PL EN


2015 | 1/2015 (18) | 113-125
Article title

Procesy komunikacyjne w fuzjach i przejęciach

Content
Title variants
EN
Communication processes in mergers and acquisitions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W swoim artykule autorka zwraca uwagę na znaczenie procesów komunikacyjnych podczas przeprowadzania tak skomplikowanych zmian organizacyjnych, jakimi są fuzje i przejęcia. Wychodząc od definicji pojęcia komunikacji, jej rodzajów i charakteru działania w ogólnym wymiarze przechodzi do pokazania jej znaczenia w życiu i funkcjonowaniu każdej organizacji. Szczególną uwagę poświęca komunikacji wewnętrznej, ze względu na jej miejsce w świadomości pracowników i rolę, jaką może pełnić podczas transakcji M&A. Autorka przytacza również wyniki badań, tak i swoje jak innych badaczy, które dowodzą, że komunikacja może odpowiadać za sukces firmy, która z różnych przyczyn przeprowadziła fuzję bądź przejęcie. Różnorodność metod i narzędzi, służących do przekazywania informacji w przedsiębiorstwie, pomaga z kolei w zbudowaniu spójnej i skutecznej polityki komunikacyjnej.
EN
The author pays attention to the importance of communication processes during performing such complicated organizational changes as mergers and acquisitions. Starting from the definition of the concept of communication, the types and nature of the action in the general dimension she moves on to show its importance in the life and functioning of each organization. Particular attention is given to internal communication, because of its place in the minds of workers and the role it can play in M&A transactions. The author quotes the results of research, both her own and other researchers, which prove that the communication may be responsible for the success of the company, which for various reasons has carried out a merger or acquisition. The variety of methods and tools used for the transfer of information in the company helps, in turn, to build a coherent and effective communication policy.
Year
Issue
Pages
113-125
Physical description
Dates
published
2015-07-15
Contributors
 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
References
 • Adair, J. (2000). Anatomia Biznesu. Komunikacja. Warszawa: Studio EMKA.
 • Adomako, S., Gasor, G.K. i Danso, A. (2013). Examining human resource managers involvement in mergers and acquisitions process in Ghana. Journal of Management Policy and Practice, 14(6), 25–36.
 • Angrosino, M. (2010). Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Appelbaum, S., Gandell, J., Yortis, H., Proper, S. i Jobin, F. (2000). Anatomy of a merger: Behavior of organizational factors and process throughout the pre – during – post stages, część 1, Management Decision, 38(9), 649–661.
 • Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Bastien, D.T. (1987). Common patterns of behavior and communication in corporate mergers and acquisitions. Human Resource Management, 26(1), 17–33.
 • Bodak A. (2007). Skuteczność komunikacji wewnętrznej we współczesnych zespołach pracowniczych. W: Rudolf, S. (red.), Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Bolten, J. (2007). Interkulturelle Kompetenz. Druckerei Sömmerda GmbH, Erfurt.
 • Brzezińska, E. i Paszkowska-Rogacz, A. (2009). Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą. Warszawa: Difin.
 • Cartwright, S. i Cooper C.L. (2000). HR know-how in mergers and acquisitions. London: Chartered Institute of Personnel and Development.
 • Cartwright, S. i Cooper C.L. (1996). Managing mergers, acquisitions, and strategic alliances: integrating people and cultures. Oxford: Butterworth & Heinemann.
 • Casmir, F.L. (1996). Komunikacja ludzka w perspektywie wielokulturowej. W: A. Kapciak, L. Koprowicz, A. Tyszka (red.), Komunikacja międzykulturowa – zderzenia i spotkania. Warszawa: Instytut Kultury.
 • Cheng, S.S. i Seeger, M.W. (2011). Cultural differences and communication issues in international mergers and acquisitions: A case study of BenQ Debacle. International Journal of Business and Social Science, 2(24), 62–73.
 • Clayton, B. (2010). Understanding the unpredictable: beyond traditional research on mergers and acquisitions. Case Western Reserve University,12(2), 1–19.
 • Cowan, D. (2014). Strategic internal communication. How to build employee engagement and performance. London: Kogan Page.
 • Daniel, T.A. (1999). Between trapezes: the human side of making mergers and acquisitions work. Compensation & Benefits Management, 15(1), 19–37.
 • Dąbrowski, B., Rostek, R., Kurda, W. (2003). Komunikacja: niedoceniana broń w zarządzaniu zmianą. Harvard Business Review Polska.
 • Dobek-Ostrowska, B. (2007). Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 • Fiske, J. (1999). Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 • Gall, E. (1991). Strategies for merger success. The Journal of Business Strategy, kwiecień–maj.
