PL EN


2015 | LXIV (64) | 3 | 85-111
Article title

Kondycja socjologii muzyki w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość i perspektywy

Authors
Content
Title variants
EN
The Condition of the Sociology of Music in Poland. Past, Present and Perspectives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym celem tekstu jest prezentacja i próba klasyfikacji dorobku socjologii muzyki w Polsce na tle socjologii. Ponadto tekst ma na celu przyjrzenie się prawidłowościom jej rozwoju oraz podjęcie próby wyjaśnienia przyczyn aktualnego stanu rzeczy. Omówione zostały zastane w literaturze diagnozy kondycji socjologii muzyki, kontakty i obecność międzynarodowa badaczy, ich więzi i platformy dyskusji oraz prowadzenie dydaktyki. Informacje zawarte w niniejszym tekście są efektem ponad dwuletnich badań, na które złożyły się pogłębione kwerendy biblioteczne, analizy zebranych tekstów oraz seria wywiadów z badaczami. Do podsumowania sytuacji socjologii muzyki w Polsce wykorzystano krążeniowy model B. Latoura.
EN
First aim of a text is to present the state of sociology of music in Poland in the context of development of sociology in Poland. Second, is to interpret it in sociological terms and attempt to explain mentioned underdevelopment’s reasons. The text is summary of library queries, publication analysis and conducted by the author interviews with 25 researchers. There has been applied a model of idea circulation in science from Bruno Latour’s work to review and explain the situation of sociology of music in Poland.
Year
Volume
Issue
3
Pages
85-111
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Abramowski E., 1898, Co to jest sztuka? Z powodu rozprawy L. Tołstoja „Что такое искусство?”, „Przegląd Filozoficzny”, z. 3, ss. 85–114.
 • Abriszewski K., 1998, Szczególny obowiązek cywilizacji zachodniej (Krótka analiza ruchu hardcore), „Kultura Współczesna”, nr 1 (16), ss. 27–42.
 • Abriszewski K., 2008, Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora–sieci Bruno Latoura, Kraków: Universitas.
 • Adamski Ł., 2011, Wojna światów w popkulturze, Kobierzyce: Wektory.
 • Adorno T., 1985, O społecznej sytuacji muzyki, (w:) Szkoła frankfurcka, J. Łoziński (red.), Warszawa: Kolegium Otryckie, ss. 123–57.
 • Barley N., 1997, Niewinny antropolog. Notatki z glinianej chatki, Warszawa: Prószyński i S–ka.
 • Becker H.S., 2009, Kultura grupy dewiacyjnej: muzyk rozrywkowy, (w:) tegoż, Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, Warszawa: WN PWN, ss. 84–106.
 • Beylin P. i Ostrowski K., 1965. Opinie o muzyce, Raport z badań, Warszawa: OBOPiSP.
 • Białkowski A., Migut M., Socha Z., Wyrzykowska K., 2014, Muzykowanie w Polsce. Badanie podstawowych form aktywności muzycznych Polaków, Warszawa: Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”. Dostępne na: http://www.muzykajest.pl/muzykowanie/wp-content/uploads/2015/02/Muzykowanie_wPolsce2013-2014-raportMJDW.pdf (20.02.2015).
 • Bielawski L., 1984, hasło: Czekanowska Anna, (w:) Encyklopedia muzyczna. Część biograficzna, t. CD, Dziembowska E. (red.), Kraków: PWM, ss. 315–316.
 • Bieńkowska I., 2013, Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Bieńkowski A., 2001, Ostatni wiejscy muzykanci. Ludzie, obyczaje, muzyka, Warszawa: Prószyński.
 • Blaukopf K., 1998, Unterwegs zur Musiksoziologie. Auf der Suche nach Heimat und Standort, Kommentiert von Reinhard Müller, Graz–Wien: Verlag Nausner und Nausner.
 • Bourdieu P., 2008, Zmysł praktyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków.
