PL EN


2017 | 11 | 333-357
Article title

Cieszyńskie bibliografie terytorialne od końca wieku XIX do początku wieku XXI

Content
Title variants
EN
Cieszyn Territorial Bibliographies from the Turn of 19th Century to the Beginning of 21th Century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper will present the most important accomplishments on the field of documentation and registering of literature from Cieszyn Silesia, firstly bibliographical lists, which were prepared in 19th century to 20th century. Next I would like to describe collective (teamwork) bibliographies, Polish, Czech and German, which register literature from Cieszyn Silesia. Registration of publishing production from Cieszyn Silesia will be showed within the context of complicated and various political, economical an cultural conditions. Critical review of literature revevals the need of registering prints from Cieszyn Silesia. Polish and Czech activities in this field are will be discussed, as well as planned ones concerning a complete database of Cieszyn Silesia publishing production.
Contributors
 • Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska , zdzislaw.gebolys@ukw.edu.p
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland
References
 • Ambros M., Bibliografia śląska. Jej stan obecny i zadania na przyszłość, Katowice 1946.
 • Bajor A., Bibliografie terytorialne województwa śląskiego. Wstępna charakterystyka, „Pomagamy sobie w pracy” 2008, nr 3, s. 4-15.
 • Bár Z., Bibliografie literatury Slezské a o Slezsku, „Slezský Sborník” 1936, R. 1 (41), s. 116-120.
 • Bątkiewicz T., Rozwój śląskich bibliografii regionalnych ogólnych od XVIII wieku do dziś, „Śląskie Miscellanea” 2002, t. 15, s. 118-137.
 • Bentkowski F., Historia literatury polskiej wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych. T. 1-2, Warszawa 1814.
 • Bertman W., Sokół A., Książka i prasa ewangelicka w Polsce po 1989 r. Zarys zagadnienia i stan badań, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2011, t. 4, nr 1, s. 105-120.
 • Bibliografia Bielska-Białej i powiatu bielskiego za lata 1999-2008, Bielsko-Biała 2004-2008.
 • Bibliografia historii polskiej za rok..., Kraków 1955-2016.
 • Bibliografia historii Śląska za lata..., Wrocław 1954-2016.
 • Bibliografia książki cieszyńskiej 1990-2001, [online] http://katalogi.kc-cieszyn.pl/ index.php/online,371,10 [dostęp 03.06.2017].
 • Bibliografia Książnicy Cieszyńskiej, [online] http://katalogi.kc-cieszyn.pl/index.php/ online,375,12 [dostęp 03.06.2017].
 • Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”. T. 1-18, Wrocław, Warszawa 1963-2015.
 • Bibliografia publicystyki historycznej na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego za lata 1996-1999, [online] http://katalogi.kc-cieszyn.pl/index.php/online,373,9 [dostęp 03.06.2017].
 • Bibliografia województwa bielskiego za lata [1979-1998], [oprac. O. Czarnecka, Z. Bożek, J. Juchniewicz], Bielsko-Biała 1985-2004.
 • „Bibliografia Województwa Śląskiego” 2003-.
 • Bibliografia zawartości Kalendarza Cieszyńskiego, [online] http://katalogi.kc-cieszyn.pl/index.php/online,372,8 [dostęp 03.06.2017].
 • Bibliografie online, [online] http://katalogi.kc-cieszyn.pl/index.php/online,264 [dostęp 03.06.2017].
 • Bibliographieportal zur Geschichte Ostmitteleuropas, [online] https://www.herder- -institut.de/servicebereiche/bibliographieportal.html [dostęp 03.06.2017].
 • Bobowski K., Gładkiewicz R., Sanojca K., Die Bibliographie der Geschichte Schlesiens. Stand, Perspektiven und Möglichkeiten einer internationalen Zusammenarbeit, [in:] Bibliographien zur Geschichte Ostmitteleuropas, hrsg. N. Kersken, R. Köhler, Marburg 1997, s. 39-42.
 • Broda J., Badania i potrzeby polskiej literatury ewangelickiej na Śląsku Cieszyńskim, „Kalendarz Ewangelicki” 1974, s. 182-186.
 • Brożek L., Materiały do bibliografii Cieszyna, „Pamiętnik Cieszyński” 1961, t. 1, s. 118-157.
 • Brożek L., O bibliografii cieszyńskiej i rzeczach pokrewnych, „Zaranie Śląskie” 1930, R. 6, z. 1, s. 4-8.
