualizacji danych czy oprogramowania do przeprowadzania burzy mózgów i porządkowania pomysłów. W końcowej części skupiono uwagę na oczekiwaniach wobec współczesnej szkoły.
EN
In view of global technological development, education in the proper use of information space, in which children and young people already play the role of ‘digital natives’, is becoming a challenge. Is adaptation to this change progressing at the same pace among students and teachers? Or are the students ahead of what the school offers them in that respect? Are new technologies evil or do they grant us an easier and faster access to the world? These are just some of the questions discussed in this article. In the introduction, the author defines the key terms used in the text. The features of the modern world are described and the meaning of the term ‘IT society’ is explained. A lot of attention is devoted to ‘digital indigenous people’ and ‘digital immigrants’ – the concepts used to refer to pupils and teachers respectively, promoted by M. Prensky, an expert on contemporary media. The forms and methods of applying modern technology to the didactic process have also been presented. The author also describes such issues as the possible uses of text editors, motion detection technologies, data bases and internet resources, interactive educational applications, tools for data gathering, analysis and visualization, as well as the software which can be used for brainstorming and idea ordering. The final part focuses on common expectations towards the modern school
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333,
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a3172fd-3077-4af4-86a8-2dd6aa406a9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.