 • Bristiger M., 2003, Muzyka jako utopia. Z prof. Michałem Bristigerem rozmawia Tomasz Cyz, „Tygodnik Powszechny”, nr 22 (2812), dostępne na: http://www2.tygodnik.com.pl/tp/2812/kultura02.php (03.03.2015).
 • Bücher K., 1896, Arbeit und Rhythmus, Leipzig.
 • Burszta W., Kuligowski W., 2003, Miłosny dotyk rocka, „Kultura Popularna”, nr 4 (6), ss. 67–76.
 • Chaciński B., 2012, Hołd londyński, „Polityka”, 6 kwietnia, dostępne na: http://www.polityka.pl/kultura/aktualnoscikulturalne/1525523,2,hold-londynski.read (03.03.2015).
 • Chałubiński M., Kwilecki A. 2005. Socjologia polska do roku 1945, (w:) Encyklopedia Socjologii. Suplement, Warszawa: Oficyna Naukowa, ss. 232–238.
 • Cox Ch. i Warner D., 2010, Kultura dźwięku. Tekst o muzyce, Gdańsk: słowo/obraz, terytoria.
 • Czajka A., 2008, Muzyczny portret Polaków, Warszawa: TNS OBOP.
 • Czech A., 2008a, Socjolog w krainie muzykantów, Rozmowa Gadek, „Gadki z Chatki”, nr 76, dostępne na: http://www.gadki.lublin.pl/gadki/artykul.php?nr_art=1480 (03.03.2015).
 • Czech A., 2008b, Sprzedawcy wiatru. Muzykanci i ich muzyka między wsią a miastem, Warszawa: Scholar.
 • Czech A., 2013, Ordynaci i trędowaci. Społeczne role instrumentów muzycznych, Gdańsk: słowo, obraz/terytoria.
 • Czekanowska A., 2008, Kultury tradycyjne wobec współczesności. Muzyka, poezja, taniec, Warszawa: TRIO.
 • Dahlhaus C., 1988, Dzieło muzyczne jako przedmiot socjologii, (w:) Dahlhaus C., Idea muzyki absolutnej i inne studia, Buchner A. (tłum.), Biblioteka Res Facta, Kraków: PWM, ss. 401–421.
 • Dahlig P., 1998, Tradycje muzyczne a ich przemiany. Między kulturą ludową, popularną i elitarną Polski międzywojennej, Warszawa: IS PAN.
 • Dahlig P., 2000, On continuity in ethnomusicology, (w:) Pathways of ethnomusicology. Selected texts by Czekanowska A., (w:) Dahlig P. (red.) Warszawa: Warszawskie Towarzystwo Naukowe, ss. 323–328.
 • Dembska-Trębaczowa M., 1984, Słowo wstępne, (w:) O społecznych problemach muzyki. Antologia tekstów autorów polskich, Dembska-Trębaczowa M. (red.), Warszawa: AMFC, ss. 7–16.
 • Dominiak Ł., Pieńkosz J., 2011, Kondycja historii muzyki w Polsce, „Roczniki Historii Socjologii”, nr 1, ss. 9–26.
 • Dziedzic T., Gaszyński M., 2013, Polski Rock and Roll 1956–1968. Poza anteną i prasą (uwarunkowania, twórczość, patologia), Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, dostępne na: http://imit.org.pl/uploads/materials/files/Marek%20Gaszynski%20Tomasz%20Dziedzic.pdf, (20.02.2015)
 • Elias N., 2006, Mozart. Portret geniusza, Warszawa: W.A.B.
 • Filipiak G., 1997, Perspektywy socjologicznych badań muzyki, Poznań: Nakom.
 • Firth S., 2011, Sceniczne rytuały. O wartości muzyki popularnej, Kraków: WUJ.
 • Gałuszka M., Kowalewicz K., 1979, Muzyka współczesna z pozycji odbiorcy, „Ruch Muzyczny”, nr 20, ss. 3–4.