 • Brożek L., Michejda O., Powojenna prasa polska na Śląsku Cieszyńskim, Katowice 1934.
 • Bystroń J., Materiały do bibliografii naukowej Księstwa Cieszyńskiego, „Zaranie Śląskie” 1910, R. 3, nr 3-4, s. 133-144.
 • Chojnacki W., Bibliografia polskich druków ewangelickich ziem zachodnich i pół- nocnych 1530-1939, Warszawa 1966.
 • Chojnacki W., Chojnacki W., Bibliografia kalendarzy wydanych w języku polskim poza granicami Polski od roku 1716 (Mazury, Śląsk Górny i Dolny oraz Śląsk Cieszyński), Wrocław 1986.
 • Chromcová G., Holoušková M., Bibliografie časopisu Těšínsko 1985-2006, Český Těšín 2007.
 • Dědina V., Literatura o Slezku, „Vlastivědný Sborník Slezský” 1925, č. 1, s. 308-318.
 • Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart. Bibliographie 1900-1998. Bd. 1-4, hrsg. A. Lawaty, W. Mincer unter Mitwirkung von A. Domańska, Wiesbaden 2000.
 • Estreicher K., Bibliografia polska. T. 1-34, Warszawa 1977-1978.
 • Estreicher K., Bibliografia polska. Cz. 4: XIX. stulecia : lata 1881-1900. T. 1-4, Warszawa, 1977.
 • Ficek V., Sobotík B, Rejstřík Slezského sborníku dříve Věstníku Matice opavské. Roč. 1-50, Praha 1954.
 • Gerber E., Popiołek F., [Literatur auf Österreichisch-Schlesien und die benachbarten Teile von Preussen-Schlesien bezüglich], „Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesien” 1905/1906-1917/1918, Jg. 1- 12/13.
 • Gębołyś Z., Bibliografia Historii Śląska, „Przegląd Biblioteczny” 2009, z. 1, s. 162-163.
 • Gębołyś Z., Śląskie bibliografie terytorialne na przełomie XX i XXI wieku – między tradycją a nowoczesnością (od kartotek zagadnieniowych do bibliotek cyfrowych), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2016, R. 71, z. 3, s. 21-38.
 • Gładysz A., Prasa polska na Śląsku Cieszyńskim, tłoczona w drukarniach cieszyń- skich w latach 1848-1980. Materiały do bibliografii, [w:] Z dziejów cieszyńskiego drukarstwa. Praca zbiorowa, pod red. A. Gładysza, Bielsko-Biała 1982, s. 108-119.
 • Grobelný A., Polská literatura o Slezsku a Ostravsku. Bibliografický soupis, Opava 1957.
 • Grobelný A., Kudělka M., Sivek A., Bibliografie polských silesiak. [T. 1-3], Opava 1952-1954.
 • Indrová J., Koplík J., Bibliografie okresu Opava, Olomouc-Brno-Opava 1999.
 • Janus E., Schlesien als Problem der österreichischen Historiographie und Bibliographie, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2016, R. 71, z. 3, s. 45-62.
 • Jauernig M., Loitsch B., Die Österreichische Historische Bibliographie vom Karteikasten zur Online-Datenbank, [in:] «Und wenn schon, dann Bischof oder Abt». Im Gedenken an Günther Hödl (1941-2005), hrsg. C. Domenig u.a., Klagenfurt 2006, s. 189-190.
 • Jocher A., Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce, od wprowadzenia do niej druku po rok po rok 1830 włącznie, z pism Janockiego, Bentkowskiego, Ludwika Sobolewskiego [i in.]. T. 2, Wilno 1842.
 • Katalogi, [online] http://katalogi.kc-cieszyn.pl/index.php [dostęp 03.06.2017].
 • Kawulok A., Bibliografia zawartości „Kalendarza Cieszyńskiego” za lata 1985- 2000, red. M. Szelong, Cieszyn 2000.
 • Kłaczkow J., Czasopiśmiennictwo protestanckie w Polsce w latach 1918-1939, Toruń 2003.
 • Kłaczkow J., Protestanckie wydawnictwa prasowe na ziemiach polskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku, Toruń 2008.
 • Korbut G., Literatura polska od początków do powstania styczniowego. Książka podręczna informacyjna dla studiujących naukowo dzieje rozwoju piśmiennictwa polskiego. T. 1-4, Warszawa 1917-1931.
