PL EN


2018 | 2(28) | 121-138
Article title

Integrated marketing communication – concepts, practice, new challenges

Content
Title variants
PL
Zintegrowana komunikacja marketingowa – koncepcje, praktyka, nowe wyzwania
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The issue of integrated marketing communication in contemporary research is clearly evolving along with the development of markets, their participants and technologies. The goals of this article are: first of all, showing the evolution of models of integrated marketing communication (IMC) in light of the current research, second thing is analysing the configuration of various IMC tools (that is, traditional and Internet tools) which constitute a level of operationalization of IMC models and the third thing formulating implications for managers in the area of company and brand activities. The article is based on secondary sources related to research (scientific magazines) and empirical sources (case study). The effect of these deliberations is showing the strategic dimension of integrated marketing communication in a company and a proposal of its operationalization in form of the 360-degree communication model.
PL
Problematyka zintegrowanej komunikacji marketingowej we współczesnych badaniach wyraźnie ewoluuje wraz z rozwojem rynków i ich uczestników oraz technologii. Celami artykułu są: po pierwsze, ukazanie ewolucji modeli zintegrowanej komunikacji marketingowej ZKM w świetle aktualnych badań, po drugie, analiza konfiguracji różnych narzędzi ZKM (tj. tradycyjnych i internetowych) stanowiących poziom operacjonalizacji modeli ZKM i po trzecie, sformułowanie implikacji menedżerskich w tym obszarze działań firmy i marki. Artykuł bazuje na źródłach wtórnych o charakterze badawczym (czasopiśmiennictwo naukowe) oraz empirycznym (case study). Rezultatem rozważań jest ukazanie strategicznego wymiaru zintegrowanej komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwie oraz propozycja jej operacjonalizacji w postaci modelu komunikacji 360 stopni.
Publisher
Year
Issue
Pages
121-138
Physical description
Dates
online
2018-06
Contributors
References
 • Dobek-Ostrowska, B. (2002). Podstawy komunikowania społecznego. Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 • Fill, Ch. (1999). Marketing Communications: Context, Contents and Strategies. Prentice Hall Europe.
 • Goban-Klas, T. (1999). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. PWN, Warszawa–Kraków.
 • Hajduk, G. (2010). Poziomy, płaszczyzny i rodzaje komunikacji marketingowej. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 135 .
 • Kitchen, Ph. J., Burgmann, I. (2010). Integrated Marketing Communications, Wiley International Encyclopedia of Marketing. John Wiley & Sons Ltds.
 • Kompendium wiedzy o marketingu. red. Pilarczyk, B., Mruk, H. (2006). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kowalska, M. (2007). Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu. Między teorią a praktyką. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Marcinkiewicz, C. (2011). Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsiębiorstwa z otoczeniem. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 5.
 • Mruk, H. (2004). Komunikowanie się w marketingu. PWE, Warszawa.
 • Osica, N., Niedzicki, W. ( 2017). Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców. Wyd. OPI, Warszawa.
 • Pacut, M., Śliwińska, K. (2011). Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Przybyłowski, K., Hartley, S.W., Kerin, R.A., Rudelius, W. (1998). Marketing. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Porcu, L., del Barrio-Garcia, S., Kitchen, Ph. (2012). How Integrated Marketing Communications (IMC) works? A theoretical review and an analysis of its main drivers and effects. W: Comunicacion Y Sociedad, Vol. XXV, nr 1 (2012).
 • Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk. MNISW, Warszawa 2007.
 • Promosaurus. Poradnik promocji nauki. Wyd. Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013.
 • Rogala, A. (2014). Wyzwania zintegrowanej komunikacji marketingowej w dobie społeczeństwa informacyjnego. W: Marketing i Rynek, 11 (2014).
 • Strona firmowa: http://www.spectrumbrands.com/aboutus
 • Taranko, T. (2015). Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Wiktor, J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Notes
EN
Available in Open Access
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a3b92d1-1fa1-4097-a363-51169499be78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.