 • Gałuszka M., Kowalewicz K., 1994, Nowa muzyka i jej odbiorcy. Słuchając utworu B. Schaffera pt. Quattro Movimento, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica”, nr 25, ss. 87–112.
 • Gałuszka P., 2009, Biznes muzyczny. Ekonomiczne i marketingowe aspekty fonografii, Łódź:
 • Placet.
 • Gałuszka P., Korzeniewska K., Wyrzykowska K., 2014, Rynek fonograficzny w Polsce 2011/2012, Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, dostępne na: http://imit.org.pl/listit2/141/default/raport-rynek-fonograficzny-w-polsce-20112012.html (20.02.2015).
 • Gardolińska M., Praszczałek J., 2012, Grać i walczyć, „Nowy Obywatel”, nr 1, ss. 30–33, dostępne na: http://nowyobywatel.pl/2012/05/30/grac-i-walczyc (03.03.2015).
 • Goodman N., 1997, Wstęp do socjologii, Zysk i S–ka.
 • Gould G., 1969, Perspektywy muzyki nagrywanej, „Res Facta”, nr 3.
 • Grzelak D., 1996, Muzyczne upodobania Polaków, Warszawa: Ośrodek Badania Opinii Publicznej.
 • Hawryszczuk S., 2010, Religia rocka. Ciemna strona muzyki rozrywkowej, Eneteia: Warszawa.
 • Hennion A., 2007, La Passion musicale. Une sociologie de la médiation, Paris: Métailié.
 • Horkheimer M., Adorno T., 1994, Przemysł kulturowy. Oświecenie jako masowe oszustwo, (w:) Horkheimer M. i Adorno T., Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, Warszawa: IFiS PAN, ss. 138–188.
 • Idzikowska-Czubaj A., 2006, Funkcje kulturowe i historyczne znaczenie polskiego rocka, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, (wyd. drugie, 2011, Rock w PRL-u. O paradoksach współistnienia, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie).
 • Jabłońska B., 2013, Teoretyczne źródła socjologii muzyki w świetle klasycznej myśli H. Spencera, G. Simmla, M. Webera oraz A. Schutza, „Muzyka”, nr 1, ss. 5–19.
 • Jabłońska B., 2014, Socjologia muzyki, Scholar: Warszawa.
 • Jabłoński M., Tatarska J. (red.), 1996, Muzyka i totalitaryzm, Poznań: Ars Nova.
 • Jeziński M., Wojtkowski Ł. (red.), 2012, Sztuka i polityka. Muzyka popularna, Toruń: WUMK.
 • Kaczorowski K., 2010, Wpływ Internetu na przemiany w muzyce rozrywkowej, (w:) J. Mucha (red.), Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, Kraków: Nomos, ss. 88–97.
 • Kaden Ch., 1984, Musiksoziologie, Wilhelmshaven: Heinrichshofen.
 • Kamiński T., 2010, „Cicha rewolucja” w historii socjologii polskiej, fragment pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem prof. Włodzimierza Wincławskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kaufmann J., 2010, Wywiad rozumiejący, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kelles-Krauz K., 1902, Muzyka i ekonomia, „Prawda – tygodnik polityczno-społeczny i literacki”, nr 2, ss. 3–5, pierwodruk: Musik und Oekonomie, Neue Zeit, t. II, Berlin 1901.
 • Kelles-Krauz K., 1904, Społeczne źródło pięknych tonów, „Prawda – tygodnik polityczno-
 • -społeczny i literacki”, nr 13, ss. 5–9, pierwodruk: Influences du facteur economique sur la musique, Annales de I’Institut international de socjologie, t. IX, Paris 1903.
 • Kelles-Krauz K., 1962, Kilka głównych zasad rozwoju sztuki, (w:) Kelles-Krauz K., Pisma wybrane, Hochfeld J. (red.), tom I, Biblioteka Myśli Socjalistycznej, Warszawa: Książka i Wiedza, ss. 419–549.