 • Król S., Bibliografia publicystyki historycznej na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego za rok 1996, red. M. Szelong, Cieszyn 2000.
 • Król S., Bibliografia publicystyki historycznej na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego za lata 1997-1999, red. M. Szelong, Cieszyn 2002.
 • Kubečková M. [i in.], Bibliografie okresu Karviná, Brno-Ostrava 2003.
 • Kubíček J., Nádvorníková M., Bibliografie k vývoji Moravy a Slezska. Literatura z let 1801-1993, Brno 1994.
 • Kubíček J., Przybylová B., Bibliografie okresu Ostrava-město. Č. 1-2, Ostrava 2011.
 • Londzin J., Bibliografia druków polskich w Księstwie Cieszyńskim od roku 1716 do roku 1904, Cieszyn 1904.
 • Londzin J., Kilka druków śląsko - polskich z zeszłego i pierwszej połowy bieżącego stulecia z szczególniejszym uwzględnieniem innych książek polskich używanych przez ludność polską w Księstwie Cieszyńskiem, [w:] III. Sprawozdanie dyrekcji prywatnego gimnazjum polskiego z prawem publiczności w Cieszynie za rok szkolny 1897-98, Cieszyn 1898, s. 3-22.
 • Londzin J., Polskość Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn 1924. Londzin J., Uzupełnienia do «Bibliografii druków polskich w Księstwie Cieszyńskiem od roku 1716 do roku 1904», jakoteż bibliografia nowszych druków aż do roku 1922. Cz. 1: (A-O), Cieszyn 1923.
 • Londzin J., Uzupełnienia do «Bibliografii druków polskich w Księstwie Cieszyńskiem od roku 1716 do roku 1904», [w:] XXVIII Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Polskiego w Cieszynie, rok szkolny 1922-1923. Cz. 2: (P-Ż), Cieszyn 1923, s. 2-37.
 • Martinek L., Życie literackie na Zaolziu 1920-1989. Wybrane zagadnienia, Kielce 2008.
 • Mazur A., Bibliografie mĕsta Tešina, [in:] Český Tĕšin 50 lat méstem, Ostrava 1973, s. 355-390.
 • Miękina-Pindur J., Ludwik Brożek - «śląski Estreicher». Sylwetka bibliologa, bibliofila i regionalisty, Katowice 2001.
 • Mikolaš J.L., Seznam českeho pismennictvi v Slezsku od r. 1848 až 1918, „Moravsko- -Slezský Sborník” 1918/1919, Roč. 1, nr 24, s. 79-84.
 • Musioł P., Piśmiennictwo polskie na Śląsku do początków XIX wieku, [red. nauk. H. Borek], Opole 1970.
 • Nentwig H., Literatur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien. [Bd. 1]: umfassend die Jahre 1900-1903; [Bd. 2]: umfassend die Jahre 1904-1906, Breslau 1904-1907.
 • Österreichische Historische Bibliographie. Ausländische Austrica 1995-1999. Auswahlbibliographie, bearb. von M. Jauernig unter Mitwirkung von T. Valentinitsch und U. Hödl, Graz 2006.
 • Ogrodziński W., Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Cieszyn 1946; do druku przygotowali L. Brożek i Z. Hierowski, Katowice 1965.
 • „Okres Frýdek-Místek v Roce […]. Soupis oublikací a článků” 1991-2000.
 • „Okres Karviná v Roce […]. Soupis publikaci a článku” 1992-2000. „Olomoucký Kraj v Roce […]. Soupis publikací a článků” 1958-1960.
 • Österreichische Historische Bibliographie (ÖHB), [online] http://oehb.aau.at/ [dostęp 10.02.2018].
 • Österreichische Historische Bibliographie. Ausländische Austrica 1995-1999. Auswahlbibliographie, bearb. von M. Jauernig unter Mitwirkung von T. Valentinitsch und U. Hödl, Graz 2006.
 • Pawlak M., Sanojca K., Karol Maleczyński i Herbert Rister ‒ twórcy dwóch powojennych bibliografii historii Śląska, [w:] Bibliografi@. Historia, teoria, praktyka, red. J. Franke, J. Woźniak-Kasperek, Warszawa 2016, s. 49-57.
