PL EN


Journal
2017 | 26 | 83-93
Article title

Rewitalizacja jako proces odbudowujący tożsamość miejsca poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego – studium przypadku miasta Łodzi

Title variants
EN
Revitalisation as a process of restoring the identity of a place through protection of its cultural heritage – a case study of the city of Łódz
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obiekty dziedzictwa kulturowego skoncentrowane są najczęściej w centrach miast i stanowią tożsamość miejsca. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi jest jednym z głównych kierunków działań podejmowanych przez władze miejskie. Potencjał tkwiący w dziedzictwie kulturowym powinien być łączony z celem rewitalizacji, którym jest trwałe ożywienie spoleczno-gospodarcze rewitalizowanego obszaru. Ożywienie terenów zdegradowanych powinno uwzględniać działania przestrzenne, społeczne i gospodarcze. Zabytkowa tkanka miasta, która buduje jego tożsamość, stanowi składową rewitalizacji i może tworzyć markę miejsca. To właśnie ochrona dziedzictwa kulturowego w centrach miast, poprzez budowę tożsamości miasta miejsca i ludzi, może przyczynić się do wzrostu zaangażowania kapitału społecznego, sukcesu rewitalizacji i dalszego rozwoju miasta jako całości. Celem niniejszego opracowania jest analiza miejsca i znaczenia ochrony dziedzictwa kulturowego w gminnym programie rewitalizacji przyjętym dla miasta Łodzi.
EN
Revitalization is currently one of the most important processes and urban policies that are carried out in Łódz. This is not only because of social or economic nature of revitalization, which today is placed above strictly repair aspect of this process. The article, based on an analysis of literature, municipal documents and financial data indicates that revitalization remains in Łódz one of the most important processes and urban policies due to its concentration in the center of the city, where the most objects of material cultural heritage are located. Objects of material cultural heritage located in the center contribute to the reconstruction of the identity of places and people and may result in the development of the city as a whole. The restoration of material cultural heritage could be therefore considered to be an essential part of the revitalization process. The purpose of this article is to analyze the place and importance of protection of the cultural heritage in the municipal revitalization program adopted for the city of Lódz in the context of other documents of urban policy in this regard.
Journal
Year
Issue
26
Pages
83-93
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki
author
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Atrakcyjne przestrzenie miejskie 2020+ czyli program działań mających na celu poprawę jakości przestrzeni publicznych w Łodzi, 2015, Rada Miejska, Łódź.
 • Gminny Program Opieki nad Zabytkami, 2014, Rada Miejska w Łodzi.
 • Gminny Program Rewitalizacji, 2016, Rada Miejska w Łodzi.
 • Jadach-Sepioło A. (ed.), 2013, Określenie możliwości działań na rzecz odnowy społecznej i  gospodarczej strefy wielkomiejskiej w Łodzi w celu wskazania obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Jałowiecki B., 2012, Czytanie przestrzeni, Kraków – Rzeszów –Zamość: Konsorcjum Akademickie.
 • Kaczmarek S., 2015, Skuteczność procesu rewitalizacji. Uwarunkowania, mierniki, perspektywy, „Studia Miejskie” t. 17, Opole.
 • Krajowa Polityka Miejska 2023, 2015, Rada Ministrów.
 • Lamprecht M., 2016, Ewolucja kwartałów śródmiejskich Łodzi w kontekście kurczenia się miasta. Współczesne wyzwania, „Studia Miejskie” t. 23, Opole.
 • Lorens P., 2009, Metoda budowy programów przekształceń i rewitalizacji zdegradowanych struktur miejskich w warunkach polskich, [in:] Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, eds. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek,
 • Miasto Metropolia Region, Urbanista, Gdańsk, pp. 89-101.
 • Lorens P., 2010, Definicja, geneza i skutki obecnych przekształceń różnych typów przestrzeni publicznych, [in:] Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, eds. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Miasto Metropolia Region, Urbanista, Gdańsk, pp. 6-19,
 • Madejska M., 2014, Łódź – studium przypadku, [in:] Miasto na żądanie aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia, eds. Ł. Bukowiecki, M. Obarska, X. Stańczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 227-237. Muzioł-Węcławowicz A., 2010, Przykłady rewitalizacji miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków,
 • Jabłoński M. (ed.), 2016, Miasto przyjazne mieszkańcom, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+, 2012, Rada Miejska w Łodzi.
 • Rykwert J., 2013, Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, Międzynarodowe Centrum Kultury.
 • Skalski K., 2010, O budowie metod rewitalizacji, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków.
 • Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+, 2013, Rada Miejska w Łodzi.
 • Strategia zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+, 2012, Rada Miejska w Łodzi.
 • Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie modelu rozwoju przestrzennego miasta Łodzi określonego w ramach prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, 2015, Rada Miejska w Łodzi.
 • Uchwała nr XLV/840/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi.
 • Uchwała nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i  obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 14 marca 2016 r., poz. 1197.
 • Uproszczony lokalny program rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004 – 2013, Uchwała nr XXXIV/568/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 r.
 • Ustawa z dnia 9 października o rewitalizacji 2015 r. Dz.U. 2015 poz. 1777. 
 • Wallis A., 1979, Informacja i gwar, PIW, Warszawa.
 • Wojnarowska A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne, Wydawnictwo
 • Uniwersytetu Łódzkiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a34cca0-64e0-4bdc-94a2-43c6239632ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.