 • Kiciński K., 1998, Popaździernikowa socjologia, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, ss. 197–202.
 • Kraśko N., 1996, Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1920–1970, Warszawa: WN PWN.
 • Kukołowicz T., 2013, Raperzy kontra filomaci, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Kuligowski W., 2008, Muzyka folkowa jako znak tożsamości: sytuacja w krajach Europy Środkowej, dostępne na: http://etnologia.pwa.edu.pl/?page=publikacja&id=227 (03.03.2015).
 • Kwaśniewicz W., 1998, Przedmowa, do: Encyklopedia Socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 6.
 • Kwaśniewicz W., 2005, Socjologia polska (1945–1989), (w:) Encyklopedia Socjologii. Suplement, Warszawa: Oficyna Naukowa, ss. 238–250.
 • Latour B., 1999, Pandora’s Hope. Essays on the Reality of Science Studies, Cambridge: Harvard University Press.
 • Lenczewska E., Kowalski J., 2002, Preferencje muzyczne Polaków, Warszawa: TNS OBOP.
 • Leszczyński R., 2009, Doda w sosie bizantyjskim, „Wprost”, dostępne na: www.wprost.pl/ar/149803/Doda-w-sosie–bizantyjskim (03.03.2015).
 • Libera M. (red.), 2010, Krew na liściach. Muzyka jako teoria społeczna, Warszawa: NGS Zachęta.
 • Libera M., 2007, Konstruktywizm w socjologii pamięci a wybrane techniki mnemoniczne w muzyce XX wieku, dysertacja przygotowana pod kierunkiem prof. Aleksandra Manterysa w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN.
 • Ling J., 1972, Projekty prac badawczych z zakresu muzykologii społecznej w Goteborgu, „Muzyka”, nr 4, ss. 3–17.
 • Lissa Z., 1930, O społecznym znaczeniu muzyki w historii ludzkości, „Przegląd Społeczny”, nr 4 (ss. 128–33), nr 5 (ss. 180–186).
 • Lissa Z., 1934, Społeczna rola radia w kulturze muzycznej, „Przegląd Społeczny”, nr 6, ss. 130–133. Lissa Z., 1938, Z zagadnień socjologii muzyki, „Przegląd Społeczny”, nr 6, ss. 450–481.
 • Lissa Z., 1948, Aspekt socjologiczny w polskiej muzyce współczesnej, „Kwartalnik Muzyczny”, nr 21, ss. 3–42.
 • Lissa Z., 1966, Kazimierz Kelles-Krauz. Początki marksistowskiej myśli muzycznej w Polsce, „Muzyka”, nr 2, ss. 8–35.
 • Lissa Z., 1975, Nowe szkice z estetyki muzycznej, Kraków: PWM.
 • Lissa Z., 1978, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1948–1974, (w:) Z zagadnień muzykologii współczesnej. Materiały sesji naukowej zorganizowanej z okazji XXV–lecia Instytutu Muzykologii UW, Nauer Adam (red.), Warszawa: WUW.
 • Losiak R., 2003, Muzyka i zamieszkiwanie, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, ss. 95–102.
 • Lutostański M.J., 2015, Brzydkie słowa, brudny dźwięk. Muzyka jako przekaz kształtujący styl życia subkultur młodzieżowych, Warszawa: Scholar.
 • Łobaczewska S., 1950, Zarys historii form muzycznych. Próba ujęcia socjologicznego, Kraków: PWM.
 • Łobaczewska S., 1953, Beethoven, Kraków: PWM.
 • Marshall G., 2004, Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa: WN PWN.
 • Martin P., 1995, Sound and society. Themes in the sociology of music, Manchester: University Press.
 • Mika B., 2000, Krytyczny koneser czy naiwny konsument. Śląska publiczność muzyczna u końca XX wieku, Katowice: Instytut Górnośląski.
 • Misiak T., 1983, Możliwości i perspektywy socjologii muzyki, „Ruch Muzyczny”, nr 13, ss. 3–4.
