PL EN


2015 | 1(24) | 289-299
Article title

Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw pochodzących z rynków wschodzących

Content
Title variants
EN
Determinants of foreign direct investment from the companies coming from arising markets
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dotychczasowa teoria BIZ – bezpośrednich inwestycji zagranicznych – nie wyjaśnia motywów podejmowania działalności za granicą w przypadku fi rm pochodzących z tzw. rynków wschodzących. Brakujący element dotyczy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw pochodzących z tych rynków, które dokonują inwestycji bezpośrednich w gospodarce krajów średnio i słabo rozwiniętych. Dotychczas te inwestycje stanowiły domenę najsilniejszych fi rm na świecie, które dysponowały określoną przewagą techniczno-organizacyjną, pozwalającą na aktywną działalność w wybranych krajach. Tego typu wyjaśnienie leży u podstaw obecnej teorii BIZ. Kwestia przewagi komparatywnej przedsiębiorstw pochodzących ze wschodzących rynków pozostaje nadal swoistą zagadką dla ekonomistów zajmujących się tą problematyką. Istnieje zatem potrzeba opracowania teoretycznych ram określających determinanty BIZ pochodzących z krajów, które kierują swoje inwestycje bezpośrednie do gospodarek słabiej rozwiniętych. Biorąc pod uwagę uwarunkowania udanych inwestycji z krajów wschodzących rynków, a więc mniejszy dystans techniczno-organizacyjny między nimi a rynkami słabiej rozwiniętymi czy mniejszy dystans między kapitałem ludzkim obu grup krajów, wydaje się, że w najbliższych latach działania inwestycyjne fi rm z rynków wschodzących będą realizowane w bardziej niszowych projektach, jako obarczonych niższym ryzykiem.
EN
Th e so far theory of DFI – direct foreign investments – does not explain the motives that rule the companies coming from arising markets to start the activity abroad. Th e left element deals with the competitive advantage of the very companies in case they invest in less developed economies. So far these investments were dominated by the strongest corporations that due to technical and organization advantage could be active in the selected economies. An actual theory of DFI is based on that assumption. But in case of DFI coming from arising markets the problem of a competitive advantage is still an open question. Th is is why there is a need to elaborate an extension in so far theory by explaining determinants of DFI in case of companies from arising markets. Considering determinants of successful projects from arising economies, like less distance between human capital in arising economies and less developed economies it seems that in coming years DFI should be done in niche projects, that are less risky.
Year
Issue
Pages
289-299
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
 • Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
References
 • Broadman, H.G. (2008). China and India go to Africa: New Deal in theDeveloping World. Foreign Aff airs (2).
 • Gudowski, J. (2013). Współczesne systemy gospodarcze. w: S. Marciniak(red.), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności.Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 68–84.
 • Gudowski, J. (2010). Wybrane zagadnienia transformacji społeczno-gospodarczej.w: A. Bąkiewicz, U. Żuławska (red.). Rozwój w dobie globalizacji.Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 260–275.
 • GUS (2013). Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotachz siedzibą za granicą w 2011 roku. Warszawa.
 • Kaplinsky, R., McCormick, D. i Morris, M. (2007). Th e impact of Chinaon Sub-Saharan Africa. IDS Brighton: Working Paper (291).
 • (red.) Karaszewski, W. (2013). Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstwza granicą – czynniki i skutki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Lechner, F.J. i Boli, J. (2012). Th e Globalization Reader. Sussex:Wiley-Blackwell.
 • NBP (2012), Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2011 roku,Warszawa.
 • Piasecki, R. (2014) Dlaczego naszym firmom jest trudniej za granicą.Dziennik Gazeta Prawna.(16.07).
 • (red.) Piasecki, R. (2011). Ekonomia rozwoju. wyd. II. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Piasecki, R. (2009). Globalizacja – Unia Europejska – Polska. Polskaa integracja europejska., Studia i monografi e (23-25). Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 • Piasecki, R. (2012). Th e future of Brazilian megaspace-key challenges. w:P. Artymowska, A. Kukliński, P. Żuber. Reconfi guration of the GlobalScene and the Megaspaces of the XXI Century. Warszawa: MRR.
 • Piasecki, R. (2009). Wpływ globalizacji na wielkości makroekonomicznei konkurencyjność gospodarki Polski. Studia i monografi e (25). Łódź:Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 • UNCTAD (2012). World Investment Report 2012. Towards a New Generation of Investment Policies. New York-Geneva: United Nations.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a3ee2d9-f73b-4c9c-858a-0aa142a108a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.