PL EN


Journal
2018 | 14 | 4 | 495-506
Article title

The domino effect - disruptions in supply chains

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Efekt domina - zakłócenia w łańcuchach dostaw
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: This paper is devoted to the issue of the spread of disturbances along processes in supply chains. Today, in a turbulent global environment, companies are exposed to an increasing number of internal and external risks. The adverse events may sometimes bring serious negative consequences and cause a domino effect of disruptions in the supply chain. In the context of business continuity and risk management concepts, it is interesting to observe what the direction (up or/and down supply chain) of disruptions and the sequence of disrupted processes is during a crisis situations. Methods: The conducted research was designed twofold. First, a systematic literature review of the domino effect in supply chains was conducted. Here, the desk research method was used. During the second stage, a survey was performed among 202 large manufacturing companies operating in Poland. The quantitative phase of the research used the Computer Assisted Telephone Interview (CATI) method. The sampling mainly used the "Rzeczpospolita" newspaper database “500 List”. Results: Data are gathered in several tables. The results supported the answering of four research questions. These concerned the most seriously disturbed processes in the supply chains of the researched companies in the last three years, the spread of disruptions along supply chain processes, process disruptions affecting clients and suppliers, and types of risks seriously disrupting supply chain processes. The processes were identified using GSCF model. Conclusions: A domino effect of disturbances occurred in 95% of researched supply chains, with each supply chain process having the possibility of becoming its epicentre. However, according to the researched companies, the production process was the most common site of serious disruption in the last three years, and most likely to interfere with other processes. Disturbances spread multidirectional along supply chains. The uncertainty of the external environment is the most problematic to manage, because a macro environment that negatively affected a company was the most common risk, disrupting supply chains and, particularly, supply logistics. Disruptions of purchasing and supplier relationship management affect the processes of suppliers and clients in the most serious way.
PL
Wstęp: Artykuł poświęcony jest zagadnieniu zakłóceń rozchodzących się wzdłuż łańcuchów dostaw. W dzisiejszym turbulentnym otoczeniu, przedsiębiorstwa narażone są na wzrastającą liczbę wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń. Niepożądane zdarzenia mogą być przyczyną poważnych strat w procesach i powodować efekt domina. W kontekście ciągłości działania i zarządzania ryzykiem, interesujące jest zaobserwowanie jaki kierunek mają najczęstsze zakłócenia (w dół czy w górę łańcucha dostaw) oraz jaka jest sekwencja zakłócanych procesów w łańcuchach dostaw w sytuacji kryzysowej. Metody: Badanie zaprojektowano dwukierunkowo. W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę literatury przedmiotu dotyczącą problematyki efektu domina w łańcuchach dostaw. Wykorzystano w tym celu metodę analizy źródeł wtórnych. W drugim etapie zrealizowano badanie ankietowe, które objęło 202 dużych przedsiębiorstw produkcyjnych funkcjonujących w Polsce. Operat losowania stanowiła baza największych polskich przedsiębiorstw z tzw. Listy 500 według „Rzeczpospolitej” oraz baza Bisnode. Rezultaty: Zebrane dane zaprezentowane zostały w kilku tabelach. Ich analiza pozwoliła odpowiedzieć na postawione pytania badawcze. Zidentyfikowano najpoważniej zakłócane procesy łańcuchów dostaw, kierunek rozchodzenia się zakłóceń, wpływ zakłóceń na procesy klientów i dostawców a także rodzaje ryzyka zaburzające poszczególne procesy najpoważniej. Procesy łańcucha dostaw określono wykorzystując model łańcucha dostaw GSCF. Wnioski: Efekt domina wystąpił w przypadku 95% analizowanych łańcuchów dostaw. Badania pokazują, że każdy proces łańcucha dostaw może stanowić epicentrum negatywnych skutków. Według respondentów, najpoważniejsze zakłócenia w ostatnich trzech latach dotyczyły bezpośrednio procesu produkcji. Zakłócenia te są też najczęściej bezpośrednim źródłem ryzyka dla skutecznego funkcjonowania innych procesów w przedsiębiorstwie. Zakłócenia rozprzestrzeniają się w łańcuchach dostaw wielokierunkowo. Niepewność otoczenia zewnętrznego jest dla firm szczególnie trudna do zarządzania. Zagrożenia pochodzące z makro otoczenia najczęściej bowiem w najpoważniejszy sposób zakłócały procesy badanych przedsiębiorstw, a w szczególności ich logistykę zaopatrzenia. Zakłócenia w zakupach i procesie zarządzania relacjami z dostawcami w najpoważniejszy sposób wpływają na procesy dostawców i klientów.
Keywords
Journal
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
495-506
Physical description
Contributors
  • University of Lodz, Lodz, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a446c9e-bf29-487a-9704-87e2eb2d74fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.