 • Misiak T., 1985a, Socjologia muzyki i jej ontologiczne przesłanki, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, ss. 157–167.
 • Misiak T., 1985b, Typologie odbiorców muzyki. Koncepcje psychologiczne, socjologiczne i estetyczne, „Muzyka”, nr 2, ss. 49–73.
 • Misiak T., 1990, Muzyka jako wspólnota. Kulturowe wzory odbioru muzyki w europejskiej kulturze muzycznej XX wieku, Warszawa, AMFC.
 • Miszczyński M., 2014, Hip-Hop w Polsce: od blokowisk do kultury popularnej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Mucha J., 2005, Socjologia polska po 1989 roku, (w:) Encyklopedia Socjologii. Suplement, Warszawa: Oficyna Naukowa, ss. 250–262.
 • Mucha J., 2009, Sociology in Central and Eastern Europe or East European Sociology: Historical and Present, “Slovak Sociological Review”, nr 41, ss. 507–525.
 • Muszkalska B., 2008, Muzykologia wobec globalizacji, „Historia, kultura, globalizacja”, vol. 1, ss. 113–123.
 • Muzyka a społeczeństwo. Przegląd zagadnień z socjologii muzyki, 1975, VII Ogólnopolska konferencja muzykologów w Brzegu, Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Brzeskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
 • Nowak A. (red.), 2001, Satanizm, rock, narkomania, seks, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Nowak T., 2006, Tradycje muzyczne społeczności polskiej na Wileńszczyźnie. Opinie i zachowania, Warszawa: Wydawnictwo Wing.
 • Olechnicki K., Załęcki P., 1997, Słownik socjologiczny, Toruń: Grafitti BC.
 • Orliński W., 2010, Skąd wzięła się Doda, „Gazeta Wyborcza”, dostępne na: http://wyborcza.pl/1,76842,8328758,Skad_sie_wziela_Doda.html (03.03.2015)
 • Pabjan B., 2009, Recepcja postaci i twórczości Chopina we współczesnym społeczeństwie polskim, (w:) Chopin w kulturze polskiej, Gołąb M. (red.), Wrocław: WUWr, ss. 69–113, tłum.: 2010, The Reception of Chopin and his Music, (in:) „Polish Society, International Review of Aesthetics and Sociology of Music”, vol. 41, no. 2, pp. 343–378.
 • Pacholski M., Słaboń A., 1997, Słownik pojęć socjologicznych, Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej.
 • Pęczak M., Wertenstein-Żuławski J., 1991, Tekst piosenki rockowej, (w:) Pęczak M. i Wertenstein-Żuławski J. (red.), Spontaniczna kultura młodzieżowa. Wybrane problemy, Wrocław: Wiedza o kulturze, ss. 253–267.
 • Pęczak M., 2006, Przełom 66, „Polityka”, nr 15 (2550), 15 kwietnia, ss. 73–76.
 • Pęczak M., 2008, Muza z miasta, „Polityka”, nr 17 (2651), 26 kwietnia, ss. 70–71.
 • Pęczak M., 2010, Smagając się po plecach jelitami śledzia, „Polityka”, dostępne: http://www.polityka.pl/paszportypolityki/rozmowy/1503548,1,luc–dla–polityki.read (03.03.2015).
 • Pieńkosz J., 2012, Kontekst narodowy jako zmienna w badaniu przeszłości dyscypliny. Przypadek Bułgarii, fragment rozprawy doktorskiej pisanej pod kierunkiem prof. Włodzimierza Wincławskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Pietraszewski I., 2010, Being a Jazz Musician in Poland, (in:) Jazz behind the iron curtain, Pickhan G., Ritter R. (eds.), Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 145–153.
 • Pietraszewski I., 2011a, Jazz ako sociologický fenomén v Pol’sku, „Musicologica”, nr 1, ss. 9–19.