 • Pawlak M., Sanojca K., «Przełamując fale» – międzynarodowa polsko-czesko-niemiecka „Bibliografia Historii Śląska”. Dwadzieścia lat doświadczeń w tworzeniu wspólnego wydawnictwa i warsztatu informatycznego, [w:] Bibliografi@: źródła, standardy i zasoby. Praca zbiorowa, pod red. J. Franke, Warszawa 2013, s. 131-140.
 • Pawłowiczowa M., Książka polska i biblioteka na Śląsku Cieszyńskim w latach 1740-1920, Katowice 1986.
 • Planá I., Kovářová A., Mĕsto Ostrava v roce 1991.
 • Soupis publikací a článků, Olomouc 1992.
 • Przywecka-Samecka M., Reiter J., Bibliografia polskich czasopism śląskich (do 1939 roku), Wrocław 1960.
 • Rosner E., Literatura polska z czeskiego Śląska. Rozprawy, szkice, wspomnienia, Cieszyn 1995.
 • Sadowska J., Polska bibliografia regionalna z perspektywy półwiecza, „Przegląd Biblioteczny” 2011, z. 4, s. 449-465.
 • Schlesische Bibliographie, Breslau 1927-1944; Marburg-Lahn 1953-.
 • Sembrzycki J.K., Krótki przegląd literatury ewangelicko-polskiej Mazurów i Szlązaków od r. 1670, Nawsi 1888.
 • Sklenářov D., Bazy Morawsko-Śląskiej Biblioteki Naukowej w Ostrawie, [online] http://www.svkos.cz/pl/e-zrodla/clanek/bazy-morawsko-slaskiej-biblioteki-naukowej- -w-ostrawie/ [dostęp 03.06.2017].
 • Sokół A., Polska książka ewangelicka po 1989 roku, Katowice 2016.
 • Szelong M., Bibliografia książki cieszyńskiej 1990-2001, Cieszyn 2002.
 • Szeruda J., Początki piśmiennictwa ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn 1923.
 • Szturc J., Polskie czasopisma protestanckie w latach 1945-1988, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1994, t. 10, nr 2, s. 149-167.
 • Szymiczek F., Stan i potrzeby bibliografii śląskiej, [w:] Pierwsza Konferencja Naukowa Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław 20-21 XI 1953 r. Referaty i dyskusja, red. A. Knot, Wrocław 1956, s. 9-27.
 • Ułaszyn H., Z nowszej literatury o Śląsku Cieszyńskim, „Biblioteka Warszawska” 1905, t. 1, s. 578-586.
 • Veselská J., Bibliografie časopisu Těšínsko 1975-1984, Frýdek-Místek 1985.
 • Wojtek K., Ślady użytkowania książek w księgozbiorze Ludwika Brożka, „Bibliotheca Nostra” 2011, nr 3, s. 22-30.
 • Wykaz literatury bieżącej o Śląsku (1935-1939). Dodatek do Komunikatów Instytutu Śląskiego, pod red. J. Koraszewskiego, Katowice 1935-1939.
 • Z dziejów cieszyńskich oficyn drukarskich (1806-1945), [tekst S. Król, M. Szelong, M. Śliż], Cieszyn 2006.
 • Zahradnik S., Czasopiśmiennictwo w języku polskim na terenach Czechosłowacji w latach 1848-1938, Opole 1989.
 • Zahradnik S., Materiały do bibliografii dorobku twórczego Polaków na Zaolziu 1919-2004, Opole 2007.
 • Zaremba J., Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII iXVIII w., Wrocław 1980.
 • Zaremba J., Piśmiennictwo ewangelickie na Śląsku (do roku 1800), [w:] Udział ewangelików śląskich w polskim życiu kulturalnym, Warszawa 1974, s. 26-72.
 • Zaremba J., Polska literatura na Śląsku. Cz. 1, Katowice 1971.
 • Zieliński T., Polska bibliografia protestancka. Część 1: lata 1900-1960, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1997, t. 13, nr 1, s. 143-184.
 • Zieliński T., Polska bibliografia protestancka. Część 2: lata 1961-1990, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1998, t. 14, nr 1, s. 153-194.
 • Zieliński T., Polska bibliografia protestancka – druki zwarte. Materiały za lata 1991- 2000, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2001, t. 17, nr 2, s. 159-182.
 • Zieliński T., Polska protestancka bibliografia naukowa. Druki zwarte. Materiały za lata 2001-2010, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2011, t. 27, nr 1-2, s. 300-325. 357
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a62df41-660f-4a7a-b444-7bce055eb23e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.