PL EN


2017 | 3 (368) Tom II | 16-27
Article title

Myślenie macierzowe w analizie opcji strategicznych

Authors
Content
Title variants
EN
The Angular Thinking in a Strategic Options Analysis
RU
Матричное мышление в анализе стратегических опционов
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono sposoby wykorzystania myślenia macierzowego w tworzeniu modeli normatywnych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano istotę myślenia macierzowego (angular thinking). Następnie skupiono się na omówieniu macierzy czteropolowych, ich ujęciu statycznym oraz dynamicznym. W dalszej kolejności przedstawiono przykłady wykorzystania myślenia macierzowego w powszechnie znanych modelach normatywnych, stosowanych w zarządzaniu strategicznym. Przedstawiono również algorytm postępowania badawczego, przy konstruowaniu czteropolowych modeli normatywnych. W końcowej części artykułu zaprezentowano przykład modelu „skrojonego na miarę”, a dotyczącego analizy opcji strategicznych w przypadku zmian ewolucyjnych modelu biznesowego.
EN
In the article, the way of using the angular thinking in creating normative models of strategic options was described. In the first part of the article, the core of angular thinking was presented. In the second part of the article, the author focused on various usages of 2 x 2 matrices in their static and dynamic version. In the next part examples of using the angular thinking in creating well known normative models in the strategic management were also presented. An algorithm of research proceedings for creating 2 x 2 matrices of normative models was also presented. In the final part of the article, examples of “custom made” models concerning analysis of strategic options in case of evolutionary changes of the business model and the business network were described.
RU
Статья представляет способы использования матричного мышления в создании нормативных моделей. В первой части статьи представили суть матричного мышления (англ. angular thinking). Затем сосредоточились на обсуждении четырехпольных матриц, на их статическом и динамическом выражении. Дальше представили примеры использования матричного мышления в общеизвестных норматив- ных моделях, применяемых в стратегическом управлении. Представили также алгоритм исследовательского поведения при создании четырехпольных нормативных моделей. Конечная часть статьи представляет пример «сделанной по заказу» модели, касающейся анализа стратегических опционов в случае эволюционных изменений бизнес-модели.
Year
Pages
16-27
Physical description
Contributors
author
References
  • Drucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
  • Lovy A., Hood P. (2004), The Power of the 2 x 2 Matrix. Using 2 x 2 Thinking to Solve Business Problems and Make Better Decisions, Jossey-Bass, San Francisco.
  • Keidel R. (2010), The Geometry of Strategy. Concepts for Strategic Management, Routledge, New York.
  • Krupski R. (2008), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E. (2009), Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.
  • Nogalski B., Szpitter A., Jabłoński M. (2016), Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  • Obłój K. (2010), Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltext, Warszawa.
  • Ohmae K. (1982), The Mind of the Strategist, Mc Graw-Hill, New York.
  • Rybicki J. (2013), Myślenie geometryczne w teorii strategii organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  • Segev E. (1995), Corporate Strategy. Portfolio Models, International Thomson Publishing, London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a453f8d-aa02-4a6b-ac69-17c26fd1fe07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.