PL EN


2016 | 16 | 261-277
Article title

Świecić własnym blaskiem … czyli o wielowarstwowości ludzkiego świata – punkt widzenia Zdzisława Cackowskiego

Content
Title variants
RU
Светить собственным блеском… или о многоуровневости человеческого мира – точка зрения Здислава Цацковского
EN
Shine With Its Own Glitter... i.e. On the Multilevelness of the Human World – the Zdzisław Cackowski’s Point of View
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
В статье представлена реконструкция и критический разбор некоторых философских размышлений из последней книги профессора Здислава Цацковского Zdobywanie i zużywanie się doświadczenia ludzkiego. Автор считает, что главной мыслью книги является тезис о много-уровневости человеческого мира. Тщательный анализ книги, однако, показывает скрывающийся за тезисом дуализм – дуализм онтологический и аксиологический, а потом и антропологический, эпистемологический, историософический и культурный. Об этом свидетельствует принятое Цацковским дихотомическое разделение на «бытие» и «мышление о бытии», «единство» и «множество», «действие» и «познание», «мир природы» и «мир культуры», «мир человеческой силы» (вещественный и познавательный) и «мир человеческого бессилия» (судьба), «мир сверхпорядка» и «мир хаоса», «сильное влияние» (практическое жизненное) и «слабое влияние» (информационно-управленческое), «интеллектуальная духовность» (разумная) и «духовность чудесная» (антиразумная), «цивилизация надежды» и «цивилизация отчаяния» и т.д.
EN
The article contains the reconstruction and critical review of some philosophical thoughts from the last book by prof. Zdzisław Cackowski Zdobywanie i zużywanie się doświadczenia ludzkiego. On author’s opinion, the main thought of the book is the thesis of multilevelness of the human world. Although the narrow inquiry shows the hidden behind the thesis dualism: ontological, axiological, and further more: anthropological, epistemological, historiozophical and cultural. The dichotomic distinction introduced by Cackowski indicates it: „being” and „reflexion on being”, „unity” and „multitude”, „action” and „cognition”, „the world of nature” and „the world of culture”, „the world of human power” (thing-cognitive) and „the world of human weakness” (fate), „the world of super-order” and „the world of chaos”, „strong influence” (applied and vital) and „weak influence” (informational and managing), „intellectual spirituality” (rational) and „spirituality of wonder” (non-rational), „civilization of hope” and „hopeless civilization” etc.
Year
Volume
16
Pages
261-277
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
  • Banasiak Bogdan, Jadwiga Mizińska (red.). 2009. Homo inquietus — człowiek niespokojny. Prace ofiarowane Profesorowi Stefanowi Symotiukowi przez przyjaciół. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  • Cackowski Zdzisław. 1975. Jedność i wielość. Działanie i poznawanie: wykłady z materializmu dialektycznego. Warszawa: „Książka i Wiedza”.
  • Cackowski Zdzisław. 1979. Człowiek jako podmiot działania praktycznego i poznawczego. Warszawa: „Książka i Wiedza”.
  • Cackowski Zdzisław. 2003. Człowiek i świat człowieka – warstwy „ludzkiego ciała. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  • Cackowski Zdzisław. 2010. Zdobywanie i zużywanie się doświadczenia ludzkiego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  • Dennett Daniel C. 2006. Słodkie sny. Filozoficzne przeszkody na drodze do nauki o świadomości, przekład Marcin Miłkowski. Warszawa: Pószyński i S-ka.
  • Woleński Jan. 1993. Metamatematyka a epistemologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Wulff Henrik R., Stig A. Pedersen, Raben Rosenberg. 1993. Filozofia medycyny. Wprowadzenie, przekład Zbigniew Szarawski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a33aeb0-b77f-4765-baf4-9f6a86c28e65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.