PL EN


2017 | 2 (367) | 82-93
Article title

Digitalizacja komunikacji marketingowej na rynku dóbr luksusowych

Content
Title variants
EN
Digitisation of Marketing Communications in the Market for Luxury Goods
RU
Оцифровка маркетинговой коммуникации на рынке предметов роскоши
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Pojęcie „cyfrowej rewolucji” określa fundamentalne zmiany, jakie zaszły w życiu konsumentów oraz w rzeczywistości gospodarczej w związku z rosnącym znaczeniem technologii informatycznych, a zwłaszcza Internetu, który przemodelował sposób pozyskiwania i przetwarzania informacji, komunikowania się ze sobą oraz nawiązywania relacji, wpływając jednocześnie na kształt otoczenia społecznego konsumenta. Celem artykułu badawczego jest przedstawienie procesu adaptacji technologii cyfrowej do procesów komunikacyjnych na rynku produktów luksusowych, który przyjął digitalizację na własnych zasadach, stojących niekiedy w opozycji do reguł rządzących rynkiem produktów masowych. Początkowe sceptyczne spojrzenie na komunikację w formie zdigitalizowanej zastąpiła symbiotyczna integracja tradycyjnych form kontaktu i narzędzi cyfrowych. Popularność na rynku dóbr luksusowych zdobyły głównie spersonalizowane formy przekazu, skupiające się na treści, obrazie i dźwięku wysokiej jakości oraz wyróżnieniu konsumenta-konesera, a nie na budowaniu rozpoznawalności marki, która w tym przypadku mogłaby zagrozić spadkiem popytu i rozczarować grono odbiorców, pragnące pozostać wciąż elitarne.
EN
The term “digital revolution” determines the fundamental changes that have occurred in consumers’ life and in the economic reality in connection with the grow ing importance of information technologies, particularly the Internet which has remodelled the way of acquiring and processing information, communicating with one another, and establishing relations, affecting, at the same time, the shape of the consumer’s social environment. An aim of the research article is to present the process of adaptation of the digital technology to the communication processes in the market for luxury products, which has adopted digitisation on its own principles sometimes opposing the rules governing the market for mass products. The initial sceptical look at communications in the digitised form has been replaced by the symbiotic integration of traditional forms of contact and digital tools. Popularity in the market of luxury goods has been won mainly by personalised forms of message, focusing on the content, picture and sound of high quality as well as on distinguishing the consumer connoisseur and not on building recognisability of the brand which in this case might have threatened by a drop in demand and disappointed the circle of customers wishing to still remain elite.
RU
Понятие «цифровой революции» определяет коренные изменения, какие произошли в жизни потребителей и в экономической действительности в связи с возрастающим значением информатических технологий, особенно интернета, который преобразовал способ поиска и обработки информации, общения друг с другом и установления связей, одновременно влияя на форму социальной среды потребителя. Цель исследовательской статьи – представить процесс приспособления цифровой технологии к коммуникационным процессам на рынке предметов роскоши, который принял оцифровку на собственных принципах, иногда противоречащих правилам, управляющим рынком массовой продукции. Первоначальный скептический взгляд на коммуникацию в цифровой форме заместила симбиотическая интеграция традиционных форм контакта и цифровых инструментов. Популярность на рынке предметов роскоши завоевали прежд всего персонализированные формы сообщения, сосредоточивающиеся на содержании, изображении и звуке высокого качества, а также на выделении потребителя-знатока, а не на построении опознаваемости марки, которая в этом случае могла бы угрожать снижением спроса и разочаровать круг покупателей, желающий по-прежнему оставаться элитарным.
Year
Issue
Pages
82-93
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Chu S.-C., Kim Y. (2011), Determinants of consumer engagement in electronic word-of-mouth in social networking sites, “International Journal of Advertising”, No. 30(1).
 • Dall’Olmo Riley F., Lacroix, C. (2003), Luxury branding on the internet, “Marketing Intelligence & Planning”, No. 21(2).
 • Dubois, B. (2012), Le Luxe, un secteur pas comme les autres, http://www.marketing-management-dz.net/12/post/2012/11/le-luxe-un-secteur-pas-comme-lesautres. html [dostęp: 06.01.2014].
 • comScore (2014), Anteil der Smartphone-Nutzer an allen Mobiltelefonbesitzern in Deutschland von Januar 2010 bis August 2013, http://de.statista.com/statistik/daten/studie/237079/umfrage/anteil-der-smartphone-nutzer-anallen-mobilfunknutzern-in-deutschland/ [dostęp: 10.01.2016].
 • German Digitalization Consumer Report 2014 (2014), http://www.digitalizationthinklab.com/german-digitalization-consumer-report-2014/ [dostęp: 07.01.2016].
 • Geerts A. (2013), Cluster analysis of luxury brands on the internet, “International Journal of Management & Marketing Research”, No. 6(2).
 • Heine K. (2012), The Concept of Luxury Brands, “Luxury Brand Management”, No. 1, http://www.conceptofluxurybrands.com/concept-of-luxury-brands/digital-luxury-marketing [dostęp: 03.01.2016].
 • Heine K., Berghaus B. (2014), Luxury goes digital: how to tackle the digital luxury brand-consumer touchpoints, “Journal of Global Fashion Marketing”, No. 3.
 • Muniz J., Albert M., O’Guinn T.C. (2001), Brand community, “Journal of Consumer Research”, No. 27(4).
 • Theobald E. (2000), Digitales Marketing, (w:) Poth L. (Ed.), Loseblattwerk Marketing, Luchterhand Verlag, Neuwied.
 • Trommsdorff V. Heine, K. (2008), Das Marketing von Luxusprodukten, „WISU – Das Wirtschaftsstudium“, No. 37(12).
 • Wyzwania CMO 2014-2020. Dokąd zmierza marketing (2016), https://www.microsoft.com/enterprise/pl-pl/marketing-leaders/cmo-challenges-2014-report/default.aspx#fbid=1sIvG6ZsD4J [dostęp: 08.01.2016].
 • http://artofthetrench.burberry.com/ [dostęp: 07.01.2016].
 • http://inside.chanel.com/de/paris-by-chanel/5n-chanel-paris [dostęp: 11.01.2016].
 • http://thelittleblackjacket.chanel.com/E-Experiences/ [dostęp: 07.01.2016].
 • https://www.press.bmwgroup.com/global/photoDetail.html?title=jumping-jack-xxl-bmw-promotesall-wheel-drive-system-xdrive-with-huge-3d-jumping-jacks-in-large&docNo=P0026102 [dostęp 11.01.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a4e260e-63e7-4dda-a301-f235fc986071
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.