 • Gaughan, P.A. (2007). Mergers, acquisitions and corporate restructurings. New York: John Wiley&Sons.
 • Gavlas, A. (2008). Firma otwarta na komunikację, Marketing w Praktyce, 2, s. 91–93.
 • Gielnicka, I. (2007). Komunikacja wewnątrz firmy. W: G. Aniszewska (red.), Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Warszawa: PWE.
 • Giffords, E.D. i Dina, R.P. (2003). Changing organizational cultures: the challenge in forging successful mergers. Administration in Social Work, 27(1),
 • 69–81.
 • Glińska-Neweś A. (2007). Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”.
 • Guetzkow, H. (1965). Communications in organizations. Chicago: Rand-McNally.
 • Hofbauer, H. (2009). Interkulturelle Kommunikation – philosophisch betrachtet. Eine (Her)Ausführung aus der Interkulturellen Kommunikation. Wrocław/ Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT & Neisse Verlag.
 • Jakobson, R. (1976). Poetyka w świetle językoznawstwa. W: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Johnson, H. (2000). Fuzje i przejęcia. Narzędzie podejmowania decyzji strategicznych. Warszawa: Liber.
 • Knilans G. (2009). Mergers and acquisitions: best practices for successful integration. Employment Relations Today, 10, 39–46.
 • Krynicka-Duszyńska, M. (2010). Komunikacja w sytuacji kryzysowej, plan komunikacji, W: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas EURO 2012. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 131.
 • Lüsebrink, H.J. (2005). Interkulturelle Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler.
 • Ławniczak, R. (2012). Komunikowanie strategiczne w międzynarodowych fuzjach i przejęciach. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Contact.
 • Makowiec, M. i Matusiński, W. (2009). Komunikacja wewnętrzna a sprawność funkcjonowania organizacji. W: A. Potocki (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych. Warszawa: Difin.
 • Nęcki, Z. (2000). Komunikacja międzyludzka. Kraków: Wydawnictwo Antykwa.
 • Ober, J. (2013). Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1897, 257–265.
 • Odrakiewicz, P. i Zator-Peljan, J. (2012). Innovative methods of cultural, intercultural and managerial competences acquisition for the constantly changing global economy in a new paradigm shift. Global Management Journal, 1/2, 127–137.
 • Panda, A. (2013). Do you know who you are dealing with? Cultural due diligence: what, why and how. Vikalpa, 38(2), 1–21.
 • Papadakis, V.M. (2005). The role of broader context and the communication program in merger and acquisition implementation success. Management Decision, 43(2), 236–255.
 • Pocztowski, A. (red). (2004). Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Podkowińska, M. (2010). Motywacyjna funkcja komunikacji i kultury organizacyjnej. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 3, 24.
 • Potocki A. (2008). Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
 • Potocki, A., Winkler, R. i Żbikowska, A. (2011). Komunikowanie w organizacjach gospodarczych. Warszawa: Difin.
 • Quirke B. (2012). Komunikacja wewnętrzna krok po kroku. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Schuler, R.S., Jackson, S.E. i Lou, Y. (2004). Managing human resources in cross-border alliances. London: Routledge.
 • Schweiger, D.M. i DeNisi, A.S. (1991). Communication with employees following a merger: a longitudinal field experiment. Academy of Management
 • Journal, 34, 110–135.
 • Stankiewicz, J. (2006). Komunikowanie się w organizacji. Wrocław: Astrum.
 • Stor, M. (2002). Komunikowanie się w organizacji. W: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe C.H. Beck.
 • Szczepankowski, P.J. (2000). Fuzje i przejęcia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tewes, Ch. (2001). M&A and privatisations in Poland. Wiesbaden: Deutsche Universitas – Verlag.
 • Thomas, A. (2007). Interkulturelle Kommunikation aus psychologischer Sicht. W: A. Moosmüller, Interkulturelle Kommunikation. Konturen einer wissenschaftlichen Disziplin. Münster Waxmann Verlag GmbH.
 • Vazirani, N. i Mohapatra, S. (2012). Merging organizational culture through communication – post mergers & acquisitions. Journal of Management, 8(1), 31-37.
 • Verghese, A.K. (2012). Internal communications. Insights, practices, and models. London: Sage. Whalen, P.T. (2002). Correcting common misconceptions about communicating during mergers & acquisitions. Communication World, 19(3), 6–9.
 • Winkler, R. (2008). Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. Kraków: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska. Raport KPMG. (2011). Rynek fuzji i przejęć, Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej 2010. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a42bbff-374f-4a7b-91ca-327a25000889
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.