PL EN


2013 | 2(84) | 38-43
Article title

Dylemat urbanizacji: wzrost rozproszony lub zwarty

Content
Title variants
A Dilemma of Urbanization: Sprawling or Compact Growth
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the main objectives of the government document presenting the concept of town and country planning 'Polska 2030' (Poland 2030), is to restore and preserve the spatial order. The implementation of the concept requires: • the implementation of space management monitoring; • taking into account, in urban planning, the doctrine of organic planning; • rational adaptation of foreign experience to Polish conditions; • resolving the dilemma: dispersed urbanization - compact urbanization; • elaboration of the concept of development based on dispersed built-up areas (Sprawling growth scenario) and compact built-up areas (compact growth scenario). In the absence of financial means, the notations of the concept remains "on paper only". They were not followed by works allowing: the implementation of an integrated (cohesive and hierarchical) system of socio-economic and spatial planning neither the ordering of regulations meant to ensure the efficiency and universality of the spatial planning system, the institutional and quality strengthening of spatial planning.
PL
Jednym z głównych celów dokumentu rządowego prezentującego koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju Polska 2030, jest przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. Realizacja koncepcji wymaga: • wdrożenia monitoringu gospodarowania przestrzenią; • uwzględnienia w urbanizacji kraju doktryny planowania organicznego; • racjonalnej adaptacji do warunków polskich doświadczeń zagranicznych; • rozstrzygnięcia dylematu: urbanizacja rozproszona – urbanizacja zwarta; • budowy koncepcji rozwoju bazującej na zabudowie rozproszonej (sprawling growth scenario) oraz zabudowie zwartej (compact growth scenario). Z braku środków finansowych zapisy Koncepcji pozostają „na papierze”. Nie poszły za nimi prace umożliwiające: wprowadzenie zintegrowanego (spójnego i hierarchicznego) systemu planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego oraz uporządkowanie regulacji zapewniających sprawność i powszechność działania systemu planowania przestrzennego, wzmocnienie instytucjonalne i jakościowe planowania przestrzennego.
Year
Issue
Pages
38-43
Physical description
Dates
published
2013-06-30
Contributors
author
References
 • Anusz S., Czajkowska H. (kier. prac) i inni, Metodyka budowy systemu monitoringu zagospodarowania przestrzennego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszaw 2008.
 • Burchell R. W., Downs A., McCann B., Mukherji S., Sprawl Cost. Economic Impacts of Unchecked Development, Island Press, Washington – Covelo –London, 2005.
 • Burchell R. i inni, Costs of Sprawl. TCRP Report 74. Transit Cooperative Research Program. Transportation Research Board – National Research Council, National Academy Press, Washington D.C. – 2002.
 • Cities of tomorrow - Challenges, visions, ways forward. October 2011; tłumaczenie polskie: Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy. Unia Europejska. Polityka Regionalna, październik 2011 r.
 • Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we wspólnocie europejskiej (INSPIRE).
 • Gaździcki J., Zasady tworzenia i rozwoju infrastruktur danych przestrzennych,. Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny nr 2 (93) luty 2003. Artykuł przedstawia Część I skróconej wersji polskiej podręcznika Developing Spatial Data Infrastruktures, D.D. Nebert (red.), GSDI, 2001.
 • Herold M., Goldstein N. C., Clarke K. C., The spatiotemporal form of urban growth: measurement, analysis and modeling. Department of Geography, University of California Santa Barbara, USA. Elsevier Inc: Remote Sensing of Environment No 86 (2003) p. 286–302.
 • Iwaniak A,. Kolańczyk B, Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych – interoperacyjność usług katalogowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17 a, 2007.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 –2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR) oraz Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK).
 • McGarigal1 K., Cushman S. A., Comparative evaluation of experimental approaches to the study of habitat fragmentation effects, Ecological Applications, 12 (2), 2002, pp. 335–345.
 • B. Nawrot, Obszar metropolitalny jako propozycja zmian w systemie zarządzania lokalnego w Polsce [w] Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, red. B. Nawrot i J. Pokładecki, Poznań 2011, s. 169-186.
 • Prenger-Berninghoff K., Use of Risk Information in Strategic Environmental Assessment and Spatial Planning. Project: CHANGES - Changing Hydro-meteorological Risks as Analyzed by a New Generation of European Scientists. A Marie Curie Initial Training Network - Jan 2011 to Dec 2014.
 • Regulski J. , Elementy teorii polityki urbanistycznej. [w:] J. Regulski (red.) Miasto i jego władze, PAN, Wrocław 1984.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a380f15-24d6-4546-ae1a-ae489b8d146f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.