PL EN


2014 | 6(42) | 2 | 81-105
Article title

Formy życia społecznego według Maxa Schelera

Authors
Title variants
EN
Forms of Social Life According to Max Scheler
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Według Maxa Schelera możemy mówić o następujących społecznościach: masa, wspólnota, społeczeństwo, osoba zbiorowa. Ten ostatni typ dzieli się na cztery rodzaje: państwo, naród, krąg kulturowy i Kościół. Scheler przedstawia świat społeczny jako przestrzeń, w której realizują się rozmaite wartości, począwszy od wartości hedonistycznych poprzez utylitarne, witalne, moralne, a skończywszy na duchowych i religijnych. Określonym typom wartości odpowiadają określone typy zbiorowości społecznych. Scheler przyjmuje, że na życie zbiorowości społecznych mają wpływ dwie grupy czynników: realne i idealne. Jego zdaniem na zmiany zbiorowości społecznych wpływają głównie wzory, które mają swoje źródło w obiektywnie istniejącej hierarchii wartości (tj. czynniki idealne).
EN
Scheler distinguishes between the following types of social structures: mass, life-community, society and collective person. This last structure is divided into four sub-types: state, nation, cultural circle and the Church. Scheler presents the social universe as a space in which diverse axiologies coincide: from hedonistic, through utilitarian, vital, moral up until spiritual and religious values. The particular axiologies correspond to the particular types of social organization. Scheler assumes that the life of each social formation is influenced by two groups of factors: real and ideal. In his opinion, changes is social structures are brought about by patterns that are anchored in the objectively extant hierarchy of values (i.e. in ideal factors).
Year
Volume
Issue
2
Pages
81-105
Physical description
Contributors
References
 • Baranowska M.M., Bóg w myśli Schelera, Kraków 2011.
 • Henckmann W., Max Scheler, München 1998.
 • Kowalczyk S., Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1994.
 • Scheler M., Der allgemeine Begriff von „Nation” und die konkreten Nationalideen, w: M. Scheler, Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre, wyd. II, Bern–München 1963, s. 334-347.
 • Scheler M., Formalismus in der Ethik und die materiale Ethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus, wyd. IV, Bern 1954.
 • Scheler M., Probleme einer Soziologie des Wissens, w: M. Scheler, Die Wissensformen und die Gesellschaft, wyd. II, Bern–München 1960, s. 15- 190 (tłum pol.: Problemy socjologii wiedzy, tłum. S. Czerniak i in., Warszawa 1990).
 • Scheler M., Problemy religii, tłum. A. Węgrzecki, Kraków 1995.
 • Scheler M., Vorbilder und Führer, w: M. Scheler, Schriften aus dem Nachlass. Zur Ethik und Erkenntnislehre, t. I, wyd. II, Bern 1957, s. 256-344 (tłum. pol.: Wzory i przywódcy, w: M. Scheler, Wolność, miłość, świętość. Pisma wybrane z filozofii religii, tłum. G. Sowiński, Kraków 2004, s. 200-313).
 • Scheler M., Wesen und Formen der Sympathie. Die deutsche Philosophie der Gegenwart, Bern–München 1973 (tłum. pol.: Istota i formy sympatii, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1986).
 • Scheler M., Wolność, miłość, świętość. Pisma wybrane z filozofii religii, tłum. G. Sowiński, Kraków 2004.
 • Węgrzecki A., Scheler, Warszawa 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a3f1235-60f1-4ded-8fc6-4ae7156fca6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.