 • Pietraszewski I., 2011b, Przebieg zmiany społeczno–kulturowej na przykładzie jazzu w Polsce, (w:) Zalewska D. (red.), Kulturowe czynniki zmiany społecznej, Wrocław: Wydawnictwo OPSIS, ss. 27–68.
 • Pietraszewski I., 2011c, The Collective Identity of Jazz Musicians in Poland: From Stalinism to Democracy, “Music and Society in Eastern Europe”, vol. 6, pp. 51–66.
 • Pietraszewski I., 2012a, Jazz w Polsce. Wolność improwizowana, Kraków: Nomos; tłum. 2014, Stetkiewicz L. Jazz In Poland. Improvised Freedom, Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Pietraszewski I., 2012b, Kontrola ciała w praktyce suizen, (w:) Banaszak E., Czajkowski P., Florkowski R. (red.), Fenomeny kontroli ciała, Warszawa: Difin.
 • Pinch T., Bijsterveld K., 2004, Sound Studies: new Technologies and Music, Social Studies of Science, no. 5(34), pp. 635–648.
 • Podlipniak P., 2007, Uniwersalia muzyczne, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 • Przerembski Z., 1981, Z badań nad preferencjami muzycznymi górali podhalańskich, „Muzyka”, nr 3–4, ss. 85–112.
 • Reiss J., 1928a, Muzyka jako czynnik wychowawczy, „Muzyk Wojskowy”, 15 stycznia, ss. 3–5 oraz 1 lutego, ss. 3–5.
 • Reiss J., 1928b, Socjologia muzyczna, „Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie”, 1 maja, ss. 14–15.
 • Reiss J., 1935, Socjologiczne podłoże śląskiej pieśni ludowej, Katowice: Wydawnictwa Instytutu Śląskiego.
 • Reiss J., 1946, Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska: szkic historycznego rozwoju na tle przeobrażeń społecznych, Kraków: T. Gieszczykiewicz.
 • Schafer M., 1982, Muzyka środowiska, „Res Facta”, nr 9, ss. 288–315.
 • Schutz A., 2008, Wspólne tworzenie muzyki. Studium relacji społecznych, (w:) Schutz A., O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Kraków: Nomos.
 • Silberman A., 1962, Miejsce socjologii muzyki w obrębie socjologii i muzykologii, „Muzyka”, nr 1, ss. 1–31.
 • Skotnicka-Illasiewicz E., 1975, Elementy socjologicznej krystalizacji zakresu i terenu badań nad życiem muzycznym współczesnego społeczeństwa, (w:) Muzyka a społeczeństwo. Przegląd zagadnień z socjologii muzyki, Opole: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, ss. 9–12.
 • Skotnicka-Illasiewicz E., 1981, Kultura muzyczna środowisk robotniczych, Warszawa: IFiS PAN.
 • Skotnicka-Illasiewicz E., 1978, Socjologiczna monografia współczesnego środowiska kompozytorów. Niepublikowana praca doktorska napisana w Instytucie Sztuki Polskiej pod kierunkiem Marcina Czerwińskiego.
 • Skowron Z., 2008, Muzyka – jej struktura, przeżycie i przesłanie. W kręgu dociekań muzyczno–estetycznych Zofii Lissy, (w:) Lissa Z. (red.), Wybór pism estetycznych, Kraków: Universitas, ss. VII–XXX.
 • Socha Z., 2011, Między bytem a niebytem. Socjologia muzyki w Polsce, „Muzyka”, nr 4, ss. 5–24 .
 • Sozańska A., Szyszka K., Zalewska K., 2012, Muzyka w życiu codziennym studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 6–8, ss. 29–31.
 • Staniszkis J., 2007, Bywa, że mężczyźni do czegoś się przydają, wywiad Magdaleny Miecznickiej, „Dziennik”, 23 grudnia, na: http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/66434,staniszkis–bywa–ze–mezczyzni–do–czego–sie–przydaja.html, dostęp (03.03.2015)
 • Staszczak Z. (red.), 1987, Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa: PWN.
 • Stęszewski J., 2009, Rzeczy, świadomość, nazwy. O muzyce i muzykologii, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 • Sułkowski B., 2002, Sztuka, (w:) Encyklopedia Socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, ss. 164–171.
 • Supičič I., 1969, Wstęp do socjologii muzyki, tłum. Stefan Zalewski, Warszawa: PWM.
 • Szacka B., 2003, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Szacki J., 1991, Refleksje nad historią socjologii, w: Szacki J., Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa: PWN, ss. 20–37.
 • Szczepański J., 1970, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa: PWN.
 • Szlendak T., 1998. Technomania. Cyberplemię w zwierciadle socjologii, Toruń: Graffiti BC.
 • Sztompka P., 2002, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Znak.
 • Targowska K., 2010, Kultura muzyczna Łodzi – artyści i instytucje, „Acta Universitais Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 245, ss. 199–210.
 • Trębaczewska M., 2011, Między folklorem a folkiem. Muzyczna konstrukcja nowych tradycji we współczesnej Polsce, Warszawa WUW.
 • Vogel B., 1988, Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od połowy XVIII w. do II wojny światowej, Warszawa: PWN
 • Wagner I., 2005, Sprzężenie karier. Konstrukcja karier w środowiskach artystycznych i intelektualnych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 1, nr 1, ss. 20–41.
 • Wagner I., 2011, Transnational Careers in the Virtuoso World, (w:) Mathieu Ch. (ed.), Careers in Creative Industries, London–New York: Routledge.
 • Wagner I., w druku, Producing excellence. The Making of Virtuosos, Nowy Jork: Routgers Uniwersity Press.
 • Wertenstein-Żuławski J., 1990, To tylko rock’n’roll, Zarząd Główny Związku Polskich Autorów i Kompozytorów: Warszawa.
 • Wertenstein-Żuławski J., 1991, Karnawał szarych ludzi: Jarocin 1980–1986, (w:) Pęczak M. i Wertenstein-Żuławski J. (red.), Spontaniczna kultura młodzieżowa, Wybrane problemy, Wrocław: Wiedza o kulturze.
 • Wertenstein-Żuławski J., 1993, Między nadzieją a rozpaczą. Rock – młodzież – społeczeństwo, Instytut Kultury: Warszawa.
 • Wieczorek S., 2014, Na froncie muzyki. Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–1955, Wrocław: WUWr.
 • Wyrzykowska K., 2012, Muzyka i nowe media (wybrane zagadnienia), (w:) Pomiędzy realnością i wirtualnością. Internet i nowe technologie w życiu codziennym, Gdańsk–Warszawa: Ośrodek Badań i analiz Społecznych i Warsztaty Analiz Socjologicznych, s. 40–52, dostępne na: http://obias.nazwa.pl/wp/wp-content/uploads/2012/01/Pomiedzy-realnoscia-i-wirtualnoscia-1.pdf (03.03.2015).
 • Wyrzykowska K., 2015, Uczestnictwo młodzieży w kulturze muzycznej jako element jej stylu życia, Warszawa: IFiS PAN. Niepublikowana praca doktorska.
 • Zwoliński A., 2004, Dźwięk w relacjach społecznych, Kraków: WAM.
 • Zybertowicz A., 1995, Przemoc i poznanie. Studium z nie–klasycznej socjologii wiedzy, Toruń: WUMK.
 • Żerańska-Kominek S., 1990, Muzyka w przemianach tradycji etnicznej Litwinów w Polsce, (w:) Żerańska-Kominek S. (red.), Kultura muzyczna mniejszości narodowych w Polsce. Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Warszawa: Stanisław Kryciński.
 • Żórawska-Witkowska A., 2005, Muzyka na dworze Jana Klemensa Branickiego, (w:) Kostkiewiczowa T., Roćko A. (red.), Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i znaczenie kulturowe, Warszawa, ss. 221–245.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a4b8693-bb48-441d-901f-13278fe6ed8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.